intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã hội hóa đất nước

Xem 1-20 trên 2513 kết quả Xã hội hóa đất nước
 • Bài viết "Kinh tế tư nhân với khả năng thúc đẩy phát triển trình độ lực lượng sản xuất ở nước ta" nghiên cứu về vai trò của kinh tế tư nhân với khả năng thúc đẩy trình độ của lực lượng sản xuất nước ta là hết sức thiết thực. Từ đó, chúng ta có cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò tích cực này để đạt được các mục tiêu vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 1 1   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua không chỉ là động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Mặt khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đòi hỏi bước chuyển biến thể chế quản lý phải đồng bộ và thích hợp để tạo tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 12 1   Download

 • Đề án được tiến hành nhằm xây dựng các mô hình ủng hộ những người đói nghèo trong xã hội tư bản và thúc đẩy sự phát triển của người bản địa. Đây chính là một nỗ lực nhằm áp dụng những khái niệm như phát triển dân tộc, và phát triển với nét văn hóa đặc trưng, với xã hội, với con người, và khái niệm phát triển xuất phát từ cộng đồng hướng tới sự cách ly với bên ngoài của những người bản địa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết cho thấy vai trò quan trọng mang tính quyết định và định hướng của văn hóa đối với phát triển xã hội là một thực tế không thể phủ nhận. Điều đó được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng, được vận dụng vào các chính sách, chủ trương và đường lối phát triển đất nước và đang được hiện thực hóa dần trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 9 2   Download

 • Bài viết đánh giá những thành tựu đã đạt được và những hạn chế trong nhận thức lý luận và thực tiễn về đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay trên 2 góc độ trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế điển hình là việc thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện thực hiện Hiệp định TPP.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 9 1   Download

 • Hội thảo là diễn đàn để các Đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, các nhà giáo, nhà quản lý trao đổi, phân tích thực trạng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và chia sẻ, đề xuất các ý tưởng đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ cho phát triển đất nước trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf638p vithales 20-04-2022 5 1   Download

 • Bài viết phân tích các quan niệm về văn hóa trong lịch sử, qua đó chỉ ra, ngoài các động lực về kinh tế, xã hội thì động lực văn hóa tinh thần được coi như sức mạnh mềm giúp quốc gia phát triển bền vững. Do đó, việc khơi dậy và phát huy yếu tố tinh thần trong văn hóa dân tộc, chính là việc làm thiết thực góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đất nước phát triển bền vững.

  pdf10p viedison 13-04-2022 12 3   Download

 • Với việc tập hợp, phân tích các nguồn tư liệu lịch sử, luận văn mong muốn khắc hoạ một cách hệ thống vấn đề tổ chức và hoạt động quản lý đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ với vai trò trung tâm chính trị - hành chính đất nước, dưới tác động của các nhân tố, các biến động về chính trị - kinh tế và xã hội của qua ba thế kỷ XVI, XVII và XVIII.

  pdf214p badbuddy09 05-04-2022 19 1   Download

 • Bài viết sẽ làm rõ và đánh giá đúng tiến trình hợp tác giáo dục và đào tạo (GDĐT) trong giai đoạn 1992 - 2017 giữa Việt Nam và Hàn Quốc - một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của nước ta, qua việc phân tích, luận giải các nội dung: Những nhân tố thúc đẩy hợp tác; các nội dung hợp tác chủ yếu với những thành tựu và vấn đề đặt ra; các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

  pdf14p viplato 05-04-2022 19 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở tư tưởng nhà nước pháp quyền của Hồ Chí Minh được hệ thống hóa, luận án nêu lên những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhìn từ tư tưởng nhà nước pháp quyền của Hồ Chí Minh. Từ đó, luận án đề xuất một số giải pháp góp phần vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

  pdf25p caphesuadathemchanh 29-03-2022 5 2   Download

 • Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Đảng và Nhà nước ta càng đặc biệt coi trọng việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf5p vilouispasteur 11-03-2022 8 0   Download

 • Các vấn đề pháp lý về đất đai trong giai đoạn hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đất đai đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Luật Đất đai năm 2003 ra đời nhằm giải quyết những vấn đề căn bản mà từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện một cách đầy đủ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

  pdf134p cucngoainhan7 23-02-2022 7 1   Download

 • Quá trình đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đến những biến đổi mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội của các cộng đồng dân cư nông thôn, từ phương thức sản xuất, cơ cấu nghề nghiệp, đến tổ chức xã hội, phân bố dân dân cư,... Đi cùng với đó là những biến đổi trong đời sống văn hoá của người dân nơi đây, nhất là ở những nơi có sự chuyển đổi một phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp sang phục vụ cho các mục tiêu phi nông nghiệp, từ lối sống (nếp ăn, mặc, ở) đến các sinh hoạt văn hoá, lễ hội, phong tục tập quán, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo.

  pdf4p vigandhi 23-02-2022 7 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của chính quyền phường ở nước ta qua các thời kỳ lịch sử, nhất là từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó phân tích, so sánh, để thấy rõ vai trò của chính quyền phường và sự khác nhau về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của đơn vị hành chính phường với đơn vị hành chính xã, thị trấn, từ đó rút ra đặc thù về tổ chức và hoạt động của chính quyền phường ở đô thị.

  pdf109p badbuddy03 22-02-2022 3 0   Download

 • Khi thực hiện đề tài này người viết đặt ra mục tiêu sau: Trước tiên là cung cấp những thông tin cần thiết về chính thể Liên bang Nga từ đó rút ra quy luật và lý giải cho những quy luật đó; qua việc nghiên cứu hình thức chính thể nhà nước Nga người viết cũng rút ra những ý kiến đóng góp bước đầu trong quá trình hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam.

  pdf88p badbuddy03 22-02-2022 5 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các giải pháp góp phần giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên, nhằm xây dựng một thế hệ trẻ thanh, thiếu niên có ý thức chấp hành pháp luật tốt, có hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và xã hội; góp phần nâng cao năng lực, bản lĩnh hội nhập quốc tế trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf116p badbuddy03 22-02-2022 10 1   Download

 • Luận văn đi từ những vấn đề lý luận đến thực trạng tội phạm buôn lậu và thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu để đưa ra những dự báo về tình hình tội phạm buôn lậu trong những năm tới. Trên cơ sở đó xây dựng giải pháp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với tội phạm buôn lậu, góp phần vào việc đẩy lùi tội phạm, xây dựng nền an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  pdf105p badbuddy04 11-02-2022 8 2   Download

 • Mục đích của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận về thừa kế QSDĐ. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thừa kế QSDĐ luận văn đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về thừa kế QSDĐ, nâng cao hiệu quả xét xử của tòa án, bảo đảm mối quan hệ hài hoà về lợi ích giữa Nhà nước, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thừa kế QSDĐ và lợi ích của toàn xã hội.

  pdf113p badbuddy04 11-02-2022 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa các quan điểm, lý luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này tại cơ quan hành chính nhà nước nói chung và huyện Gia Lâm nói riêng. Bằng việc nghiên cứu đề tài, tác giả có thể áp dụng những kiến thức chuyên ngành luật Hiến pháp – Hành chính lĩnh hội được ở nhà trường (đặc biệt là ở Học viện khoa học xã hội) và thực tiễn công tác để đặt ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

  pdf104p badbuddy01 29-01-2022 1 0   Download

 • Từ thực tiễn thực hiện pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã An Khê, luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết của chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  pdf93p badbuddy02 24-01-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội hóa đất nước
p_strCode=xahoihoadatnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2