intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập các mẫu chứng nhận

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

3.470
lượt xem
688
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Tuyển tập các mẫu chứng nhận
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các mẫu chứng nhận

 1. Mẫu chứng nhận tái xuất của Hội đồng Châu Âu

  pdf 2p 105 6

  Form of European community re-export certificate (Promulgated under Circular No /2011/TT-BNNPTNT date by Minister of Agriculture and Rural Development) Phụ lục 11: Mẫu chứng nhận tái xuất của Hội đồng Châu Âu (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2011/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) EUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATE CHỨNG NHẬN TÁI XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU Certificate number Số chứng nhận: Date ngày: 1. Description of re-exported product Mô tả tái xuất: ` Species Loài Product code Mã sản phẩm Member State nước thành viên: Weight Khối...

 2. Mẫu chứng nhận thủy sản khai thác

  pdf 4p 92 2

  Form of catch certificate (Promulgated under Circular No /2011/TT-BNN PTNT date by Minister of Agriculture and Rural Development) Phụ lục 2: Mẫu chứng nhận thủy sản khai thác (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2011/TT-BNN PTNT ngày 02 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ) DIRECTORATE OF FISHERIES TỔNG CỤC THỦY SẢN DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN CATCH CERTIFICATE CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC Document number Số chứng nhận: 1. Validating authority Cơ quan có thẩm quyền: Name Tên: Address...

 3. Hướng dẫn cách ghi các Mẫu Giấy chứng nhận quy định tại Phụ lục II quy định cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

  pdf 10p 326 23

  Tài liệu tham khảo ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam; về Hướng dẫn cách ghi các Mẫu Giấy chứng nhận quy định tại Phụ lục II quy định cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư [G-01] : Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư [G-01.1] : Văn bản pháp lý quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư [G-01.2] : 1. Đối với Giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân...

 4. Mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư

  pdf 3p 335 25

  Tài liệu tham khảo biểu mâu ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam; Mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư (cấp cho trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại) [G01] CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

 5. Mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

  pdf 3p 198 7

  Tài liệu tham khảo biểu mâu ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam; Mẫu giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

 6. Mẫu giấy chứng nhận tập huấn nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển khách

  pdf 2p 199 9

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ; Mẫu giấy chứng nhận tập huấn nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển khách

 7. Mẫu chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

  pdf 3p 325 19

  Mẫu chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG NHẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ Ảnh 3x4 (đóng dấu nổi của đơn vị cấp chứng nhận) GIÁM SÁT THI...

 8. Mẫu giấy chứng nhận thời gian công tác làm việc

  pdf 1p 2071 76

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận thời gian công tác làm việc ( làm nhiệm vụ quốc tế hoặc qui lập mộ liệt sĩ ) , mẫu số 1 kèm theo thông tư 166/2006/TT-BQP của Bộ quốc phòng

 9. Mẫu giấy chứng nhận bị thương

  pdf 1p 381 18

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận bị thương, mẫu số 5-TB1 kèm theo thông tư 166/2006/TT-BQP của Bộ quốc phòng

 10. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ

  pdf 3p 845 60

  Mẫu số: Form No 10- MST GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION MÃ SỐ NGƯỜI NỘP THUẾ TAX IDENTIFICATION NUMBER TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ FULL NAME OF TAXPAYER SỐ, NGÀY THÁNG NĂM GIẤYCHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẶC GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NUMBER AND DATE OF BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE OR ESTABLISHMENT AND OPERATION CERTIFICATE, INVESTMENT CERTIFICATE SỐ, NGÀY THÁNG NĂM CỦA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NUMBER AND DATE OF ESTABLISHMENT DECISION SỐ, NGÀY THÁNG NĂM, NƠI CẤP CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN NUMBER OF IDENTITY CARD ISSUED ON (DD/MM/YY) IN.... NGÀY CẤP MÃ SỐ THUẾ DATE OF ISSUING TAX IDENTIFICATION NUMBER CƠ QUAN...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2