intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thanh toán vốn

Xem 1-20 trên 3169 kết quả Thanh toán vốn
 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 5: Quản trị tài chính trong kinh doanh quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như Những vấn đề tài chính trong kinh doanh quốc tế; quản trị rủi ro Ngoại hối; Các biện pháp phòng chống rủi ro tỷ giá; Các phương thức thanh toán quốc tế; Quản trị vốn lưu động; Hoạch định ngân sách về vốn trên phạm vi quốc tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận diện được các đối tượng kế toán: Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí; giải thích được cân bằng kế toán; phân tích được ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến cân bằng kế toán.

  pdf48p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Công ty chứng khoán là một thành viên quan trọng và đóng góp lớn vào sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường chứng khoán. Tại Việt Nam, việc quản lý các công ty chứng khoán nói chung, quản lý hoạt động huy động vốn nói riêng đã được ban hành thông qua một hệ thống các quy định pháp luật, được sửa đổi và cập nhật theo thời gian. Tuy nhiên, hiện các quy định này còn một số hạn chế dẫn đến giảm khả năng huy động vốn cũng như giám sát rủi ro của các công ty này.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này tập trung làm rõ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi quy với bộ dữ liệu của 29 doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố đòn bẩy tài chính (LEV), khả năng sinh lời từ vốn kinh doanh (ROA), vòng quay tổng tài sản (ART) và tốc độ tăng trưởng của công ty (GWS) là những nhân tố có tác động mạnh đến khả năng thanh toán của các doanh nghiệp này.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu và nắm vững khái niệm, cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế; Vận dụng các nguyên tắc kế toán vào việc lập cán cân thanh toán quốc tế; Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế; Nhận biết những tổ chức giám sát các giao dịch quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Chuẩn mực kế toán công quốc tế" Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức như: Yếu tố cấu thành chi phí đi vay; Ghi nhận chi phí đi vay; Thời điểm bắt đầu vốn hóa; Tạm ngừng và chấm dứt vốn hóa; Trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp 1: Chương 1 Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp, cung cấp những kiến thức như Đối tượng áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp; Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; Tổ chức bộ máy kế toán hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Tổ chức kế toán: Phần 2 trình bày các nội dung chính như sau Tổ chức kế toán quá trình sản xuất; tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; tổ chức kế toán tiền và quy trình kiểm soát nội bộ; tổ chức kế toán các hoạt động khác trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p khanhchi2520 26-04-2024 3 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Các nhân tố tác động đến cán cân thanh toán quốc tế và giải pháp nhằm cải thiện cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam hiện nay" nhằm khái quát được thực trạng tài khoản vãng lai, tài khoản vốn, cán cân thanh toán trong khoản thời gian từ 2008 – 2014, xem xét các nhân tố ngoại lai như lạm phát, tỷ giá hối đoái, thu nhập quốc gian, các biện pháp kiểm soát vốn, tự do hóa tài chính...tác động như thế nào đến các tiểu bộ phận cán cân và đến cán cân thanh toán tổng thể.

  pdf95p khanhchi2510 19-04-2024 4 2   Download

 • Luận văn "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Lâm Vũ" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu tổng quát hóa tìm hiểu cơ sở lý luận về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; đề tài phân tích, đáng giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Lâm Vũ.

  pdf89p khanhchi2510 19-04-2024 7 4   Download

 • Luận văn "Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tuyên Hòa" được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ lý luận và thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty, giúp công ty thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty.

  pdf105p khanhchi2510 19-04-2024 2 2   Download

 • Luận văn "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu và tổng kết đánh giá nội dung lý luận về công tác tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh bao gồm ưu điểm và phát hiện những bất cập, hạn chế; Đánh giá tình hình thực tiễn thực hiện tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

  pdf87p khanhchi2510 19-04-2024 4 3   Download

 • Nghiên cứu "Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ 2021-2023" phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam thời kỳ 2021-2023 trên các khía cạnh: mức độ đủ vốn, chất lượng tài sản, tình hình thanh khoản và khả năng sinh lời. Bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p tukhauquantuong1011 22-04-2024 6 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình" cung cấp cho bạn đọc nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đây là nội dung chính cần thiết đối với các thành viên có liên quan đến vòng đời của dự án, trong đó chủ đầu tư là nhân tố quyết định xuyên suốt các giai đoạn đầu tư từ khâu chuẩn bị đến khâu thực hiện và kết thúc đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf172p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 3 3   Download

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, nguyên vật liệu, công cụ - dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; kế toán thanh toán; kế toán các nguồn kinh phí, báo cáo tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc150p khanhchi0912 17-04-2024 5 2   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán các khoản nợ phải trả phải nộp; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc115p khanhchi0912 17-04-2024 10 5   Download

 • bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Phân cấp quản lý ngân sách giữa chính quyền trung ương và thành phố Hà Nội; Giải pháp thu hút FDI xanh ở Việt Nam giai đoạn 2022- 2030; Huy động nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư công cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế; Nâng cao chất lượng quản lý tài chính đối với các đoàn kinh tế - quốc phòng;...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế dược (Nghề: Dược - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày được những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp. Nêu được các điều kiện kinh doanh của những doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược. Tính toán và phân tích được các chỉ tiêu cơ bản về tài chính doanh nghiệp như vốn, chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận; Trình bày được sơ đồ mạng lưới phân phối thuốc, các tiêu chuẩn của cung ứng thuốc cho cộng đồng;...

  pdf91p gaupanda026 16-04-2024 3 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả trình bày cơ sở lý luận để xây dựng các phương pháp tiếp cận trong nghiệp vụ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

  pdf5p visergey 02-04-2024 2 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản lý tài chính công" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quản lý cân đối ngân sách nhà nước; Quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước; Thanh tra và kiểm toán tài chính công. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf209p virabbit 06-03-2024 4 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1223 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2