Quy định kỹ thuật điều tra

Xem 1-20 trên 160 kết quả Quy định kỹ thuật điều tra
 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT

  pdf24p mungtetmoi 21-01-2013 25 5   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-111:2012/BNNPTNT quy định trình tự điều tra, giám sát rệp sáp hại trên giống cây trồng nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật (KDTV) và biện pháp xử lý chúng trong phạm vi cả nước.

  doc5p thangnamvoiva12 12-08-2016 8 1   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-140:2013/BNNPTNT quy định phương pháp điều tra, thu thập, xử lý và bảo quản mẫu bệnh vi rút hại lúa và vector truyền bệnh trong công tác bảo vệ thực vật được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

  doc8p thangnamvoiva12 12-08-2016 10 1   Download

 • Thông tư số: 12/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;...

  pdf74p phuongdinh93 07-05-2016 25 0   Download

 • Quyết định 121/2008/QĐ-BNN. Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (Viet GAP). QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học. QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học. QCVN 24: 2009/BTNMT. Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp. QCVN 01-39: 2011/ BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi....

  doc55p hovantoai 11-03-2013 189 16   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-37/2010/BNNPTNT quy định những nguyên tắc, nội dung, phương pháp, chỉ tiêu chủ yếu điều tra, theo dõi, phát hiện sinh vật hại cây thông, cây phi lao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc17p thangnamvoiva9 01-08-2016 13 4   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-119:2012/BNNPTNT quy định những nguyên tắc, nội dung, phương pháp, chỉ tiêu theo dõi chủ yếu trong điều tra, phát hiện sinh vật hại chính trên cây ăn quả có múi, phục vụ công tác dự tính dự báo và phòng trừ sinh vật hại đạt hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, an toàn cho người, vật nuôi, sinh vật có ích và môi trường.

  doc9p thangnamvoiva12 12-08-2016 9 4   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-38/2010/BNNPTNT quy định những nguyên tắc, nội dung áp dụng trong công tác điều tra phát hiện dịch hại chủ yếu và sinh vật có ích trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng chính ở từng địa phương.

  doc54p thangnamvoiva9 01-08-2016 36 3   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 49:2012/BTNMT quy định chi tiết nội dung lập bản đồ địa chất quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 của Luật Khoáng sản. Quy chuẩn quy định về mục tiêu, nhiệm vụ; nội dung; phương pháp; trình tự tiến hành; sản phẩm; nội dung kiểm tra, nghiệm thu kết quả của công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 trên phần đất liền và các đảo nổi.

  doc30p thangnamvoiva12 12-08-2016 16 3   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-20:2014/BNNPTNT quy định những điều kiện về địa điểm nuôi; cơ sở hạ tầng; hoạt động nuôi; nước thải, chất thải; lao động kỹ thuật của cơ sở nuôi thâm canh cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) trong ao (sau đây gọi tắt là cơ sở nuôi) để bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

  doc9p thangnamvoiva10 01-08-2016 38 2   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-169:2014/BNNPTNT quy định nguyên tắc, nội dung, phương pháp áp dụng trong công tác điều tra phát hiện dịch hại chính và sinh vật có ích trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây rau họ hoa thập tự.

  doc8p thangnamvoiva12 12-08-2016 33 2   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1 : 2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu và nhện hại cây trồng qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu và nhện hại cây trồng của các loại thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

  pdf6p hoangquyetlatoi 22-11-2016 17 2   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 58:2014/BTNMT về phương pháp thăm dò từ mặt đất quy định yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thăm dò từ mặt đất bằng các phương pháp đang được sử dụng trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

  doc7p thangnamvoiva10 01-08-2016 10 1   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-167:2014/BNNPTNT quy định nguyên tắc, nội dung, phương pháp áp dụng trong công tác điều tra phát hiện dịch hại chính và sinh vật có ích trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây ngô. Mời các bạn tham khảo.

  doc11p thangnamvoiva12 12-08-2016 17 1   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2014/BTNMT quy định yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thăm dò điện bằng các phương pháp đang được sử dụng trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản. Mời các bạn tham khảo.

  doc5p thangnamvoiva12 12-08-2016 15 1   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 59:2014/BTNMT quy định công tác kỹ thuật thăm dò phóng xạ sử dụng trong các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p thangnamvoiva12 12-08-2016 10 1   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-17:2010/BNNPTNT quy định việc điều tra theo dõi sinh vật gây hại trên giống cây có múi nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật trên phạm vi cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc13p thangnamvoiva9 01-08-2016 9 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-118:2012/BNNPTNT qui định những nguyên tắc, nội dung, phương pháp, chỉ tiêu theo dõi chủ yếu trong điều tra phát hiện sinh vật hại chè, phục vụ công tác dự tính báo và phòng trừ sinh vật hại đạt hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, an toàn cho người, sinh vật có ích và môi trường.

  doc8p thangnamvoiva12 12-08-2016 4 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-172:2014/BNNPTNT quy định những nguyên tắc, nội dung, phương pháp, chỉ tiêu theo dõi chủ yếu trong điều tra phát hiện sinh vật chính hại hồ tiêu danh mục các sinh vật chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p thangnamvoiva12 12-08-2016 7 0   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-177:2014/BNNPTNT quy định những nguyên tắc, nội dung, phương pháp, chỉ tiêu theo dõi chủ yếu trong điều tra phát hiện sinh vật chính hại nhãn, vải; danh mục các sinh vật chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p thangnamvoiva12 12-08-2016 6 0   Download

Đồng bộ tài khoản