intTypePromotion=1
ADSENSE

MỘT SỐ LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.616
lượt xem
213
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

MỘT SỐ LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, đơn vị được kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán độc lập.

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 1. Nghị định 133/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  doc 2p 289 80

  Nghị định 133/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 về kiểm toán độc lập

 2. Thông tư số 64 /2004/TT-BTC

  doc 14p 88 10

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập

 3. Luật số 67/2011/QH12

  pdf 46p 122 26

  LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 4. Luật kiểm toán độc lập

  pdf 31p 265 75

  Luật này quy định nguyen tắc, điều kiện, phạm vi hình thức hoạt dộng , kiểm toán độc lập, quyền nghĩa vụ của kiểm toán hành nghề , doanh nghiệp kiểm toán

 5. Nghị định số 162011NĐ-CP

  doc 2p 120 18

  Việc sửa đổi, bổ sung nghị định số 105/2004 NĐ -CP NGÀY 30/3/2004 của chính phủ về kiểm toán độc lập

 6. Quy định Luật kiểm toán độc lập

  doc 28p 495 161

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề kiểm toán độc lập; tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề và trợ lý kiểm toán, doanh nghiệp kiểm toán và khách hàng, đơn vị được kiểm toán; hoạt động kiểm toán độc lập; tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán và quản lý hoạt động kiểm toán độc lập. ...

 7. Nghị định số 16/2011/NĐ-CP

  pdf 3p 129 17

  NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHÍNH PHỦ

 8. Nghị định Số : 105/2004/NĐ-CP

  doc 18p 425 84

  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về kiểm toán độc lập

 9. Thông tư 22-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

  doc 7p 108 10

  Thông tư 22-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Nghị định số 7-CP ngày 29-1-1994 của Chính phủ

 10. Nghị định số 17/2012/NĐ-CP

  pdf 13p 103 15

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2