Thông tư điều chỉnh lương hưu

Xem 1-20 trên 74 kết quả Thông tư điều chỉnh lương hưu
 • Đối tượng điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng quy định tại Điều 1 Nghị định số 93/2006/NĐ-CP bao gồm: 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 2.

  pdf11p tuongvan 20-07-2009 444 34   Download

 • 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 2. Công nhân, viên chức và người lao động hưởng lương hưu hàng tháng vừa có thời gian hưởng tiền lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 3.

  pdf11p tuongvan 20-07-2009 167 27   Download

 • Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ

  doc4p meomeo 09-05-2009 143 14   Download

 • Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 về việc quy định mức lương tối thiểu chung của Chính phủ...

  doc4p hoangchau 19-08-2009 125 13   Download

 • Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ

  pdf4p hoangchau 19-08-2009 70 5   Download

 • Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của chính phủ.

  doc4p bachma47 22-12-2017 5 0   Download

 • Thông tư số 23/2016/TT-BLDTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của chính phủ.

  doc6p bachma47 22-12-2017 4 0   Download

 • Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của chính phủ.

  doc4p bachma47 22-12-2017 2 0   Download

 • BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------Số: 15 /2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2010/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2010/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ

  pdf6p shishomaru 02-06-2010 168 47   Download

 • Thông tư 11/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ

  pdf5p hoangchau 19-08-2009 143 27   Download

 • Thông Tư của Bộ Lao động- thương binh và xã hội số 13/2006/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo nghị định số 93/2006/ NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

  doc12p nguyenhaohung1988 30-09-2009 170 19   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2012/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2012 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ

  pdf5p mitthai 24-05-2012 72 18   Download

 • Thông tư 11/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

  doc14p diemuyen 19-08-2009 137 17   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NHU CẦU, NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC CHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2011/NĐ-CP NGÀY 04/4/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2011/NĐ-CP NGÀY 04/4/2011 CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ NGHỈ VIỆC ...

  pdf35p meocontreocay 29-05-2011 104 17   Download

 • Thông tư 21/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 11/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

  doc7p diemuyen 19-08-2009 110 14   Download

 • Thông tư số 11/2005/TT-BLĐTBXH về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành theo Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

  pdf15p luuduchoa 10-10-2009 91 8   Download

 • Thông tư 13/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ

  doc12p dangngoclan 19-08-2009 88 7   Download

 • Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf5p luuduchoa 10-10-2009 46 7   Download

 • Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 26-2005-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.

  doc11p nguyenhaohung1988 30-09-2009 125 6   Download

 • Thông tư số 26/2005/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf14p luuduchoa 10-10-2009 65 6   Download

Đồng bộ tài khoản