Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ương

Xem 1-15 trên 15 kết quả Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ương
 • Quyết định 01/QĐ-BCĐLTTNCN của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

  doc4p nguyendung 13-08-2009 96 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

  pdf13p inoneyear2 24-03-2010 192 71   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020 TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020

  pdf6p oggianoel 08-01-2013 46 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy ch...

  pdf13p vienthieu 31-12-2010 49 8   Download

 • Quyết định số 01/QĐ-BCĐLTTNCN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân do Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân ban hành

  pdf4p lawttnh18 19-11-2009 53 4   Download

 • Lệnh số 15/2006/L-CTN về việc công bố Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawbmhc3 24-11-2009 56 3   Download

 • Quyết định số 24/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trung ương và Cơ quan thường trực do Ban Chỉ đạo 127TW ban hành

  pdf29p tadinhphong 23-10-2009 113 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG

  pdf8p ht8287 20-12-2010 71 17   Download

 • Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng

  doc7p lawcao 22-09-2009 113 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p mualan_mualan 03-04-2013 33 5   Download

 • Công tác chỉ đạo, điều hành được đổi mới về nội dung và hình thức. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và huyện. UBND xã, phường, thị trấn đã xây dựng kế hoạch. Chương trình công tác phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Mặt khác, đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 33 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

  pdf19p meocontreocay 29-05-2011 42 3   Download

 • Quyết định Số: 13/2007/QĐ-TTg Về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

  doc10p lawcao 21-09-2009 167 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, TÊN GỌI, NHIỆM VỤ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p haihoabatbuom 22-04-2010 50 4   Download

 • Quyết định số 830/QĐ-MTTW-BTT thành lập ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam. Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-MTTW-UB, ngày 12/2/2015 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) nhiệm kỳ 2014 - 2019;

  doc3p nghqcp 09-11-2017 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản