intTypePromotion=1

Tài liệu toán tích p

Xem 1-20 trên 200 kết quả Tài liệu toán tích p
 • Tham khảo tài liệu 'giải tích p - adic', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p quankhungpro 18-09-2011 124 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ôn đại học: tích phân - ứng dụng của tích phân', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p truongvinh63 04-01-2011 1439 547   Download

 • Ngày nay biểu thức toán học của tích phân bất định có thể được tính cho nhiều hàm số tự động bằng máy tính. Giá trị số của tích phân xác định có thể được tìm bằng các phương pháp số, ngay cả khi biểu thức toán học của tích phân bất định tương ứng không tồn tại.

  pdf2p truongvinh63 04-01-2011 828 274   Download

 • Đối với bộ môn hình học, ngoài các bài toán về trí thông minh hình học còn có các bài toán về dựng hình và quỹ tích là những dạng toán đặc biệt khó mà thời gian để học các dạng toán này trên lớp lại không nhiều...

  doc14p hoangyeudoi110 13-02-2011 647 249   Download

 • Có mục tiêu nghiên cứu nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, nghiên cứu - phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty qua các báo cáo tài chính, trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm phát hiện ra những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của nó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kết qua...

  doc68p ben1102 30-09-2014 424 139   Download

 • TRAÀN SÓ TUØNG ---- ›š & ›š ---- BAØI TAÄP GIAÛI TÍCH 12 TAÄP 4 OÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT & ÑAÏI HOÏC Naêm 2009 Soá phöùc Traàn Só Tuøng CHÖÔNG IV SOÁ PHÖÙC I. SOÁ PHÖÙC 1. Khaùi nieäm soá phöùc · Taäp hôïp soá phöùc: C · Soá phöùc (daïng ñaïi soá) : z = a + bi (a, bÎ R , a laø phaàn thöïc, b laø phaàn aûo, i laø ñôn vò aûo, i2 = –1) · z laø soá thöïc Û phaàn aûo cuûa z baèng 0 (b = 0) z laø thuaàn aûo Û phaàn thöïc cuûa z baèng 0 (a = 0)...

  pdf11p heavenmaster2010 23-07-2011 180 79   Download

 • Thông qua bài Làm quen với thống kê số liệu học sinh bước đầu làm quen với dãy số liệu thống kê, biết xử lí số liệu ở mức độ đơn giản và lập dãy số liệu, nhận biết được những khái niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê: hàng, cột, đọc được các số liệu của một bảng thống kê. phân tích được số liệu thống kê của một bảng số liệu (dạng đơn giản). Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc9p 55_phihung 19-03-2014 313 49   Download

 • Bài 1:Cho tam giác ABC cân (AB = AC) nội tiếp trong đường tròn (O) và M là điểm di động trên đường tròn đó. Gọi D là hình chiếu của B trên AM và P là giao điểm của BD với CM. a) Chứng minh BPM cân. b) Tìm quỹ tích của điểm D khi M di chuyển trên đường tròn (O). Bài 2:Đường tròn (O ; R) cắt một đường thẳng d tại hai điểm A, B. Từ một điểm M trên d và ở ngoài đường tròn (O) kẻ các tiếp tuyến MP, MQ. a) Chứng minh rằng...

  pdf4p paradise8 22-12-2011 146 35   Download

 • Trong mặt phẳng (P) cho đường tròn (C) tâm O đường kính AB = 2R.Trên đường thẳng vuông góc với (P) tại O lấy điểm S sao cho OS = R . I là điểm thuộc đoạn OS với SI = . M là một điểm thuộc (C). H là hình chiếu của I trên SM. Tìm vị trí của M trên (C) để tứ diện ABHM có thể tích lớn nhất.Tìm giá trị lớn nhất đó

  doc0p prethinh 07-03-2011 145 25   Download

 • Xét phương trình bậc 3: x3 + px + q = 0. Dùng phương pháp khảo sát hàm số, hãy xác định điều kiện của p, q sao cho phương trình: a) vô nghiệm b) có 1 nghiệm c) có 2 nghiệm d) có 3 nghiệm. Hãy vẽ tập hợp (p, q) đó trong mặt phẳng.

  pdf6p iiduongii9 09-05-2011 115 20   Download

 • với g là hàm lớp C p ở một lân cận U của a . Vậy ϕ : U → Rn , ϕ(x ) = (x , g(x )) là một tham số hoá của M tại a. Ví dụ. Trong R3 . a) Mặt cầu S 2 cho bởi phương trình: F (x, y, z) = x2 + y2 + z 2 − 1 = 0. Dễ kiểm tra F (x, y, z) = (2x, 2y, 2z) = (0, 0, 0) trên S 2 . Vậy S 2 là đa tạp khả vi chiều (= mặt cong trơn). b) Đường tròn C cho bởi hệ phương trình sau

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 106 19   Download

 • Giải bài toán bằng cách lập hệ p.t - lập p.t 1/ Tìm tất cả các số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 2 tích hai chữ số của nó luôn lớn hơn tổng hai chữ số của nó là 34. 2/ Diện tích hình thang 140cm2, chiều cao 0,08m. Xác định chiều cao các cạnh của nó nếu các cạnh đáy hơn kém nhau 1,5dm. 3/ Ba chiếc bình có thể tích tổng cộng 120lít . Nếu đổ đầy nước vào bình thứ nhất rồi...

  pdf6p paradise10 29-12-2011 187 18   Download

 • PHIÊN GIẢI Gộp toàn bộ kết quả phân tích thống kê, báo cáo của bạn có thể viết dạng như sau: Khi xem xét số ngày nằm viện của các nạn nhân, chúng ta có đủ bằng chứng để kết luận rằng có sự khác biệt về trung vị số ngày nằm viện của những người bị tai nạn khi đang đi bộ và không đi bộ (Z = -1.96, n = 751, p = 0.05).

  pdf18p phuochau17 14-05-2011 78 8   Download

 • Hình lăng trụ là hình đa diện có hai mặt song song gọi là đáy và các cạnh không thuộc hai đáy song song với nhau. Lăng trụ đều là lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều Sxq = p. l (p là chu vi thiết diện thẳng, l là độ dài cạnh bên) Lăng trụ đứng: Sxq = p. h (p là chu vi đáy, h là chiều cao) (B là diện tích đáy, h là chiều cao) Stp = 2(ab + bc + ca) (a, b, c là các kích thớc V = B. h Hình hộp...

  pdf3p paradise9 24-12-2011 82 8   Download

 • P - lực ép viên bi vào mẫu thí nghiệm (daN), nó phụ thuộc vào đường kính viên bi và loại vật liệu. P được tính theo công thức P = KD2 K - là hệ số, phụ thuộc tính chất vật liệu. Ví dụ: đối với kim loại đen, K = 30 đối với kim loại màu, K = 10 đối với kim loại mềm, K = 3 HBr càng lớn thì vật liệu càng cứng. P + Phương pháp Rốc-oen : dùng một hình nón bằng kim cương có góc mở 120o, bán kính 0,2mm...

  pdf5p phuoctam44 26-07-2011 42 6   Download

 • I.Môc tiªu bµi häc Qua bµi häc,häc sinh cÇn n¾m ®­îc: 1.VÒ kiÕn thøc - HiÓu vµ nhí c«ng thøc ®æi biÕn sè vµ c«ng thøc tÝch ph©n tõng phÇn - BiÕt 2 ph­¬ng ph¸p tÝnh tÝch ph©n c¬ b¶n ®ã lµ ph­¬ng ph¸p ®æi biÕn sè vµ ph­¬ng ph¸p tÝch ph©n tõng phÇn 2.VÒ kĩ n¨ng - VËn dông thµnh th¹o vµ linh yªn

  pdf8p abcdef_35 21-09-2011 26 3   Download

 • Những năm qua cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự thay đổi sâu sắc của cơ chế kinh tế, hệ thống kế toán Việt nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính quốc gia, quản lý doanh nghiệp.

  doc86p elirabetter 30-09-2009 645 546   Download

 • Chỉ số P/B chỉ thực sự có ích khi xem xét các công ty có mức độ tập trung vốn hoặc các công ty tài chính bởi giá trị tài sản của các công ty này tương đối lớn. Vì công tác kế toán phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn ngặt nghèo, giá trị ghi sổ của TS hoàn toàn không tính tới các TSVH như thương hiệu, nhãn hiệu, uy tín, bằng sáng chế và các tài sản trí tuệ khác do công ty tạo ra.

  ppt52p nth_221 22-02-2011 476 279   Download

 • Tham khảo sách 'chuyên đề ôn thi đại học môn toán - giải tích tổ hợp', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p nghe_thuat 19-04-2011 285 177   Download

 • Bài 1: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng a. Gọi M,N,P là trung điểm AB, AD, SC. Chứng minh: (MNP) chia hình chóp thành 2 phần có thể tích.

  doc12p dailoilamaimai 30-04-2011 331 120   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Tài liệu toán tích p
p_strCode=tailieutoantichp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản