intTypePromotion=1

Bài giảng Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Biến số nghiên cứu

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
153
lượt xem
36
download

Bài giảng Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Biến số nghiên cứu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Biến số nghiên cứu nhằm nêu định nghĩa được biến số, mô tả được tầm quan trọng của việc lựa chọn biến số trong nghiên cứu. Chỉ ra được sự khác nhau giữa biến định lượng và biến định tính. Phân biệt được biến độc lập và biến phụ thuộc. Xác định được các biến có thể đo được trong nghiên cứu mà nhóm đã thiết kế, đưa ra được các định nghĩa, chỉ số cho các biến không thể tính trực tiếp được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Biến số nghiên cứu

 1. Biến số nghiên cứu 1
 2. Mục tiêu bài học 1. Định nghĩa được biến số, mô tả được tầm quan trọng của việc lựa chọn biến số trong nghiên cứu. 2. Chỉ ra được sự khác nhau giữa biến định lượng và biến định tính. 3. Phân biệt được biến độc lập và biến phụ thuộc. 4. Xác định được các biến có thể đo được trong nghiên cứu mà nhóm đã thiết kế, đưa ra được các định nghĩa, chỉ số cho các biến không thể tính trực tiếp được. 2
 3. Giới thiệu  “Chúng ta sẽ thu thập những thông tin nào để đạt được mục tiêu nghiên cứu?”  Phải mô tả vấn đề một cách chính xác hơn:  Ví dụ, trong một nghiên cứu tìm hiểu lý do tại sao có nhiều bệnh nhân lao bỏ điều trị trong nhóm bệnh nhân điều trị ngoại trú. Để xác định được tỷ lệ bỏ điều trị, ta cần có định nghĩa rõ ràng thế nào là bỏ điều trị. 3
 4. Định nghĩa biến  Một biến số là một đặc điểm của một người, vật hoặc hiện tượng có thể nhận những giá trị khác nhau.  Định nghĩa trong Từ điển Dịch tễ học: Bất cứ một lượng có sự thay đổi. Bất cứ thuộc tính, hiện tượng, sự kiện mà có thể có các giá trị khác nhau.  Ví dụ:  Cân nặng, chiều cao.  Thu nhập hàng tháng, ... 4
 5. Phân loại biến  Phân loại biến  Cách đo lường:  Định tính (phân loại) và Định lượng (số)  Giả thuyết:  Biến phụ thuộc - biến độc lập  Lưu ý  Trong một số nghiên cứu, các nhà nghiên cứu không chỉ quan tâm đến việc tính giá trị các biến, mà còn xác định các biến hoặc nhóm các biến để thông qua đó có thể giúp cho việc giải thích các vấn đề hoặc các nguyên nhân. 5
 6. Biến định tính  Biến định tính mô tả thuộc tính của một đặc tính (bằng cách chia biến này thành các phân loại/nhóm mà cá thể nằm bên trong hay ngoài nhóm này), hay một đặc tính, tính chất mà một cá thể có hay không có.  Giới tính,  Nhóm máu,  Mắc bệnh,  Sử dụng một loại hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nào đó,  ... 6
 7. Biến danh mục Sè tt BiÕn Gi¸ trÞ 1 TÝnh nhãm cña NC 1 = can thiÖp 2 = chøng/ thuèc placebo 2 Giíi 1 = Nam 2 = N÷ 3 Tu©n thñ ®iÒu trÞ 1 = Cã 2 = Kh«ng 4 Lo¹i bÖnh 1 = Kh«ng truyÒn nhiÔm 2 = TruyÒn nhiÔm 7
 8. Thứ bậc Sè tt BiÕn Gi¸ trÞ 1 CÊp bËc qu©n ®éi 1 = §¹i t¸ 2 = Trung t¸ 3 = ThiÕu t¸ 2 T×nh tr¹ng KTXH 1 = ThÊp 2 = Trung b×nh 3 = Cao 8
 9. Biến định lượng  Biến định lượng mô tả một đặc tính dựa trên giá trị số; giá trị có thể thay đổi giữa các cá thể khác nhau hay trong các giai đoạn khác nhau trong cùng một cá thể. Giá trị được thể hiện bằng các đơn vị đo lường.  Chiều cao theo đơn vị mét,  Cân nặng theo kg,  .... 9
 10. Biến định lượng  Biến liên tục: bao gồm tập hợp liên tục các số đo  Trọng lượng tính bằng kg,  thu nhập tính bằng Đồng.  Biến thứ tự: các biến có thể phân loại, sau đó các nhóm có thể được xắp xếp theo thứ tự.  Thu nhập: Cao, Trung bình, Thấp.  Mức độ ốm: Nặng, Vừa phải, Nhẹ. 10
 11. Vai trò của các biến số Mối tương quan Độc lập Phụ thuộc 11
 12. Vai trò của các biến số Sự kết hợp Độc lập Phụ thuộc Độc lập Độc lập Thay đổi tác động Nhiễu Phụ thuộc Phụ thuộc 12
 13. Biến phụ thuộc-Biến độc lập  Một biến được sử dụng để mô tả, đo lường vấn đề đang nghiên cứu được gọi là Biến Phụ Thuộc  Một biến được sử dụng để mô tả, và đo lường các yếu tố được coi là nguyên nhân, hoặc ít nhất có ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu được gọi là Biến độc lập  Ví dụ:  Việc xác định biến là biến độc lập hay phụ thuộc còn tuỳ thuộc vào cách đặt vấn đề và mục đích của nghiên cứu  Ví dụ: 13
 14. Phân loại biến khác  Mức độ phức tạp  Biến đơn, biến tổ hợp: dựa trên hai hay nhiều biến khác  Kiến thức, thái độ, thực hành  Tình trạng dinh dưỡng: cân nặng theo tuổi (w/a) cân nặng theo chiều cao (w/h)  Biến thứ ba trong mối quan hệ phơi nhiễm-bệnh  Biến nhiễu, biến thay đổi tác động  Biến can thiệp. 14
 15. Giá trị biến Khoảng cách  Khoảng cách giữa các giá trị là bằng nhau bởi đơn vị đo lường vật lý nào đó đã được chấp nhận (mỗi khoảng tăng của nhiệt kế thuỷ ngân là một độ).  điểm 0 được chọn một cách tuỳ ý do nhà nghiên cứu quyết định. Ví dụ độ F, Fahrenheight chọn 0 ở điểm 32 0 dưới điểm đóng băng của nước.  Có thể cộng, trừ trong thang bậc nhưng không chia. Tỷ số/tỷ suất (ratio)  Có thể chia cho nhau (ví dụ: chỉ số khối cơ thể,...) 15
 16. Chỉ số  Chỉ số là gì?  Dấu hiệu của một vật thể mà thể hiện tính trạng của một sự kiện khác (a sign of something, a thing that shows the state or health of something else- English dictionary)  Các biến số được đo lường bằng các chỉ số. 16
 17. Chọn biến 17
 18. Cách xác định biến  Phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu: số mục tiêu cụ thể  Xác định thêm các biến khác  Biến nhiễu  Số biến: Thu thập đủ thông tin đáp ứng mục tiêu 18
 19. Các biến cơ bản  Trong hầu hết các nghiên cứu đều có mặt các biến cơ bản như:  Tuổi, giới, tình trạng kinh tế-xã hội, tình trạng hôn nhân,...  Những biến loại này thường liên quan tới một số biến độc lập nên có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề nghiên cứu (cho nên nó được gọi là các biến về tình trạng).  Nếu như những biến này quan trọng đối với nghiên cứu, thì chúng cần phải được đo lường.  Tuy nhiên nên hạn chế số lượng các biến này càng ít càng tốt. Những biến này có thể được coi là các biến nhiễu. 19
 20. Các biến khác trong nghiên cứu  Xác định biến quan trọng, vị trí, vai trò trong mô hình nguyên nhân (phù hợp, có khả năng thu thập thông tin, trục nguyên nhân)  Định nghĩa biến  Định nghĩa căn cứ/dựa trên nhận thức.  Định nghĩa sử dụng trong thực tế nghiên cứu.  Biến độc lập (nguyên nhân) và hậu quả (bệnh). 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản