intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác động nông nghiệp

Xem 1-20 trên 2645 kết quả Tác động nông nghiệp
 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thực trạng hoạt động của các HTX nông nghiệp nhằm tìm ra những tiềm năng, ưu thế và những mặt hạn chế trong quá trình sản xuất kinh doanh của các HTX.

  pdf119p kimkhanhkh 18-03-2014 542 166   Download

 • Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, thì HTXNN cũng được chuyển đổi cả về nội dung và hình thức hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) (ban hành năm 1996), nhằm thích ứng kịp thời với...

  pdf100p dell1122 05-09-2012 260 95   Download

 • Đề tài “Một số quan điểm, chính sách và giải pháp đối với hợp tác xã nông nghiệp ở vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay” đã nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hợp tác và hợp tác xã, thực trạng kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở đồng bằng Bắc Bộ, một số quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p tsmttc_009 12-08-2015 130 42   Download

 • Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, thì HTXNN cũng được chuyển đổi cả về nội dung và hình thức hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) (ban hành năm 1996), nhằm thích ứng kịp thời với...

  pdf98p dell1122 06-09-2012 153 40   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế hợp tác xã nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng; đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp khu vực miền Tây huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2007-2011; đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ của các HTXNN khu vực miền Tây huyện Vĩnh Linh, nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ của các dịch vụ này trong sản xuất nông nghiệp.

  pdf145p bautroibinhyen5 01-12-2016 115 36   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế hợp tác mà đặc biệt là Hợp tác xã nông nghiệp; đánh giá thực trạng và hiệu quả của kinh tế hợp tác ở huyện Hải Lăng trong giai đoạn 2003 - 2011; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác.

  pdf97p bautroibinhyen5 01-12-2016 92 27   Download

 • Đề tài khoa học cấp Bộ: Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn có kết cấu nội dung bao gồm 3 phần trình bày một số nội dung như sau: Cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn và vai trò của thương mại thị trường với việc chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn; thực trạng tác động của thương mại, thị trường trong việc chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn; các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn.

  pdf108p thaodien102 16-11-2015 97 18   Download

 • Thái Bình l một tỉnh thuần nông, có truyền thống sản xuất nông nghiệp nói chung v sản xuất lúa gạo nói riêng với dân số đông (1.860 nghìn ng-ời), lao động nông nghiệp dồi d o (chiếm 69,2% tổng số lao động to n tỉnh) (Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình), điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất lúa gạo. Thế nh-ng, cùng với sự gia tăng dân số nhanh, diện tích đất canh tác ng y c ng bị thu hẹp do quá trình đô thị hoá dẫn tới bình quân đất canh tác trên đầu ng-ời có xu h-ớng giảm từ 0,0523 ha (năm 2005) xuống còn 0,0519 ha...

  pdf8p banglang_1523 22-07-2012 81 15   Download

 • Mục đích cơ bản của luận án này là phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tìm hiểu được tiềm năng, thế mạnh, cũng như những hạn chế của các hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bạc Liêu, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở địa phương

  pdf181p cotithanh321 06-08-2019 41 14   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh gi thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với các hợp tác xã nông nghiệp ở thị xã Điện Bàn trong thời gian đến.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 33 5   Download

 • Mục đích của luận án nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tìm hiểu được tiềm năng, thế mạnh, cũng như những hạn chế của hợp tác xã nông nghiệp ở Bạc Liêu, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở địa phương.

  pdf28p cotithanh321 06-08-2019 16 4   Download

 • Bài viết Bàn về nguyên tắc kế toán trong hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay làm rõ về hoạt động nông nghiệp của nước ta, yêu cầu đặt ra và một số định hướng cho việc thực hiện nguyên tắc kế toán trong hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 49 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm khảo sát hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp và vai trò của nó với kinh tế hộ nông dân qua ý kiến đánh giá của các hộ xã viên tại 2 tỉnh Thái Bình và Hòa Bình. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đa số các hộ nông dân đều biết rõ và sử dụng những dịch vụ cơ bản của hợp tác xã.

  pdf8p trieuiu123456 20-09-2018 14 2   Download

 • Hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp (HTX.NN) kiểu mới đang là nhiệm vụ trong tâm, cấp bách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay. Từ cơ sở lý luận về HTX.NN kiểu mới, tác giả bài viết phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển mô hình HTX.NN kiểu mới ở ĐBSCL, kỳ vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các cấp quản lý, quý học giả, nhà khoa học quan tâm.

  pdf10p angicungduoc2 03-01-2020 24 2   Download

 • Lao động nông nghiệp hiện nay chứa đựng những mâu thuẫn không những không có tác dụng kích thích động thái phát triển của nó mà còn là nguyên nhân trực tiếp khiến nó ngày càng bị suy thái. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Lao động nông nghiệp hiện nay và thái độ với lao động" dưới đây.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 56 1   Download

 • Bài viết trình bày việc đánh giá và tổng kết lại hoạt động thí điểm phong trào hợp tác hóa nông nghiệp ở Khánh Hòa trong những năm 1977-1978. Qua đó để hiểu được tác dụng to lớn của phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  pdf5p vititan2711 14-08-2019 5 0   Download

 • Nghiên cứu này phân tích kinh nghiệm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản, nơi có mô hình hợp tác xã nông nghiệp phát triển mạnh và hiệu quả. Trên cơ sở đó, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng bền vững.

  pdf10p viamman2711 07-08-2020 16 0   Download

 • Việt Nam là một nước nông nghiệp, và khoảng 53% (năm 2007) lao động trong cả nước sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, việc sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn: sản xuất riêng lẻ, sản xuất theo phong trào, … dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm vì chất lượng không đồng nhất, sản phẩm lúc dư thừa, lúc thiếu hụt. Đời sống người dân chưa thể nâng cao. Đất nước đang phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng không phải bỏ qua không sản...

  pdf65p vovantungqtkd5a 03-01-2013 138 55   Download

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chủ trương này diện tích đất cho sản xuất nông nghiệp của nhiều địa phương đã bị thu hẹp lại để dành cho phát triển công nghiệp. Kéo theo đó có nhiều vấn đề phát sinh đặt ra cho lãnh đạo các ngành, các cấp phải nghiên cứu và giải quyết... Thời gian vừa qua, việc làm nông thôn phụ thuộc chủ yếu vào đất đai canh tác. Thiếu đất canh tác, ở mức độ nào đó, đồng nghĩa với việc thiếu việc...

  doc12p hailedangbs 25-04-2013 130 30   Download

 • Tác động tràn loại thứ nhất xuất hiện khi có sự trao đổi/hoặc mua bán nguyên vật liệu hoặc hàng hoá trung gian giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước. Loại tác động này có thể sinh ra theo hai chiều: tác động xuôi chiều (forward effect) xuất hiện nếu doanh nghiệp trong nước sử dụng hàng hoá trung gian của doanh nghiệp FDI và ngược lại tác động ngược chiều (backward effect) có thể xuất hiện khi các doanh nghiệp FDI sử dụng hàng hóa trung gian do các doanh nghiệp trong nước sản xuất....

  pdf104p capdoihoancanh 11-05-2013 124 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tác động nông nghiệp
p_strCode=tacdongnongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2