intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp thị xã hội

Xem 1-20 trên 2099 kết quả Tiếp thị xã hội
 • Bài viết "Đánh giá thực trạng quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, đất công trình công cộng tại một số khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội" nhằm đánh giá thực trạng quỹ đất nhà ở xã hội, đất công trình công cộng tại một số khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm các công tác rà soát, tiếp nhận quỹ đất,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf12p phuong62310 30-01-2023 6 1   Download

 • Bài viết Quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam: Tiếp cận từ quan niệm “tự do” của Isaiah Berlin (1909-1997) trình bày và đánh giá quá trình phát triển tư duy về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong hơn 30 năm Đổi mới ở Việt Nam. Với việc công nhận sự tồn tại của những thành phần kinh tế ngoài nhà nước và dần dần giảm bớt sự can thiệp trực tiếp vào những hoạt động kinh tế, Đảng và Nhà nước đã mở rộng sự tự do thụ động cho người dân, từ đó, giải phóng tiềm năng phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế thị trường không hoàn hảo.

  pdf11p visirius 11-01-2023 15 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hạ tầng kỹ thuật đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Khai thác hệ thống dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Kế hoạch ngân sách và vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý nhân lực trong hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf97p vigeorge 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Tiếp cận hệ thống để chuyển đổi sang đô thị tuần hoàn" sử dụng cách tiếp cận hệ thống để nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm khởi động cho tiến trình chuyển đổi sang đô thị tuần hoàn để thực hiện thành công chủ trương về khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Khoa học cộng đồng: Từ lý thuyết đến thực tiễn và triển vọng cho ứng phó các vấn đề môi trường đô thị ở Việt Nam" phân tích các triển vọng áp dụng tiếp cận khoa học cộng đồng trong quản trị môi trường và thúc đẩy xã hội tri thức ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng đặt thức ăn trực tuyến của khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương" xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng đặt thức ăn trực tuyến (Mobile Food Ordering Application - MFOA) của khách hàng tại Bình Dương. Thông qua khảo sát 174 khách hàng tại Bình Dương và sử dụng phần mềm SPSS để xử lý dữ liệu, kết quả chỉ ra 4 yếu tố tác động đến ý định sử dụng MFOA.

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Khảo sát một số giải pháp quản lý dữ liệu thông minh sử dụng trong ngành ngân hàng" bàn về việc chuyển đổi mô hình số vì thế đang lan tỏa trên mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, thu hút sự quan tâm của tất cả các chủ thể trong nền kinh tế và ngày càng khẳng định là một xu thế tất yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Phần 3 của cuốn sách "Thể chế phát triển nhanh - bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới" tiếp tục tập trung làm rõ một số vấn đề về: những kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi thể chế phát triển của một số nước trên thế giới, rút ra gợi ý hữu ích đối với Việt Nam... Bên cạnh đó, đưa ra những giải pháp tiếp tục đổi mới, xây dựng thể chế tổng thể phát triển nhanh - bền vững đất nước nói chung và đối với các thể chế thành phần nói riêng.

  pdf342p langmongnhu 14-12-2022 19 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền" tiếp tục trình bày những nội dung về: kinh nghiệm thực hành dân chủ của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới; thực hành dân chủ ở Việt Nam thực trạng và dự báo xu hướng; quan điểm, phương hướng và giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở nước ta;...

  pdf179p langmongnhu 14-12-2022 7 2   Download

 • Bài viết Lao động trẻ em và mối liên hệ với các yếu tố nhân khẩu học - xã hội trình bày đặc điểm và thực trạng về lao động trẻ em; Mối liên hệ giữa các yếu tố nhân khẩu học - xã hội và lao động trẻ em.

  pdf9p vifred 22-12-2022 11 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử" tiếp tục trình bày những nội dung về: đấu tranh thi hành hiệp định Geneva, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bbắc, chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở miền Nam (1954 - 1964); tham gia lãnh đạo xây dựng, bảo vệ miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1965 - 1975);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf365p langmongnhu 14-12-2022 7 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" tiếp tục trình bày những nội dung về: phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay; quan điểm và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;...

  pdf289p langmongnhu 14-12-2022 12 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Kinh tế chính trị Mác - Lênin" sẽ tiếp tục trình bày nội dung 2 chương còn lại bao gồm: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p phuongnguyen0520 14-12-2022 13 3   Download

 • Văn hóa và lối sống đô thị Việt Nam một cách tiếp cận phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận nghiên cứu văn hoá và lối sống đô thị; các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hoá và lối sống đô thị Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf298p trangcam0906 15-12-2022 13 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo qua mạng xã hội của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" đã tổng hợp cơ sở lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo qua mạng xã hội. Đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo qua mạng xã hội; đo lường mức độ tác động của các nhân tố này đến thái độ đối với quảng cáo qua mạng xã hội của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quảng cáo, tiếp thị qua mạng xã hội.

  pdf121p bigdargon07 09-12-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và qua đó đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngoc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững kinh tế - xã hội của địa phương...

  pdf130p bigdargon05 02-12-2022 7 2   Download

 • Bài viết "Bảo tồn một số làng nghề truyền thống ở miền Bắc của Vương quốc Thái Lan" giới thiệu lần lượt từ cách tạo màu nhuộm, cách thức nhuộm đến kỹ thuật tạo hoa văn trên vải Morhom. Cần có những giải pháp giúp vải Morhom tiếp tục tồn tại, tiếp tục là sản phẩm đặc trưng của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p chutieubang 06-12-2022 4 0   Download

 • Bài viết "Di sản văn hóa Bến Tre trước ngưỡng cửa cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Góc nhìn từ phân tích SWOT" phân tích di sản văn hóa Bến Tre theo mô hình TOWS, tức là thay đổi cách tiếp cận từ bên ngoài cho phù hợp với cách tiếp cận theo qui luật cung - cầu trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p chutieubang 06-12-2022 13 0   Download

 • Bài viết Tiếp cận quản lý bền vững tài nguyên nước Hà Nội trong xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) nêu lên những vấn đề phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, trong đó có vấn đề quản lý bền vững tài nguyên nước. Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, là yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm thực hiện thành công các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc phòng.

  pdf5p viwmotors 02-12-2022 12 1   Download

 • Luyện thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh (Tập 1): Phần 2 sẽ cung cấp cho các em học sinh những chuyên đề về các mẫu câu giao tiếp xã hội, các bài tập tìm lỗi sai, bài tập biến đổi câu. Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho các em đang ở mức 4-5 điểm và mong muốn đạt điểm 8, 9 trong kỳ thi. Ngoài phần lý thuyết đƣợc trình bày cô đọng, súc tích, cuốn sách này còn có phần luyện tập với các câu hỏi có giải thích chi tiết, rõ ràng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf144p runthenight02 08-11-2022 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiếp thị xã hội
p_strCode=tiepthixahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2