Bài 6: Tế bào nhân sơ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

1
342
lượt xem
78
download

Bài 6: Tế bào nhân sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự khác nhau về cấu tạo tế bào giữa Giới khởi sinh và các Giới Nguyên sinh,Nấm,Thực vật,Động vật ? Nhân chưa hoàn chỉnh (chưa có màng nhân)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 6: Tế bào nhân sơ

 1. ? Hãy kể tên các thành phần hóa học của tế bào? -Các nguyên tố hóa học Phân tử -Nước -Cácbonhidrat -Lipit Đại phân tử -Protein -Axit nucleic
 2. ? Sự khác nhau về cấu tạo tế bào giữa Giới khởi sinh và các Giới Nguyên sinh,Nấm,Thực vật,Động vật ? Giới khởi sinh: Tế bào nhân sơ. Giới Nguyên sinh, Nấm,Thực vật, Động vật: Tế bào nhân thực
 3. Tiết 6 ,Thứ hai,12/10/2009
 4. ? Tế bào cấu tạo gồm những thành phần chính nào ? Màng sinh chất,tế bào chất, nhân hoặc vùng nhân.
 5. I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BAØO NHAÂN SÔ II.CAÁU TAÏO TEÁ BAØO NHAÂN SÔ 1.Thaønh teá baøo, maøng sinh chaát, loâng vaø roi 2.Teá baøo chaát 3.Vuøng nhaân
 6. ? Kích thöôùc cuûa vi khuaån nhö theá naøo?
 7. I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BAØO NHAÂN SÔ. - Nhân chưa hoàn chỉnh (chưa có màng nhân) - Tế bào chất không có hệ thống nội màng,không có bào quan có màng bao bọc. - Kích thước: rất nhỏ (bằng 1/10 tế bào nhân thực) =>S/V lớn => trao đổi chất với môi trường nhanh => sinh trưởng, sinh sản nhanh.
 8. ? Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho tế bào nhân sơ ? - Tế bào nhân sơ kích thước nhỏ =>S/V lớn => trao đổi chất với môi trường nhanh => sinh trưởng, sinh sản nhanh. S=4π R2 2R R V= 4/3π R3 S 3 > S 3 =R V = 2R V
 9. * VK E. coli nuoâi trong phoøng thí nghieäm 20 phaân chia 1 laàn. * Teá baøo ngöôøi: TB gan 6 thaùng phaân chia. Töø 1 VK phaân chia trong voøng 2 ngaøy seõ ñaït tôùi khoái löôïng cuûa Traùi Ñaát.
 10. Hình vi khuaån xaâm nhaäp vaøo maùu
 11. II.CAÁU TAÏO TEÁ BAØO NHAÂN SÔ Lông 2 Vùng nhân 7 Tế bào6 chất 3 ỏ nhầy V Roi 1 Thành tế 4 bào Sơ đồ cấu trúc điển hình Màng 5 của một trực khuẩn sinh chất
 12. PHIEÁU HOÏC TAÄP. C Ấ U TẠ O TẾ Cấu t ạo Chức năng BÀO NHÂN SƠ Thành TB Màng sinh chất Vỏ nhầy Lông Roi, Tế bào chất Vùng nhân
 13. ĐÁN ÁN PHIEÁU HOÏC TAÄP. CT TBNS Cấu tạo Chức năng - Thành TB -Peptiđôglican - Quy định hình dạng của ( các chuỗi Cacbohidrat + tế bào Các đoạn polipeptit ngắn). -Dựa vào thành TB chia VK: + VK gram (+) + VK gram (- ) - Trao đổi - MSC - 2 lớp phôtpholipit và prôtêin. chất,bảo vệ TB
 14. ĐÁN ÁN PHIEÁU HOÏC TAÄP. - Vỏ nhầy - Bảo vệ TB - Lông - Prôtêin - Giúp VK bám vào bề mặt tế bào người - Giúp VK di chuyển - Roi -Bào tương: - Nơi thực hiện các phản ứng TĐC của TB - Tế bào chất Keo bán lỏng. -Hạt dự trữ. - Tổng hợp prôtêin -Ribôxôm. - Vùng nhân - 1 phân tử ADN - Chứa đựng thông tin vòng. di truyền - Plasmit - Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào
 15. 1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi. a. Thành tế bào Peptiđôglican Cấu tạo thành tế bào: Peptiđôglican( Gồm các chuỗi Cacbohidrat + Đoạn polipeptit ngắn)
 16. Thành tế bào : ? Dựa vào cấu trúc, thành phần hóa học, thành tế bào có mấy loại ? Gram dương Hai loại Gram âm ? Việc xác định loại vi khuẩn Gram + và Gram có ý nghĩa gì ? - Biết được sự khác biệt này của chúng, ta có thể sử dụng các loại thuốc kháng sinh đặc hiệu để tiêu diệt từng loại vi khuẩn gây bệnh
 17. Thí nghiệm Phá thành tế bào Cho vào dd đẳng trương Từ thí nghiệm này ta có thể rút ra nhận xét gì về vai trò của thành tế bào? Chức năng: Quy định hình dạng của tế bào
 18. Hình dạng của một số loại vi khuẩn
 19. b. Màng sinh chất Prôtêin phôtpholipit * Cấu tạo : 2 lớp phôtpholipit và prôtêin * Chức năng: Trao đổi chất,bảo vệ TB
Đồng bộ tài khoản