Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
525
lượt xem
76
download

Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kích thích dưới ngưỡng: Cơ tim không co. - Kích thích tới ngưỡng: Cơ tim co tối đa. - Kích thích trên ngưỡng: Cơ tim không co mạnh hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

 1. Bài 19 : 2
 2. I.I. QUI LUẬT HOẠT ĐỘNG CỦA TIM VÀ HỆ MẠCH: QUI LUẬT HOẠT ĐỘNG CỦA TIM VÀ HỆ MẠCH: I. QUI LUẬT HOẠT ĐỘNG CỦA TIM VÀ 1. Hoạt động của tim Ho HỆ MẠCH: 1. Hoạt a. Cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả a. động của hoặc không có gì” tim 3
 3. CẤU TẠO CƠ TIM Kích thích Kích thích Kích thích ngưỡng trên dưới ngưỡng ngưỡng Cơ tim? Cơ tim? Cơ tim? 4
 4. I. QUI LUẬT a. Cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả HOẠT hoặc không có gì” ĐỘNG CỦA TIM VÀ HỆ -KÝch thÝch d−íi ng−ìng: C¬ tim MẠCH: 1. Hoạt kh«ng co động -KÝch thÝch tới ng−ìng: C¬ tim co của tim tèi ®a - KÝch thÝch trªn ng−ìng: C¬ tim kh«ng co m¹nh h¬n 5
 5. I. QUI LUẬT b. C¬ tim cã kh¶ năng ho¹t ®éng tù HOẠT ®éng ĐỘNG CỦA Nguyªn nh©n: TIM VÀ HỆ MẠCH: - do trong thành tim có tập hợp sợi 1. Hoạt đặc biệt gọi là hệ dẫn truyền tim động gồm: Nót xoang nhÜ của tim M¹ng Pu«ckin *Nót xoang nhÜ *Nót nhÜ thÊt *Bã His *M¹ng Pu«ckin Nót nhÜ thÊt Bã Hiss 6
 6. I. QUI LUẬT b. C¬ tim cã kh¶ năng ho¹t ®éng tù HOẠT ®éng ĐỘNG CỦA C¬ chÕ: TIM VÀ HỆ MẠCH: 1. Hoạt Nótxoang nhÜ nhÜ tù ph¸t nhÞp xoang động Nót của tim M¹ng Pu«ckin truyÒn xung tíi: + 2 t©m nhÜ t©m nhÜ co + nót nhÜ thÊt Bã Hiss M¹ng Puèckin T©m thÊt co Nót nhÜ thÊt Bã Hiss 7
 7. I. QUI LUẬT c. Tim ho¹t ®éng theo chu k×: HOẠT - Lμ sù lÆp ®i lÆp l¹i sù co d·n cña tim ĐỘNG CỦA TIM trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh VÀ HỆ MẠCH: 1. Hoạt động của tim 8
 8. Sơ đồ chu kì hoạt động của tim 2 1 a Mçi chu3kú tim gåm nh÷ng pha nμo? thêi gian cña mçi pha? b c 0.3s 0.4s 0.1s a) Đường ghi hoạt động của tim b) Thời gian co dãn tâm nhĩ 0.8s c) Thời gian co dãn tâm thất 4 1.Co nhĩ; 2. Co thất; 3.Dãn chung; 4.Một chu kì tim. 9
 9. I. QUI LUẬT c. Tim ho¹t ®éng theo chu k×: HOẠT ĐỘNG CỦA TIM VÀ HỆ MẠCH: -Mçi chu k× gåm 3 pha: 1. Hoạt động + T©m nhÜ co ( 0,1 s) của tim + T©m thÊt co ( 0,3 s) + D·n chung ( 0.4 s ) 10
 10. Sơ đồ chu kì hoạt động • Vì thời2giantim hoạt động kì Vì sao nghỉ trong 1 chu của tim mỏi ? 1 suốt đời không tim (0.4 giây / 0.8 giây) đủ để a phục hồi khả năng hoạt động của 3 cơ tim. b c 0.3s 0.4s 0.1s a) Đường ghi hoạt động của tim b) Thời gian co dãn tâm nhĩ 0.8s c) Thời gian co dãn tâm thất 4 1.Co nhĩ; 2. Co thất; 3.Dãn chung; 4.Một chu kì tim. 11
 11. BẢNG NHỊP TIM Ở 1 SỐ ĐỘNG VẬT Động Động Nhịp Nhịp vật vật tim/phút tim/phút Voi 25 – 40 Chó 70 – 80 Ngựa 30 – 45 Mèo 110 – 130 Trâu 40 – 50 Thỏ 220 – 270 Bò 50 – 70 Chuột 720 – 780 Cừu, dê 70 – 80 Dơi 600 – 900 Lợn 60 – 90 Gà, vịt 240 – 400 12
 12. c. Tim ho¹t ®éng theo chu k×: I. Qui luËt ho¹t ®éng cña tim vμ hÖ m¹ch - ở đa số động vật, nhịp tim/phút tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể. 1. Hoạt động -Tim trẻ em đập nhanh hơn tim của tim người lớn V× sao tim trÎ em ®Ëp nhanh h¬n tim ng−êi lín? do tỉ lệ S/V lớn nên lám cho nhiệt lượng mất vào môi trường xung quanh càng nhiều , chuyển hóa tăng lên , tim đập nhanh để đáp ứng đủ nhua cầu oxi cho quá trình chuyển hóa 13
 13. 2. Ho¹t ®éng cña hÖ m¹ch I. Qui luËt ho¹t ®éng cña tim vμ hÖ m¹ch •HÖ m¹ch gåm: 1.Ho¹t ®éng cña 1.Ho tim •- §éng m¹ch 2. Ho¹t ®éng •- TÜnh m¹ch cña hÖ m¹ch •- Mao m¹ch 14
 14. a. HuyÕt ¸p I. Qui luËt ho¹t ®éng cña Lμ ¸p lùc m¸u ch¶y trong thμnh m¹ch tim vμ hÖ m¹ch do co tim 1.Ho¹t ®éng cña tim BiÕn ®éng huyÕt ¸p trong hÖ m¹ch 2. Ho¹t ®éng cña ng−êi tr−ëng thμnh cña hÖ m¹ch Ñoïc thoâộuyÕtĐộtrong tõ ®éng m¹ch -> ĩMao mĩnh - Đ ng tin ng Động thaûo luaäT nh m¹ch H ng ¸p gi¶m sgk, Mao n nhoù T vaø Loại mạch traû lôøi 2 caâu hoûi sau : mạTÜnh m¹ch mạch mạch mạch mạch > ch mạch chủng xa n huyÕt ¸p cμng gi¶mn lớ tim bé lớ chủ -Cμ 1. Huyeát aùp110gì ? 40 – 20 – 10 – laø – 120 – 0 -Tim ®Ëp nhanh m¹nh, huyÕt ¸p t¨ng vμ Huyết 2. Taïi140îc l¹icoù 2 trò soá huyeát aùp15huyeát aùp sao laï125 60 40 i : ng− áp taâ(mmHg) m thu vaø huyeát aùp taâm tröông ? 15
 15. - Huyeát aùp trong heä maïch laø keát quaû toång hôïp cuûa caùc yeáu sau : + Söùc co boùp cuûa tim vaø nhòp tim + Söùc caûn trong maïch maùu Huyeát aùp trong maïch maùu thay ñoåi khi naøi löôïng maùu vaø ñoä quaùnh cuûa maùu + Khoá o ? Khi thay ñoåi löïc co tim, nhòp tim,khoái löôïng maùu, ñoä quaùnh cuûa maùu, söï ñaøn hoài cuûa maïch maùu
 16. b,VËn tèc m¸u I. Qui luËt ho¹t ®éng cña tim vμ hÖ m¹ch 1.Ho¹t ®éng 1.Ho cña tim 2. Ho¹t ®éng cña hÖ m¹ch M¸u ch¶y nhanh nhÊt ë ®©u? ChËm nhÊt ë ®©u? Sù thay ®æi ®ã do ®©u? Cã ý nghÜa g×? VËn tèc m¸u phô thuéc vμo nh÷ng yÕu tè nμo? 16
 17. b,VËn tèc m¸u i. Qui luËt ho¹t ®éng cña tim - M¸u ch¶y nhanh nhÊt trong ®éng vμ hÖ m¹ch m¹ch, chËm nhÊt trong mao m¹ch 1.Ho¹t ®éng cña 1.Ho -VËn tèc m¸u phô thuéc vμo: tim 2. Ho¹t ®éng cña hÖ m¹ch + tiÕt diÖn m¹ch + chªnh lÖch huyÕt ¸p gi÷a c¸c ®o¹n m¹ch 17
 18. i. Qui luËt ho¹t II.I. ®iÒu hoμ ho¹t ®éng tim m¹ch I ®iÒu hoμ ho¹t ®éng tim m¹ch ®éng cña tim vμ hÖ m¹ch 1. §iÒu hoμ ho¹t ®éng tim II. ®iÒu hoμ ho¹t ®éng tim m¹ch -HÖ dÉn truyÒn tù ®éng cña tim 1.§iÒu hoμ ho¹t ®éng tim -Trung −¬ng giao c¶m -> lμm t¨ng nhÞp vμ søc co tim - D©y ®èi giao c¶m -> lμm gi¶m nhÞp vμ søc co tim 18
 19. i. Qui luËt ho¹t II.I. ®iÒu hoμ ho¹t ®éng tim m¹ch I ®iÒu hoμ ho¹t ®éng tim m¹ch ®éng cña tim vμ hÖ m¹ch 2. §iÒu hoμ ho¹t ®éng cña hÖ m¹ch II. ®iÒu hoμ ho¹t ®éng tim -Nh¸nh giao c¶m -> co th¾t m¹ch ë m¹ch nh÷ng n¬i cÇn Ýt m¸u 1. §iÒu hoμ ho¹t ®éng tim - Nh¸nh ®èi giao c¶m-> gi·n në m¹ch 2. §iÒu hoμ ho¹t ®éng cña hÖ ë nh÷ng n¬i cÇn nhiÒu m¸u m¹ch 19
 20. i. Qui luËt ho¹t II.I. ®iÒu hoμ ho¹t ®éng tim m¹ch I ®iÒu hoμ ho¹t ®éng tim m¹ch ®éng cña tim vμ hÖ m¹ch 3. Ph¶n x¹ ®iÒu hoμ ho¹t ®éng tim m¹ch II. ®iÒu hoμ ho¹t ®éng tim m¹ch So s¸nh ho¹t ®éng cña hÖ tim m¹ch 1. §iÒu hoμ ho¹t khi lao ®éng vμ lóc nghØ ng¬i? Sù ®éng tim 2. §iÒu hoμ ho¹t sai kh¸c trªn lμ do ®©u? ®éng cña hÖ m¹ch 20
Đồng bộ tài khoản