Bài 3: Thành phần hóa học của tế bào

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
847
lượt xem
87
download

Bài 3: Thành phần hóa học của tế bào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế giới sống và không sống đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học. Có vài chục nguyên tố trong 92 nguyên tố hóa học tham gia vào thành phẩn cấu tạo cơ thể sống. Các nguyên tố C, H, O, N đóng vai trò chính, chúng chiếm khoảng 96 % khối lượng cơ thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3: Thành phần hóa học của tế bào

 1. I. CAÙC NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC: Thế giới sống và không sống đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học. Có vài chục nguyên tố trong 92 nguyên tố hóa học tham gia vào thành phẩn cấu tạo cơ thể sống. Các nguyên tố C, H, O, N đóng vai trò chính, chúng chiếm khoảng 96 % khối lượng cơ thể sống, vì chúng tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ như prôtêin, cacbohidrat, lipit, axit nuclêic là những chất hoá học chính cấu tạo nên tế bào.
 2. Sự sống được hình thành do sự tương tác đặc biệt giữa các nguyên tử nhất định. Tùy theo tỉ lệ khối lượng các nguyên tố có trong cơ thể sống mà các nhà khoa học chia các nguyên tố thành hai loại: nguyên tố đa nguyên lượng và nguyên tố vi lượng.
 3. II. NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG TẾ BÀO 1) Cấu trúc và đặc tính hóa lí của 1) nước: a. Cấu trúc: - Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị. - Công thức: H2O
 4. b. Đặc tính: - Do đôi electron trong mối liên kết bị kéo Do lệch về phía ôxi nên phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu nhau làm cho phân tử nước có tính phân cực. - Hai đầu mang điện trái dấu của hai phân tử nước khác nhau có thể hút nhau cũng như hút các phân tử hoặc các phần của phân tử khác có tích điện trái dấu. Chính nhờ đặc tính này mà nước có vai trò đặc biệt đối với thế giới sống.
 5. Caáu truùc cuûa phaân töû nöôùc
 6. Lieân keát H (1 loaïi lieân keát yeáu hình thaønh giöõa caùc phaân töû nöôùc)
 7. Ôû traïng thaùi phaân cöïc nöôùc lieân keát vôùi caùc ion( Na vaø Cl).
 8. Maät ñoä cuûa caùc phaân töû nöôùc ôû traïng thaùi loûng vaø raén
 9. Quan sát hình 3.2 và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá ở trong tủ lạnh? Khi đưa tế bào sống vào ngăn đá, nước trong nguyên sinh chất của tế bào đông thành đá, khoảng cách các phân tử xa nhau do đó không thực hiện được các quá trình trao đổi chất, thể tích tế bào tăng lên làm cho cấu trúc tế bào bị phá vỡ và tế bào bị chết.
 10. 2) Vai trò của nước đối với tế bào: 2) Trong tế bào, nước phân bố chủ yếu ở chất nguyên sinh. Nước là dung môi phổ biến nhất, là môi trường khuếch tán và môi trường cho các phản ứng sinh hoá xảy ra. Nước còn là nguyên liệu cho các phản ứng sinh hoá trong tế bào. Do có khả năng dẫn nhiệt, toả nhiệt và bốc hơi Do to cao nên nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi nhiệt, đảm bảo sự cân bằng và ổn định nhiệt độ trong tế bào nói riêng và cơ thể nói chung. Nước liên kết có tác dụng bảo vệ cấu trúc của tế bào.
 11. CÂY TRINH NỮ CÂY “XẤU HỔ” NHƯ THẾ NÀO? TH
 12. Soạn bài: Nhóm 1 So Nh Thuyết trình: Nhóm 1 Tìm tư liệu: Nhóm 1 Sửa bài: Nhóm 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản