Bài 18: Tuần hoàn máu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
603
lượt xem
69
download

Bài 18: Tuần hoàn máu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với những đặc điểm này, sự trao đổi chất qua bề mặt cơ thể không đáp ứng được nhu cầu trao đổi chất của các tế bào trong cơ thể..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 18: Tuần hoàn máu

 1. Líp tËp huÊn thay SGK sinh 11. Th¸ng 8 n¨m 2007.
 2. ChÞu tr¸ch nhiÖm biªn so¹n: Lª TrÇm
 3. Môc tiªu bμi häc Nªu ®−îc vai trß cña m¸u vμ n−íc m« trong sù 1 vËn chuyÓn c¸c chÊt lÊy tõ m«i tr−êng bªn ngoμi tíi tÕ bμo. Tr×nh bμy ®−îc sù tiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoμn ë 2 ®éng vËt Ph©n biÖt ®−îc hÖ tuÇn hoμn hë vμ hÖ tuÇn hoμn 3 kÝn, ph©n tÝch ®−îc ý nghÜa cña sù sai kh¸c gi÷a hÖ tuÇn hoμn hë vμ hÖ tuÇn hoμn kÝn.
 4. KiÓm tra bμi cò Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c©u sau: Sù kh¸c biÖt trong h« hÊp cña c«n trïng víi h« hÊp ë chim vμ thó lμ: A. ë c«n trïng «xy ®−îc ®−a ®Õn tõng tÕ bμo B. ë thó, m¸u gióp chuyÓn oxy ®Õn tÕ bμo C. s©u bä kh«ng cã hÖ tuÇn hoμn D. s©u bä kh«ng cã hÖ h« hÊp.
 5. Bμi 18. TuÇn hoμn Loμi sinh vËt nμo kh«ng cã hÖ tuÇn hoμn? H¶i Qu× Søa Trïng ®Õ giÇy S¸n l¸ gan
 6. Bμi 18. TuÇn hoμn I.Sù tiÕn ho¸ cña hÖ tuÇn hoμn. 1. ë ®éng vËt ch−a cã hÖ tuÇn hoμn. *§¹i diÖn: Sinh vËt ®¬n bμo vμ ®a bμo cã c¬ thÓ nhá, dÑp (thuû tøc, giun dÑp, ruét khoang..,) *§Æc ®iÓm: S/V lín, thμnh c¬ thÓ máng, c¸c tÕ bμo trao ®æi chÊt trùc tiÕp víi m«i tr−êng qua bÒ mÆt c¬ thÓ. V× sao ch−a cã hÖ tuÇn hoμn
 7. Bμi 18. TuÇn hoμn Mét sè ®¹i diÖn sinh vËt cã hÖ tuÇn hoμn
 8. Bμi 18. TuÇn hoμn 2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt hiÖn hÖ tuÇn hoμn. §¹i diÖn: Giun ®èt, Õch nh¸i, c«n trïng, c¸, chim, thó, bß s¸t.
 9. Bμi 18. TuÇn hoμn 2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt hiÖn hÖ tuÇn hoμn. §¹i diÖn: Giun ®èt, Õch nh¸i, c«n trïng, c¸, chim, thó, bß s¸t. Lý do xuÊt hiÖn hÖ tuÇn hoμn ë nh÷ng ®éng vËt nμy?
 10. Bμi 18. TuÇn hoμn 2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt H·y chän nh÷ng ®¸p ¸n ®óng hiÖn hÖ tuÇn hoμn. A. C¬ thÓ cã S/V qu¸ lín. *§¹i diÖn: B. C¬ thÓ cã nhiÒu tÕ bμo. Giun ®èt, Õch nh¸i, c«n trïng, c¸, chim, thó, bß s¸t. C. PhÇn lín mÆt ngoμi kh«ng thÊm *Lý do: n−íc.. - C¬ thÓ cã S/V qu¸ lín. D. Kho¶ng c¸ch trong – ngoμi qu¸ - PhÇn lín mÆt ngoμi kh«ng thÊm lín. n−íc.. - Kho¶ng c¸ch trong – ngoμi qu¸ lín.
 11. Bμi 18. TuÇn hoμn 2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt hiÖn hÖ tuÇn hoμn. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nμy, sù *§¹i diÖn: Giun ®èt, Õch nh¸i, trao ®æi chÊt qua bÒ mÆt c¬ c«n trïng, c¸, chim, thó, bß s¸t. thÓ kh«ng ®¸p øng ®−îc nhu cÇu trao ®æi chÊt cña *Lý do: c¸c tÕ bμo trong c¬ thÓ. Sù - C¬ thÓ cã S/V qu¸ lín. trao ®æi chÊt víi m«i - PhÇn lín mÆt ngoμi kh«ng thÊm tr−êng ngoμi cña c¸c tÕ bμo n−íc.. ®−îc thùc hiÖn gi¸n tiÕp - Kho¶ng c¸ch trong – ngoμi qu¸ qua m«i tr−êng trong. lín.
 12. Bμi 18. TuÇn hoμn 2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt hiÖn hÖ tuÇn hoμn. Vai trß cña hÖ tuÇn hoμn trong c¬ thÓ? - ý nghÜa: A. VËn chuyÓn «xy vμ c¸c chÊt dinh d−ìng ®Õn tÕ bμo. Lª V¨n TrÇm B. Lo¹i c¸c chÊt kh«ng cÇn thiÕt THPT §å S¬n ra khái c¬ thÓ. C. §iÒu hßa nhiÖt D.VËn chuyÓn c¸c hoãc m«n ®Õn c¸c bé phËn tiÕp nhËn.
 13. Bμi 18. TuÇn hoμn 2. ë c¸c ®éng vËt ®· xuÊt hiÖn hÖ tuÇn hoμn. - C¸c thμnh phÇn cña hÖ tuÇn hoμn - C¸c thμnh phÇn cña hÖ tuÇn hoμn (m¸u, b¹ch huyÕt) A + DÞch tuÇn hoμn (®éng m¹ch, tÜnh m¹ch) B + HÖ m¹ch (b¬m) C + Tim (van tim, van m¹ch) + C¸c van D
 14. Bμi 18. TuÇn hoμn Quan s¸t b¨ng h×nh(chiÒu cña dßng vËn chuyÓn, mμu s¾c dßng dÞch), lμm c¸c bμi tËpLtr¾c nghiÖm vμ hoμn ª TrÇm THPT §å S¬n thμnh c¸c néi dung cña b¶ng mÉu ë phiÕu häc tËp sè 1
 15. HÖ tuÇn hoμn ë c¸c nhãm ®éng vËt PhiÕu häc tËp sè 1 Sè ng¨n tim Sè vßng TH ChÊt l−îng m¸u ®Õn TB T® m¸u ®Õn tb Thó C¸ Giun Bß s¸t Õch NhËn xÐt: Tõ néi dung cét 2: ............................................................................................................................................................................................................................................... Tõ néi dung cét 2 vμ 3 .............................................................................................................................................................................................................................. Tõ néi dung c¸c cét: ........................................................................................................................................................................................................................................
 16. HÖ tuÇn hoμn ë c¸c nhãm ®éng vËt PhiÕu häc tËp sè 1 Sè ng¨n tim Sè vßng TH ChÊt l−îng m¸u ®Õn TB T® m¸u ®Õn tb Nhanh 4 ng¨n: M¸u ®á t−¬i, 2 Thó 2TT, 2TN giμu oxy, dd ( K qua phæi) ChËm ( ph¶i 2 ng¨n: M¸u ®á t−¬i, 1 C¸ qua MM mang) 1TT, 1TN giμu oxy, dd M¸u ®á t−¬i, Ch−a râ, do ChËm ( tim Giun 1 m¹ch bªn dμy lªn giμu oxy, dd ch−a râ rÖt) Nhanh M¸u cã pha 1 l−îng 4 ng¨n: 2 Bß s¸t nhá m¸u tõ tÕ bμo vÒ ( K qua phæi) 2TT, 2TN Nhanh 4 ng¨n: 2 M¸u pha nhiÒu Õch 2TT, 2TN ( K qua phæi) NhËn xÐt: Tõ néi dung cét 2: ............................................................................................................................................................................................................................................... Tõ néi dung cét 2 vμ 3 .............................................................................................................................................................................................................................. Tõ néi dung c¸c cét: ........................................................................................................................................................................................................................................
 17. Sè ng¨n tim Thó Thó 4 ng¨n: 2TT, 2TN H·y ph©n tÝch néi dung cét C¸ 2 cña phiÕu häc tËp ®Ó s¾p 2ng¨n: 1TT, 1TN C¸ xÕp tr×nh tù tim cña c¸c ®¹i diÖn theo h−íng ngμy cμng Ch−a râ, do Giun Giun phøc t¹p vÒ cÊu t¹o m¹ch bªn dμy lªn 4 ng¨n: 2TT, 2TN Bß s¸t Bß s¸t Õch 3 ng¨n: 2TT, 2TN Õch Tim ch−a râ rÖt (giun ®èt) Tim 2 ng¨n riªng biÖt (c¸) Tim 4 ng¨n Tim 3 Tim 3 ng¨n, thªm c¸ch hôt (chim, thó) ng¨n(Õch) (bß s¸t)
 18. HÖ tuÇn hoμn ë c¸c nhãm ®éng vËt PhiÕu häc tËp sè 1 Sè ng¨n tim Sè vßng TH 4 ng¨n: 2 H·y ph©n tÝch néi dung cét Thó 2TT, 2TN 2 vμ 3 cña phiÕu häc tËp ®Ó 2 ng¨n: 1 C¸ s¾p xÕp hÖ tuÇn hoμn cña 1TT, 1TN c¸c ®¹i diÖn theo h−íng Ch−a râ, do 1 Giun ngμy cμng phøc t¹p h¬n vÒ m¹ch bªn dμy lªn cÊu t¹o 4 ng¨n: Bß s¸t 2 2TT, 2TN 4 ng¨n: 2 Õch 2TT, 2TN Tim 3 ng¨n, tuÇn Tim ch−a râ rÖt, tuÇn hoμn ®¬n Tim 2 ng¨n, tuÇn hoμn kÐp (c¸) hoμn kÐp, m¸u pha (giun ®èt) Ýt (bß s¸t) Tim 3 ng¨n,thªm c¸ch hôt, tuÇn Tim4 ng¨n, tuÇn hoμn kÐp, m¸u kh«ng pha hoμn kÐp, m¸u pha nhiªu (Õch) (chim, thó)
 19. HÖ tuÇn hoμn ë c¸c nhãm ®éng vËt PhiÕu häc tËp sè 1 ChÊt l−îng T® m¸u ®Õn m¸u ®Õn TB TB Nhanh M¸u ®á t−¬i, H·y ph©n tÝch néi dung Thó giμu oxy, dd ( K qua phæi) cét 4 vμ 5 cña phiÕu ChËm ( ph¶i M¸u ®á t−¬i, häc tËp ®Ó nªu ý nghÜa C¸ giμu oxy, dd qua MM mang) sù phøc t¹p ho¸ vÒ cÊu t¹o (tiÕn ho¸) cña hÖ M¸u ®á t−¬i, ChËm ( tim tuÇn hoμn Giun giμu oxy, dd ch−a râ rÖt) Nhanh M¸u cã pha 1 l−îng Bß s¸t nhá m¸u tõ tÕ bμo vÒ ( K qua phæi) Nhanh Õch M¸u pha nhiÒu ( K qua phæi) §i cïng víi sù ph©n ho¸ vÒ cÊu t¹o lμ sù chuyªn ho¸ vÒ chøc n¨ng nhê ®ã hÖ tuÇn hoμn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu trao ®æi chÊt cña tÕ bμo ngμy cμng t¨ng
Đồng bộ tài khoản