Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết toán ngân sách Nhà nước

Xem 1-20 trên 1290 kết quả Quyết toán ngân sách Nhà nước
 • Giáo trình Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu gồm có 12 chương với những nội dung chính như sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán ngân sách nhà nước, kế toán vay nợ và trả nợ vay, kế toán tiền gửi đơn vị tại kho bạc nhà nước, kế toán đơn vị phụ thuộc, kế toán thanh toán điện tử kho bạc nhà nước kế toán thanh toán bù trừ, quy trình thanh toán điện tử liên ngân hàng, kế toán điều chuyển vốn và quyết toán vốn, kế toán ngoại tệ, kế toán các tài khoản không trong cân đối, kế toán cho vay và thu hồi nợ vay.

  pdf276p runthenight02 08-11-2022 11 3   Download

 • Luận văn "Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước; thực trạng hoạt động quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Huyện Đắk Hà; giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Đắk Hà.

  pdf113p unforgottennight06 13-10-2022 2 1   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 54 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng 1995, là năm thứ năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ VII và chuẩn bị Đại hội lần thứ VIII của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf325p canhdongco10 07-10-2022 5 1   Download

 • Bài viết Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện Phú Lương. Tác giả sử dụng các phương pháp như thống kê mô tả, chọn mẫu phân tổ, so sánh để tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện giai đoạn 2018 - 2020.

  pdf10p vilexus 28-09-2022 18 2   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Phổ" hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập dự toán và quyết toán NSNN cấp huyện; phân tích thực trạng công tác lập dự toán và quyết toán NSNN tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Phổ để đánh giá kết quả đạt đƣợc và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf104p unforgottennight04 14-09-2022 21 3   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai" đánh giá thực trạng công tác lập dự toán và quyết toán NSNN tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác lập dự toán và quyết toán NSNN tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

  pdf114p unforgottennight04 14-09-2022 11 3   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình" phân tích và đánh giá thực trạng công tác lập dự toán và quyết toán NSNN tại phòng Tài chính - Kế Hoạch huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để đánh giá kết quả đạt được và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế; đề xuất giải pháp khoa học, hợp lý nhằm góp phần hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

  pdf157p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình" nghiên cứu nhằm tìm hiểu những tồn tại, hạn chế; những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong công tác KSC thường xuyên NSNN tại KBNN để từ đó đề xuất những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN tại KBNN Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình nhằm ấp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, phù hợp với quá trình cải cách tài chính công, chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

  pdf114p unforgottennight04 14-09-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Quản lý ngân sách nhà nước với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu được các kiến thức đã học về ngạn sách để vận dụng trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao; Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p canhdongco25 02-08-2022 34 6   Download

 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 2: Pháp luật ngân sách nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước; phân phối nguồn thu – nhiệm vụ chi ngân sách; lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 1   Download

 • Khóa luận "Quản lý chi ngân sách nhà nước của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương" đã khái quát những cơ sở lý luận về ngân sách và quản lý chi ngân sách cấp huyện; từ đó phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý chi ngân sách của huyện Bình Giang trong những năm gần đây, việc quản lý và thực hiện một chu trình ngân sách từ khâu lập dự toán chi, chấp hành thực hiện dự toán chi, quyết toán chi và thanh tra, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện, nêu ra những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại; tìm ra các phương hướng, giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm hoàn thiện công tác...

  pdf53p chuheodethuong10 17-06-2022 15 7   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 3: Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: tổng quan về kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước trong lập kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình quyết toán thu ngân sách nhà nước;...

  pdf33p charaznable 06-06-2022 20 2   Download

 • Quyết định số 150/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc17p hoalanvender 25-02-2022 11 1   Download

 • Quyết định số 371/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc20p hoalanvender 25-02-2022 15 1   Download

 • Quyết định số 4788/2021/QĐ-BYT ban hành phân cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành sửa chữa công trình xây dựng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ y tế. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 163/2021/QĐ-BCT Ban hành “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021”. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc23p hoadaquy852 16-02-2022 11 1   Download

 • Quyết định số 71/2021/QĐ-BTP ban hành chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc40p hoadaquy852 16-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 990/2021/QĐ-BTP ban hành về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 13 1   Download

 • Giáo trình Quản lý ngân sách (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 cung cấp những kiến thức cơ bản về: Lập dự toán ngân sách; chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách; quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf35p cucngoainhan6 07-02-2022 23 9   Download

 • Quyết định số 1706/2021/QĐ-BTP ban hành về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 15 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết toán ngân sách Nhà nước
p_strCode=quyettoanngansachnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2