Quy định giá bồi thường tài sản

Xem 1-20 trên 83 kết quả Quy định giá bồi thường tài sản
 • Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p ngochuyen2345 23-10-2015 39 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf13p mungtetmoi 21-01-2013 21 3   Download

 • Quyết định số: 36/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen1234567 23-10-2015 37 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, THUỶ SẢN VÀ ĐÀO, ĐẮP AO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN; ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ Ở; ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG"

  pdf21p bachqua 19-04-2013 62 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2010/QĐ-UBND NGÀY 01/3/2010 CỦA UBND TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf9p meoconlylom 13-07-2011 40 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf61p meoconlylom 13-07-2011 55 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p hoa_kimngan 01-09-2011 49 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf21p meoconbatbuom 27-05-2011 21 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf18p hoa_kimngan 01-09-2011 47 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf18p hoa_kimngan 01-09-2011 42 3   Download

 • Cuốn sách có kết cấu gồm 4 phần: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; quy định về bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, tái định cư; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung ebook qua phần 2 sau đây.

  pdf64p lalala7 07-12-2015 28 3   Download

 • Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, tài sản, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

  pdf15p lawbds2 06-11-2009 171 34   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf20p inoneyear2 24-03-2010 205 33   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN (NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI) TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf39p meoconlylom 13-07-2011 125 19   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC TRONG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

  pdf19p buomgiay 09-12-2011 129 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-UBND NGÀY 20/4/2011 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p oggianoel 09-01-2013 40 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

  pdf27p mungtetmoi 21-01-2013 40 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 10 ĐIỀU 7 BẢN QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1467/2011/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf3p coolandclean 22-05-2012 84 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐÃ BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2011/QĐ-UBND NGÀY 12/8/2011 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 47 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2011/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2011 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

  pdf5p coolandclean 22-05-2012 50 3   Download

Đồng bộ tài khoản