intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bài 3: Công tác quản lý đảng viên

Chia sẻ: Lê Văn Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:113

567
lượt xem
72
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác đảng và và công tác xây dựng Đảng. Thông qua quản lý đảng viên, cáp cấp ủy và tổ chức Đảng nắm được đội ngũ đảng viên và từng cá nhân đảng viên để có chủ trương thích hợp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Bài 3: Công tác quản lý đảng viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 3: Công tác quản lý đảng viên

 1. Bµi 3 c «ng  t¸c  qu¶n lý ®¶ng  viªn ____ * §Æt vÊn ®Ò: ­ C«ng  t¸c  ®¶ng  v iª n lµ m é t né i d ung  q uan  träng  tro ng  c «ng  t¸c  TCXD §¶ng  v µ c «ng  t¸c   XD §¶ng  nãi c hung . ­ ChÊt l­îng  ®¶ng  v iª n c ã ý  ng hÜa q uy Õt ®Þnh  ®Õn v iÖc  XD §¶ng  v ÷ng  m ¹nh v Ò c hÝnh trÞ, t­  t­ë ng  v µ tæ  c hø c . ­ c «ng  t¸c  ®¶ng  v iª n ®­îc  q uy  ®Þnh tro ng  §iÒu  lÖ §¶ng  kÌm  the o  1 hÖ th«ng  v ¨n b ¶n p h¸p  q uy   ®Ó tæ  c hø c  thùc  hiÖn ng hiª m  tó c , thè ng  nhÊt  tro ng  to µn ®¶ng . ­ kÕt q u¶ thùc  hiÖn c «ng  t¸c  ®¶ng  v iª n p hô   thué c  c hñ y Õu v µo  v iÖc  tæ  c hø c  thùc  hiÖn ë   TCCS  §¶ng
 2. *  VÞ trÝ  c «ng  t¸c  qu¶n lý ®¶ng  viªn C«ng  t¸c  XD §¶ng ChÝnh  T­ t­ëng Tæ chøc XD trÞ §¶ng C«ng t¸c Tæ C«ng t¸c c¸n bé C«ng t¸c ®¶ng chøc viªn KÕt n¹p ®v N©ng cao chÊt l­îng Qu¶n lý ®v ®v §¶ng QL ThÎ ®v QL hå s¬ Giíi thiÖu ChÕ ®é viªn ®v SH §¶ng b¸o c¸o miÔn s.dông tµi sinh ho¹t liÖu, bè trÝ c¸n bé
 3. Vai trß c «ng  t¸c  qu¶n lý ®¶ng  viªn - Qu¶n lý ®¶ng viªn lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c ®¶ng viªn vµ c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng. - Th«ng qua qu¶n lý ®¶ng viªn, c¸c cÊp uû vµ tæ chøc ®¶ng n¾m ®­îc ®éi ngò ®¶ng viªn vµ tõng c¸ nh©n ®¶ng viªn ®Ó cã chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn, chÊt l­îng tæ chøc c¬së ®¶ng. - Gãp phÇn b¶o vÖ néi bé §¶ng, ng¨n ngõa kÎ ®Þch, phÇn tö xÊu chui vµo §¶ng.
 4. Né i dung  c «ng  t¸c  qu¶n lý ®¶ng  viªn §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý ®¶ng viªn ph¶i thùc hiÖn ®ång bé 5 néi dung trong c«ng t¸c qu¶n lý ®¶ng viªn: 1- Ph¸t vµ qu¶n lý thÎ ®¶ng viªn. 2- Qu¶n lý hå s¬®¶ng viªn. 3- Giíi thiÖu sinh ho¹t ®¶ng. 4- Qu¶n lý ®¶ng viªn miÔn sinh ho¹t. 5- Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o sö dung tµi liÖu, bã trÝ c¸n bé thùc hiÖn nghiÖm vô c«ng t¸c ®¶ng viªn.
 5. i. Ph¸t thΠ®¶ng  viªn  C«ng t¸c ph¸t thÎ vµ qu¶n lý thÎ ®¶ng viªn lµ mét néi dung quan träng, nh»m n©ng cao ý thøc §¶ng, tinh thÇn phÊn ®Êu, ý thøc tæ chøc kû luËt cña ®¶ng viªn; gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn, chÊt l­îng tæ chøc c¬së ®¶ng, ng¨n ngõa kÎ ®Þch, phÇn tö xÊu chui vµo §¶ng. 1.1­ C¨n c ø : ­ Thi hµnh §iÒu 6, §iÒu lÖ §¶ng ,  ­  §iÓm   9  (9.1),  Quy   ®Þnh  s è   23­Q§/TW  ng µy   31/10/2006  c ña  Bé   ChÝnh  trÞ,  q uy   ®Þnh  Phát  thẻ và quản lý thẻ đảng viên:  ­  ®iÓm   7,  H­íng   d Én  s è   03­HD/BTCTW  ng µy   29/12/2006 Ban Tæ  c hø c  Trung  ­¬ng . ­ §iÓm  1 m ô c  II H­íng  d Én s è  08­HD/BTCTW. ­ Mô c  II p hô  lô c  I H­íng  d Én s è  08­HD/BTCTW 2.2­ C¸c  ®ît ph¸t thΠhµng  n¨m: §­îc quy ®Þnh t¹i §iÓm 9 (9.1), Quy ®Þnh sè 23- Q§/TW. ­  Tổ  chức  phát  thẻ  tại  tổ  chức  cơ  sở  đảng  vào  dịp  kỷ  niệm các ngày lễ 3­2, 19­5, 2­9, 7­11 hằng năm. - §èi víi c¬së: Khi chi bé, §¶ng bé ra nghÞ quyÕt ®Ò nghÞ c«ng nhËn ®¶ng viªn dù bÞ thµnh ®¶ng viªn chÝnh thøc th× lµm thñ tôc ®Ò nghÞ ph¸t thÎ ®¶ng viªn.
 6. 1.3­Tiªu c huÈn ®è i t­îng : §­îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.1 H­ íng dÉn sè 03: “a) §¶ng viªn chÝnh thøc cã ®ñ t­ c¸ch míi ®­îc ph¸t thÎ ®¶ng viªn. T¹i thêi ®iÓm xÐt, ®¶ng viªn bÞ thi hµnh kû luËt vÒ §¶ng tõ h×nh thøc khiÓn tr¸ch trë lªn th× ch­a ph¸t thÎ ®¶ng viªn; sau 3 th¸ng (®èi víi kû luËt khiÓn tr¸ch) sau 6 th¸ng (®èi víi kû luËt c¶nh c¸o), 12 th¸ng (®èi víi kû luËt c¸ch chøc) nÕu kh«ng t¸i ph¹m khuyÕt ®iÓm th× ®­îc xÐt ph¸t thÎ ®¶ng viªn. b) §¶ng viªn ®ang bÞ bÖnh t©m thÇn th× ch­a ph¸t thÎ ®¶ng viªn. d) §¶ng viªn bÞ mÊt thÎ ph¶i kiÓm ®iÓm tr­íc chi bé. NÕu cã lý do chÝnh ®¸ng th× ®­îc cÊp l¹i thÎ ®¶ng viªn, nÕu kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i xö lý kû luËt tr­íc khi cÊp l¹i thÎ. ®) §¶ng viªn bÞ háng thÎ th× b¸o c¸o víi chi bé ®Ó cÊp cã thÈm quyÒn ®æi l¹i thÎ ®¶ng viªn. e) §¶ng viªn hy sinh, tõ trÇn, gia ®×nh cña ®¶ng viªn ®ã ®­îc gi÷l¹i thÎ ®¶ng viªn.”
 7. 1.4­ S ö  dô ng  thΠ®¶ng  viªn: §­îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.2 H­íng dÉn sè 03: “a) ThÎ ®¶ng viªn lµ giÊy chøng nhËn quan träng cña ®¶ng viªn ®­îc sö dông trong c¸c tr­êng hîp sau: - BiÓu quyÕt trong sinh ho¹t ®¶ng; - Tr×nh thÎ ®¶ng viªn víi cÊp uû ®Ó ®­îc tham gia sinh ho¹t ®¶ng t¹m thêi d­íi 3 th¸ng; - Tr×nh thÎ ®¶ng viªn khi lµm thñ tôc chuyÓn sinh ho¹t ®¶ng; khi ra ngoµi n­íc ph¶i giao thÎ ®¶ng viªn cho Ban C¸n sù ®¶ng ngoµi n­ íc qu¶n lý. b) §¶ng viªn hoÆc tæ chøc ®¶ng khi ph¸t hiÖn nh÷ng tr­êng hîp lÊy c¾p hoÆc lµm gi¶ thÎ ®¶ng viªn ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o víi cÊp uû. c) §Þnh kú 5 n¨m thùc hiÖn viÖc kiÓm tra kü thuËt thÎ ®¶ng viªn theo h­íng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ­¬ng.” 1.5­ Tr¸c h nhiÖm c ña c ¸c  c Êp uû tro ng  viÖc   ph¸t  vµ  qu¶n  lý  thΠ ®¶ng   viªn:  §­îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.3 H­íng dÉn sè 03: “a) CÊp uû c¬ së: xÐt vµ lµm thñ tôc ®Ò nghÞ cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp xÐt ph¸t thÎ ®¶ng viªn, cÊp l¹i thÎ ®¶ng viªn bÞ mÊt hoÆc bÞ háng; tæ chøc lÔ ph¸t thÎ ®¶ng viªn; ®Þnh
 8. 1.6­  Quy  tr×nh  lµm  thÎ,  ph¸t  thΠ vµ  qu¶n  lý  thΠ ®¶ng  viªn: ®­îc thùc hiÖn theo §iÓm 1, môc II, H­íng dÉn 08-HD/BTCTW:  “a) Lµm  thΠ®¶ng  v iª n: - Sau khi chi bé ra nghÞ quyÕt ®Ò nghÞ c«ng nhËn ®¶ng viªn dù bÞ thµnh ®¶ng viªn chÝnh thøc; chi uû thu 2 ¶nh ch©n dung (cì 2 x 3 cm) cña ®¶ng viªn göi cïng danh s¸ch ®Ò nghÞ ph¸t thÎ ®¶ng viªn lªn ®¶ng uû c¬ së; ®¶ng uû c¬ së xÐt, lËp danh s¸ch (theo mÉu 1) ®Ò nghÞ cÊp uû cã thÈm quyÒn; ban tæ chøc cÊp uû cã thÈm quyÒn tËp hîp lËp danh s¸ch ®Ò nghÞ (theo mÉu 1-T§V) b¸o c¸o ban th­êng vô cÊp uû; ban th­êng vô xÐt, quyÕt ®Þnh c«ng nhËn ®¶ng viªn chÝnh thøc cïng víi viÖc xÐt, quyÕt ®Þnh ph¸t thÎ ®¶ng viªn (theo mÉu 2-T§V) vµ quyÕt ®Þnh ph¸t thÎ cho c¸ nh©n ®¶ng viªn (theo mÉu 3-T§V). - ViÖc xÐt, cÊp l¹i thÎ ®¶ng viªn bÞ mÊt, ®æi l¹i thÎ ®¶ng viªn bÞ háng ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Chi bé c¨n cø lý do bÞ mÊt, bÞ háng thÎ trong b¶n kiÓm ®iÓm cña ®¶ng viªn ®Ó xÐt vµ thu 2 ¶nh ch©n dung (cì 2 x 3cm) göi cïng danh s¸ch ®Ò nghÞ ®¶ng uû c¬ së; ®¶ng uû c¬ së xÐt, göi danh s¸ch (theo mÉu 1A vµ 1B) ®Ò nghÞ cÊp uû cã thÈm quyÒn; ban tæ chøc cña cÊp uû cã thÈm quyÒn tËp hîp lËp danh s¸ch (theo mÉu 1A-T§V vµ 1B-T§V) b¸o c¸o ban th­êng vô cÊp uû xÐt, ra quyÕt ®Þnh cÊp l¹i thÎ ®¶ng viªn bÞ mÊt (theo mÉu 4-T§V), ®æi l¹i thÎ ®¶ng viªn bÞ háng (theo mÉu 4A-T§V).
 9. b ) Ph¸t thΠ®¶ng  v iª n: - CÊp uû c¬ së, sau khi nhËn thÎ ®¶ng cña ®¶ng viªn, tæ chøc hoÆc chØ ®¹o chi bé tæ chøc lÔ ph¸t thÎ ®¶ng cho ®¶ng viªn. §ång chÝ bÝ th­ hoÆc phã bÝ th­ cÊp uû c¬ së thay mÆt cÊp uû trùc tiÕp trao thÎ ®¶ng cho ®¶ng viªn. - H×nh thøc trang trÝ nh­ buæi lÔ kÕt n¹p ®¶ng viªn nªu t¹i ®iÓm 3 (3.12)d H­íng dÉn sè 03-HD/BTCTW ngµy 29/12/2006 cña Ban Tæ chøc Trung ­¬ng; tiªu ®Ò “LÔ ph¸t thÎ ®¶ng viªn”. - Néi dung ch­¬ng tr×nh buæi lÔ ph¸t thÎ ®¶ng viªn gåm : chµo cê, tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i biÓu ®Õn dù; ®ång chÝ ®¹i diÖn cÊp uû ®äc quyÕt ®Þnh ph¸t thÎ ®¶ng viªn; ®ång chÝ bÝ th­ hoÆc phã bÝ th­ cÊp uû c¬ së trao thÎ ®¶ng cho ®¶ng viªn, c¨n dÆn ®¶ng viªn chÊp hµnh quy ®Þnh vÒ sö dông vµ b¶o qu¶n thÎ ®¶ng viªn; ®¶ng viªn nhËn thÎ ®¶ng høa hÑn, ký vµo sæ danh s¸ch ®¶ng viªn cña ®¶ng bé, chi bé c¬së; chµo cê, bÕ m¹c.
 10. c ) Qu¶n lý  thΠ®¶ng  v iª n: - Tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ph¶i thùc hiÖn ®óng néi dung sö dông vµ b¶o qu¶n thÎ ®¶ng viªn nªu t¹i ®iÓm 7 (7.2) H­íng dÉn sè 03-HD/BTCTW ngµy 29/12/2006 cña Ban Tæ chøc Trung ­¬ng. - CÊp uû c¬ së vµ cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp cña c¬ së sö dông, b¶o qu¶n tèt sæ ph¸t thÎ ®¶ng viªn (theo mÉu 5-T§V), sæ giao nhËn thÎ ®¶ng viªn (theo mÉu 6-T§V); ®Þnh kú h»ng n¨m, cÊp uû c¬ së tæ chøc kiÓm tra thÎ ®¶ng viªn, kÞp thêi xö lý thÎ ®¶ng viªn bÞ mÊt, bÞ háng cña ®¶ng viªn. 1.7­ Ph¸t hµnh thΠ®¶ng  viªn vµ c ho  s è  thΠ ®¶ng   viªn:  ®­îc thùc hiÖn theo §iÓm 1, môc II, H­íng dÉn 08-HD/BTCTW:  1.8­ Ho µn thiÖn tÊm thΠ®¶ng  viªn:
 11. 1.9­ S ö  dô ng  ®ó ng  c ¸c  mÉu tµi liÖu vÒ ph¸t thΠ®¶ng  viªn (t¹i mô c  II, phô c  lô c  I kÌm  the o )”. ĐẢNG  ĐẢng  c é ng  s ẢN viÖt nam bé............................................................ .................... , ngµy ........... th¸ng ...........  năm.............. ĐẢng  uû (c hi uû)......................... ...................................................................................... ... MÉu 1 đît:........./......./.......... Danh s ¸c h ®Ò ng hÞ ph¸t thΠ®Ảng  viªn Ng µy, th¸ng , n¨m Ng µy th¸ng TT Hä vµ tªn Quª qu¸n  n¨m s inh ChÝnh Vµo §¶ng thø c 1 2 3 4 5 6 x T/M ®Ảng  uû (c hi uû)............................................. *  C¸c h g hi: - Cét 1: Ghi sè thø tù tõ nhá ®Õn lín trong ®ît (3/02, 19/5, 02/9, 7/11 h»ng n¨m) ®Ò nghÞ ph¸t thÎ ®¶ng viªn cña chi bé, ®¶ng bé. - Cét 2: Ghi hä vµ tªn ®¶ng viªn theo kiÓu ch÷in cã dÊu: VÝ dô: Ng uyÔn V¨n Quang - C¸c cét 3, 4, 5, 6: Ghi nh­ lý lÞch ®¶ng viªn. + Riªng quª qu¸n chØ ghi x·, huyÖn, tØnh (x·, huyÖn dßng trªn, tØnh dßng d­íi). + Cét 5, 6: ghi ngµy vµo §¶ng, ngµy chÝnh thøc lÇn ®Çu dßng trªn; dßng d­íi ghi ngµy ®­îc kÕt n¹p l¹i vµ ngµy chÝnh thøc cña lÇn kÕt n¹p l¹i gÇn nhÊt. - Chó ý: N¬i cã m¸y tÝnh th× ®¸nh c¸c néi dung trong danh s¸ch b»ng m¸y.
 12. 1.9.b. Danh s ¸c h ®Ò ng hÞ c Êp l¹i thΠ®ảng  viªn bÞ mÊt c ña c Êp uû c ¬  s ë  vµ c hi bé  (MÉu 1A) ®ảng ĐẢng  c é ng  s Ản viÖt nam bé.................................................................... .................... ,  ĐẢng  uû (c hi uû)......................................... ngµy ...........th¸ng ...........năm .............. MÉu 1A Danh s ¸c h ®Ò ng hÞ c Êp l¹i thΠ®Ẩng  viªn bÞ mÊt Ng µy, th¸ng , năm Ng µy  Sè S è  thΠ Hä vµ tªn th¸ng Quª qu¸n TT Đảng viªn ChÝnh  n¨m s inh Vµo Đảng thøc 1 2 3 4 5 6 7 T/M ®Ảng  uû (c hi uû)............................................. 4.2­ C¸c h g hi: - C¸c cét 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi hoÆc ®¸nh vi tÝnh nh­ néi dung h­ íng dÉn ë (MÉu 1). Sè thø tù tõ nhá ®Õn lín theo sè l­îng ®¶ng viªn. - Cét 2: Ghi hoÆc ®¸nh vi tÝnh sè T§V trong thÎ bÞ mÊt cña ®¶ng viªn.
 13. 1.9.c ­ Danh s ¸c h ®Ò ng hÞ ®æ i l¹i thΠ®ảng  viªn bÞ háng  c ña c Êp uû  c ¬ s ë  vµ c hi bé  (MÉu 1B) ĐẢNG  ĐẢng  c é ng  s ẢN viÖt nam bé............................................................ .................... , ngµy ........... th¸ng ...........  năm.............. ĐẢng  uû (c hi uû)......................... ..................................................................................... .... MÉu 1B Danh s ¸c h ®Ò ng hÞ ®æ i l¹i thΠ®Ảng  viªn bÞ háng Ng µy, th¸ng , n¨m S Ng µy  è S è  thÎ Hä vµ tªn th¸ng Quª qu¸n ChÝnh  T đảng  viªn Vµo đảng n¨m s inh thøc T 1 2 3 4 5 6 7 t/m ®Ảng  uû (c hi uû)..................................              (Ký, ghi râ hä vµ tªn) 6.2­ C¸c h g hi: - C¸c cét 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi hoÆc ®¸nh vi tÝnh nh­ néi dung h­íng dÉn ë (MÉu 1). -Cét 2: Ghi hoÆc ®¸nh vi tÝnh sè T®V trong thÎ bÞ háng cña ®ảng viªn (göi kÌm theo -TđV háng lªn cÊp uû cÊp trªn).
 14. 1.10. S æ  ph¸t thΠ®ảng  viªn  (MÉu 5­TđV) 12.1­ MÉu s æ : a) đảng viªn ®­îc ph¸t thΠđảng viªn t¹i ®ảng bé : Ng µy vµo   Sè  đît ph¸t TđV;  Hä vµ tªn,  Tæ  c hø c  CS đ  ®ảng  Ng µy  Ghi c hó TT S è  TđV Ng µy s inh Ký nhËn c hÝnh  thøc 1 2 3 4 5 6 b)  Đảng viªn ®­îc ph¸t thÎ ë  ®ảng bé  kh¸c  chuyÓn vÒ: Ng µy vµo   đ­îc  ph¸t  đît ph¸t TđV  Hä vµ tªn  S è TT ®ảng  Ng µy  TđV T¹i  Ghi c hó S è  TđV Ng µy s inh c hÝnh thø c ®ảng  bé 1 2 3 4 5 6
 15. 1.10.1­ S ö  d ô ng  s æ  p h¸t thΠ®¶ng  v iªn: a) S ö dông: - Sæ ph¸t thÎ ®¶ng viªn do c¸c cÊp uû c¬ së vµ cÊp trªn trùc tiÕp cña tæ chøc c¬ së ®¶ng sö dông ®Ó n¾m sè l­îng ®¶ng viªn ®­îc ph¸t ThÎ ®¶ng viªn cña ®¶ng bé. Do c¬ quan tæ chøc cña cÊp uû qu¶n lý, sö dông, kh«ng ®Ó h­ háng, mÊt m¸t, khi thay ®æi c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã biªn b¶n bµn giao chÆt chÏ. - Sæ ph¸t ThÎ ®¶ng viªn cã 2 phÇn: phÇn thø nhÊt ghi nh÷ng ®¶ng viªn ®­îc ph¸t thÎ ®¶ng viªn t¹i ®¶ng bé (do ban th­êng vô huyÖn, thÞ, quËn uû vµ t­¬ng ®­¬ng xÐt ra quyÕt ®Þnh ph¸t ThÎ ®¶ng viªn); phÇn thø hai ghi nh÷ng ®¶ng viªn ®­îc ph¸t ThÎ ®¶ng viªn ë ®¶ng bé kh¸c chuyÓn vÒ (do ban th­êng vô huyÖn, thÞ uû... kh¸c xÐt ra quyÕt ®Þnh ph¸t ThÎ ®¶ng viªn). b) C¸ch ghi: - §¶ng viªn ®­îc ph¸t thÎ ®¶ng t¹i ®¶ng bé: phÇn nµy cã 6 cét, mçi ®¶ng viªn ghi vµo mét « cã 2 dßng chÊm nhá, cô thÓ nh­ sau: Cét 1: Ghi sè thø tù tõ nhá ®Õn lín theo sè l­îng ®¶ng viªn ®­îc ph¸t thÎ ®¶ng viªn cña ®¶ng bé. Cét 2: Dßng trªn ghi ngµy th¸ng n¨m ®ît ®¶ng viªn ®­îc ph¸t thÎ ®¶ng viªn. Dßng d­íi ghi sè thÎ ®¶ng viªn cña ®¶ng viªn. Cét 3: Dßng trªn ghi hä, tªn ®¶ng viªn theo kiÓu ch÷in hoa, VD : Vò  V¨n Biªn Dßng d­íi ghi ngµy th¸ng n¨m sinh cña ®¶ng viªn. Cét 4: Dßng trªn ghi ngµy th¸ng n¨m vµo §¶ng cña ®¶ng viªn. Dßng d­íi ghi ngµy th¸ng n¨m ®¶ng viªn ®­îc c«ng nhËn lµ ®¶ng viªn chÝnh thøc. Cét 5: Dßng trªn ghi tæ chøc c¬ së ®¶ng n¬i ®¶ng viªn ®­îc ph¸t thÎ ®¶ng viªn. Dßng d­íi do tæ chøc ®¶ng hoÆc ®¶ng viªn nhËn thÎ ®¶ng viªn ký nhËn. Cét 6: Ghi c¸c tr­êng hîp : ®¶ng viªn ra khái §¶ng, tõ trÇn, mÊt thÎ ®¶ng viªn, chuyÓn sinh ho¹t ®¶ng ®i ®¶ng bé huyÖn, thÞ... kh¸c. - §¶ng viªn ®­îc ph¸t thÎ ë ®¶ng bé kh¸c chuyÓn vÒ: Cét 1: Ghi sè thø tù theo thêi gian ®¶ng viªn cã thÎ ®¶ng tõ huyÖn, thÞ... kh¸c chuyÓn vÒ. Cét 2, 3, 4, 5: Ghi t­¬ng tù nh­ ë phÇn thø nhÊt. Cét 5: Ghi tªn ®¶ng bé huyÖn, thÞ... n¬i ra quyÕt ®Þnh ph¸t ThÎ ®¶ng viªn cho ®¶ng viªn. Chó   ý: CÇn ghi liªn tôc kh«ng ®Ó c¸ch trang, c¸ch dßng trong mét trang.
 16. PhÇn th¶o luËn • C©u hái: §¶ng viªn, chi uû, §¶ng uû, ph¶i lµm g×trong c«ng t¸c ph¸t, qu¶n lý thÎ §¶ng viªn ?
 17. II­ Qu¶n lý hå s ¬ ®¶ng  viªn Hå s¬ ®¶ng viªn lµ hÖ thèng v¨n b¶n theo quy ®Þnh cña Trung ­¬ng ®Ó x¸c nhËn, ph¶n ¸nh lÞch sö vµ qu¸ tr×nh rÌn luyÖn phÊn ®Êu, tr­ëng thµnh cña tõng ®¶ng viªn, lµ c¨n cø ®Ó tæng hîp t×nh h×nh c¬ cÊu vµ chÊt l­îng ®éi ngò ®¶ng viªn; gãp phÇn ng¨n ngõa phÇn tö xÊu chui vµo §¶ng. 2.1- C¨n cø: - §iÒu 6, §iÒu lÖ §¶ng. - §iÓm 9 (9.2) Quy ®Þnh sè 23-Q§/TW. - §iÓm 8 H­íng dÉn sè 03-HD/BTCTW. - §iÓm 2, môc II H­íng dÉn sè 08- HD/BTCTW. - C¸c mÉu t¹i môc III, phô lôc I.
 18. 2.2­ThÈm   q uy Òn  q u¶n  lý   Hå  s ¬  ®¶ng   v iª n:  ®­îc   q uy   ®Þnh  t¹i  ®iÓm   9  (9.2),  Quy  ®inh s è  23­Q§/TW : “a) Cấp uỷ cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên và  danh  sách  đảng  viên.  Cấp  uỷ  cơ  sở  nào  không có điều kiện quản lý và bảo quản hồ  sơ  đảng  viên  thì  cấp  uỷ  cấp  trên  trực  tiếp  quản lý, bảo quản. b) Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở  đảng quản lý phiếu đảng viên và danh sách  đảng  viên  của  đảng  bộ,  chi  bộ  cơ  sở  trực  thuộc. c)  Hằng  năm,  các  cấp  uỷ  chỉ  đạo,  kiểm  tra  việc bổ sung lý lịch đảng viên và quản lý hồ  sơ đảng viên. d) Hồ sơ  đảng viên là tài liệu mật của  Đảng,  không  được  tẩy  xoá.  Tổ  chức  đảng  phải  quản lý chặt chẽ theo chế độ bảo mật. đ) Ban cán sự  đảng ngoài nước quản lý hồ sơ  đảng viên, thẻ đảng viên và danh sách đảng  viên ở ngoài nước. Ban  Tổ  chức  Trung  ương  giúp  Trung  ương  hướng  dẫn,  kiểm  tra  việc  quản  lý  hồ  sơ  đảng viên trong toàn Đảng”.
 19. 2.3­ Né i d ung  Hå s ¬ ®¶ng  v iª n: ®­îc  q uy  ®Þnh  t¹i ®iÓm  8 (8.1), H­íng  d Én s è  03­HD/BTCTW  : “8.1­ Hå s ¬ ®¶ng viªn, bao gåm : a) Khi ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng: + GiÊy chøng nhËn häc líp båi d­ìng nhËn thøc vÒ §¶ng; +§¬n xin vµo §¶ng; + Lý lÞch cña ng­êi vµo §¶ng vµ c¸c v¨n b¶n thÈm tra kÌm theo; + GiÊy giíi thiÖu cña ®¶ng viªn chÝnh thøc ®­îc ph©n c«ng; + NghÞ quyÕt giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó vµo §¶ng cña §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh hoÆc cña c«ng ®oµn c¬së (nÕu cã); + Tæng hîp ý kiÕn nhËn xÐt cña ®oµn thÓ n¬i lµm viÖc vµ chi uû n¬i c­ tró ®èi víi ng­êi vµo §¶ng; + NghÞ quyÕt xÐt, ®Ò nghÞ kÕt n¹p ®¶ng viªn cña chi bé; +B¸o c¸o cña ®¶ng uû bé phËn (nÕu cã); + NghÞ quyÕt xÐt, ®Ò nghÞ kÕt n¹p ®¶ng viªn cña ®¶ng uû c¬së; + QuyÕt ®Þnh kÕt n¹p ®¶ng viªn cña cÊp uû cã thÈm quyÒn; +Lý lÞch ®¶ng viªn; +PhiÕu ®¶ng viªn.
 20. b) Khi ®¶ng viªn ®· ®­îc c«ng nhËn chÝnh thøc: cã thªm c¸c tµi liÖu sau: +GiÊy chøng nhËn häc líp båi d­ìng ®¶ng viªn míi; +B¶n tù kiÓm ®iÓm cña ®¶ng viªn dù bÞ; + B¶n nhËn xÐt ®¶ng viªn dù bÞ cña ®¶ng viªn ®­îc ph©n c«ng gióp ®ì; + Tæng hîp ý kiÕn nhËn xÐt cña ®oµn thÓ n¬i c«ng t¸c vµ chi uû n¬i c­ tró ®èi víi ®¶ng viªn dù bÞ; + NghÞ quyÕt xÐt, ®Ò nghÞ c«ng nhËn ®¶ng viªn chÝnh thøc cña chi bé; +B¸o c¸o cña ®¶ng uû bé phËn (nÕu cã); + NghÞ quyÕt xÐt, ®Ò nghÞ c«ng nhËn ®¶ng viªn chÝnh thøc cña ®¶ng uû c¬së; + QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn ®¶ng viªn chÝnh thøc cña cÊp uû cã thÈm quyÒn; +C¸c b¶n bæ sung hå s¬®¶ng viªn h»ng n¨m; + C¸c b¶n thÈm tra, kÕt luËn vÒ lý lÞch ®¶ng viªn (nÕu cã); + C¸c quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn (®¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ) vÒ ®iÒu ®éng, bæ nhiÖm, nghØ h­u, nghØ mÊt søc, chuyÓn ngµnh, phôc viªn, xuÊt ngò, kû luËt, khen th­ëng...; + HÖ thèng giÊy giíi thiÖu sinh ho¹t ®¶ng tõ khi vµo §¶ng; + C¸c b¶n tù kiÓm ®iÓm h»ng n¨m vµ khi chuyÓn sinh ho¹t ®¶ng cña ®¶ng viªn. Ngoµi nh÷ng tµi liÖu trªn, nh÷ng tµi liÖu kh¸c kÌm theo trong hå s¬®¶ng viªn ®Òu lµ tµi liÖu tham kh¶o. - C¸c tµi liÖu trong hå s¬ ®¶ng viªn (trõ phiÕu ®¶ng viªn ®­îc s¾p xÕp qu¶n lý theo quy ®Þnh riªng) ®­îc ghi vµo b¶n môc lôc tµi liÖu vµ s¾p xÕp theo tr×nh tù nh­ trªn, ®­a vµo tói hå s¬ ®Ó qu¶n lý; b¶n môc lôc c¸c tµi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2