Triết h

Xem 1-20 trên 51 kết quả Triết h
 • Câu 1: Quan đi m c a tri t h c Mac-LêNin v v t ch t ể ủ ế ọ ề ậ ấ và ý nghĩa phương pháp luận của nó? TL: Để hiểu rõ về quan điểm của tríêt học Mac-Lênin về vật chất thì chúng ta phải tìm hiểu về những quan điểm về vật chất trước Mac + Thời kỳ cổ đại thì các nhà triết học đã đồng nhất vật chất với dạng vật chất cụ thể, như Talet đã cho rằng vật chất là nước… Quan điểm này chỉ mang tính chất trực quan, cảm tính. Nó chỉ có tác dụng...

  doc13p hero1987bk 11-07-2011 2219 357   Download

 • C©u1: Ph©n tÝch nh÷ng ®iÒu kiÖn ra ®êi cña triÕt häc Mac vµ nªu nh÷ng giai ®o¹n chñ yÕu trong sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¶u triÕt häc Mac – Lªnin A. Điều kiện ra đời của triết học Mac-Lê: 1. Điều kiện kinh tế xã hội: a) Sự củng cố và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong điều kiện cách mạng công nghiệp b) Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một lực lượng chính trị - xã hội độc lập c)...

  doc26p levanquan3586 09-12-2010 492 244   Download

 • Tiểu luận: Quan điểm về con người trong triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại nhằm trình bày về điều kiện kinh tế - xã hội Thời kì Phục hưng của các nước Tây Âu là giai đoạn lịch sử quá độ từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản (thế kỷ X V - VI), bắt đầu h ình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tính chất quá độ đó biểu hiện trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế, chính trị - xã hội, văn hoá tư tưởng thời kì này.

  pdf12p sms_12 09-05-2014 217 83   Download

 • Đồng thời Nho giáo đem lại một b ước tiến khá căn bản trong lĩnh vực văn hoá tinh thần của xã hộ i phong kiến n ước ta từ thế kỷ XV, trước h ết nó làm cho nền giáo dụ c phát triển hết sức mạnh m ẽ nhất là dưới triều Lê Thánh Tông. Nền giáo dục ấ y cùng với chế độ thi cử đã đ ào tạo ra m ột đội ngũ tri thức đông đảo ch ưa từng thâý trong lịch sửd chế độ phong kiến Việt Nam . Do đó khoa học...

  pdf5p caott9 18-06-2011 162 67   Download

 • 1. Anh (chị) hãy trình bày và đánh giá tư tưởng biêṇ chứng cuả Hêraclít. 2. Anh (chị) hãy trình bày va ̀ đań h giá tư tươn̉ g triêt́ hoc̣ cuả Đêmôcrít 3. Anh (chị) hãy trình bày và đań h giá nội dung cơ bản của học thuyết Platon về ý niệm (thông qua nhận thức luận, nhân học và học thuyết của ông về nhà nước lý tưởng).

  doc2p sithuy2010 05-04-2011 179 43   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:đường lối chỉ đạo hợp lý của nhà nước và vai ttiểu luận: đường lối chỉ đạo hợp lý của nhà nước và vai trò tích cực của các cơ quanrò tích cực của các cơ quan.

  pdf12p addition1122 17-04-2013 59 13   Download

 • Tìm hiểu lý thuyết tiếp nhận văn chương hiện đại, cố nhiên phải tiếp cận với một trong những khái niệm then chốt là tầm đón nhận (erwahrtungshorizont) mà có người dịch là tầm đón đợi, chân trời đón đợi, hay tầm kỳ vọng. Đây là thuật ngữ được nhà Mỹ học tiếp nhận người Đức H. Jauss tiếp thu từ K. Mannheim trong cuốn sách được nhà nghiên cứu này công bố vào năm 1958.

  pdf13p denlong_do 28-10-2011 54 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật các tổ chứ c tín dụn g số 0 7 / 1 9 9 7 / q h x', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p tuoanh05 04-08-2011 33 5   Download

 • Các thuật ngữ triết học, chính trị - xã hội trong tiếng Việt tuyệt đại đa số có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài, chủ yếu được dịch trực tiếp từ các thứ tiếng: Hy Lạp (H), Latinh (L), Anh (A), Pháp (P), Đức (Đ), Nga (N), hoặc gián tiếp thông qua tiếng Trung Quốc (TQ).

  pdf3p truongnghen 24-01-2013 27 3   Download

 • Công thức chung của tư bản là gì? Vì sao vận động theo công thức H-T-H tiền không lớn mà vận động theo công thức T-H-T tiền lại lớn lên? Tiền muốn trở thành tư bản thì nó phải vận động lớn lên, tiền phải mang lại giá trị thặng dư. Muốn vậy thì không thể vận động theo công thức H-T-H mà phải vận động theo công thức T-H-T’ nên T-H-T’ được gọi là công thức lưu thông tư bản.

  doc7p doahongkhonggai12 03-12-2010 3226 585   Download

 • rằng ngôn ngữ có chức năng hình dung – "chụp hình" (picturing) – hoặc ... được ảnh hưởng lớn lao nhất trong quá trình hình thành cuộc sống hiện đại. ... thuyết. ...

  pdf16p ngoclanh 10-06-2009 756 280   Download

 • Trước khi có chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy tâm đã giữ vị trí thống trị trong việc giải thích lịch sử. Không những các nhà triết học duy tâm mà ngay cả những nhà tư tưởng tiên tiến trước Mác cũng đứng trên lập trường duy tâm để giải thích các hiện tượng lịch sử xã hội.

  pdf23p huemanvdoc 25-11-2009 772 191   Download

 • Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên được hình thành trong quá trình sản xuất. Lực lượng sản xuất gồm có tư liệu sản xuất và người lao động . Có thể nói lực lượng sản xuất là tất cả các nhân tố vật chất, kĩ thuật cần thiết để tiến hành một quá trình sản xuất nào đó trong đó người lao động giữ vai trò nhân tố cơ bản và quyết định

  pdf19p huemanvdoc 25-11-2009 293 147   Download

 • Lịch sử của thuyết này gắn liền với tên tuổi của các nhà xã hội học như A.Comte, H.Spencer, E.Durkheim, V.Patero, A.Radcliffe-Brown, B.Malinowski, T.Parson, R.Merton, Peter Blau...

  doc24p minhnhop89 18-05-2011 270 107   Download

 • - Lò có hai buồng đốt sơ cấp và thứ cấp. nhiệt độ buồng sơ cấp duy trì ở 600 - 800 độ C, nhiệt độ buồng thứ cấp duy trì ở 1050 - 1200 độ C. Buồng lưu nhiệt dài 3m, nên thời gian lưu cháy lớn hơn 2 giây, có khả năng đốt cháy triệt để các chất ô nhiễm kể cả dioxins. Với sự trợ giúp của hệ thống xử lý hai cấp, khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường theo TCVN 6560-2005 và TCVN 5939-2005. ...

  pdf7p poseidon08 08-08-2011 141 79   Download

 • ND và yêu cầu của ql gtrị: Khẳng định đây luật KT căn bản của sx và trao dổi hh ở đó có sx và trao đổi h thì ở đó có sự hđ và phát huy td của ql gtri. Quy luật giá tri yêu cầu sx và trao đổi hh phải dựa trên cơ sở gtrị của nó túc là trên cơ sở hao phí lđ XH cần thiết, ql gtrị đòi hỏi ở 2 lĩnh vực: Trong sx: ql gtrị đòi hỏi n~ ng lđ sx sao cho mức hao phí lđ cá biệt phù hợp với mức lđ xh càn thiết...

  doc12p star_move286 24-07-2010 194 70   Download

 • E-Learning là môi trưng học tập với sự hỗ trợ của truyền thông đa phương tiện ờ (Internet, Intranet, TV, Video, CD- ROM, DVD…) giúp người học chủ động để lĩnh hội kiến thức một cách hiệu quả dưới các hình thức như e-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo, video, kiểm tra online hoặc offline… Phương pháp h tập này rất phù hợp với dạy ọc học theo học chế tín chỉ. Bài báo này phân tích về vai trò của e-Learning và giảng viên trong......

  pdf6p phalinh16 14-08-2011 193 67   Download

 • Công thức “T-H-T’“ chứa đựng toàn bộ bản chất của khái niệm tư bản và có thể diễn đạt thành lời như sau: tư bản là loại tiền (ký hiệu là T) được sử dụng (ví dụ để mua hàng hoá – H) nhằm sản sinh ra tiền (ký hiệu là T’) tức là sinh ra lợi nhuận.

  doc10p nguyet_123t 21-12-2010 164 55   Download

 • Mạnh tử là ng-ời luận tính thiện sớm nhất Trung Quốc, đ-a ra lời bình phán đối với bản chất nhân tính, biểu hiện thái độ lạc quan của mình đối với xu h-ớng phát triển nhân tính(1). Cao tử, một triết gia cùng thời với Mạnh tử quan niệm tính ng-ời không thiện, không ác, do giáo hoá, hoàn cảnh mà hoá thiện, hóa ác. Mạnh tử và Cáo tử đã có những cuộc tranh luận sôi nổi về bản tính con ng-ời. Những cuộc tranh luận này đ-ợc chép trong sách Mạnh tử.

  pdf7p gaunau123 27-11-2011 67 35   Download

 • Sau hai chiêń lươc̣ phat́ triên̉ Phat́ triên̉ kinh tế – xã hôị 10 năm ( 1991 – 2000) và 2001-2010, Viêṭ Nam đã có nhưñ g bươć phat́ triên̉ maṇ h me,̃ vơí tôć độ tăng trươn̉ g GDP biǹ h quân khoan̉ g 7 %/năm, đã đưa nươć ta tư ̀ môṭ nươć thuôc̣ nhoḿ cać nươć keḿ phat́ triên̉ , có thu nhâp̣ biǹ h quân đâù ngươì thâṕ , trở thaǹ h môṭ nươć thuôc̣ nhoḿ cać nươć keḿ phat́ triên̉ , có thu nhâp̣ biǹ h quân đâù ngươì trung biǹ h trên ...

  doc81p hungdk206 01-07-2012 104 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản