intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bệnh học hô hấp - Bài 2: Viêm thanh khí phế quản cấp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

21
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viêm thanh khí phế quản cấp (hay còn được gọi là bệnh Croup) là tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp, ảnh hưởng chủ yếu ở trẻ em. Bệnh có thể gây tắc nghẽn hô hấp, khiến trẻ ho dữ dội. Bài giảng này sẽ trình bày một số kiến thức cơ bản về chứng viêm thanh khí phế quản cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bệnh học hô hấp - Bài 2: Viêm thanh khí phế quản cấp

  1. VIEÂM THANH KHÍ PHEÁ QUAÛN CAÁP I. ÑAÏI CÖÔNG: Vieâm thanh khí pheá quaûn caáp hoaëc Croup laø tình traïng vieâm phuø neà caáp tính vuøng haï thanh moân thöôøng do sieâu vi Parainfluenza, sau ñoù laø RSV, Adenovirus, ñoâi khi do vi khuaån nhö Hemophilus influenza. Thöôøng gaëp sau 2 tuoåi (6 thaùng-5 tuoåi). II. CHAÅN ÑOAÙN: 1. Coâng vieäc chaån ñoaùn: a) Hoûi beänh:  Trieäu chöùng khôûi phaùt: soát nheï, ho, soå muõi. Sau 1-3 ngaøy ñoät ngoät xuaát hieän daáu hieäu khaøn tieáng vaø khoù thôû thanh quaûn.  Hoäi chöùng xaâm nhaäp ñeå loaïi tröø dò vaät ñöôøng thôû.  Treû coøn aên uoáng ñöôïc, nuoát khoù hay khoâng ñeå phaân bieät vieâm naép thanh moân.  Tieàn caên thôû rít hoaëc khoù thôû thanh quaûn b) Khaùm laâm saøng:  Soát nheï hay khoâng soát  Khaøn tieáng, tieáng rít thanh quaûn  Thôû nhanh, co loõm ngöïc  Tím taùi  Khaùm hoïng tìm giaû maïc ñeå loaïi tröø baïch haàu  Phaân ñoä khoù thôû thanh quaûn Ñoä I: Chæ khaøn tieáng, thôû rít khi khoùc Ñoä II: Ñoä IIA: Thôû rít khi naèm yeân Ñoä IIB: Trieäu chöùng IIA keøm khoù thôû, thôû nhanh, ruùt loõm ngöïc Ñoä III: Trieäu chöùng IIB keøm vaät vaõ, kích thích hoaëc tím taùi c) Ñeà nghò caän laâm saøng:  CTM.  Pheát hoïng loaïi tröø baïch haàu.  Khi suy hoâ haáp hoaëc caàn chaån ñoaùn phaân bieät: Xquang phoåi vaø coå thaúng phaùt hieän tình traïng heïp haï thanh moân (daáu hieäu noùc nhaø thôø: Steeple sign).  Noäi soi thanh khí quaûn: chæ ñònh Caàn chaån ñoaùn phaân bieät dò vaät ñöôøng thôû Khoù thôû thanh quaûn taùi phaùt Thaát baïi ñieàu trò noäi khoa 2. Chaån ñoaùn xaùc ñònh:  Trieäu chöùng khôûi phaùt: vieâm hoâ haáp treân  Khaøn tieáng  Rít thanh quaûn
  2.  Noäi soi: vieâm thanh khí quaûn 3. Chaån ñoaùn coù theå: Coù 3 daáu hieäu laâm saøng neâu treân nhöng khoâng coù keát quaû noäi soi thanh khí quaûn 4. Chaån ñoaùn phaân bieät: Ngoaïi tröø dò vaät ñöôøng thôû, 90% caùc tröôøng hôïp khoù thôû thanh quaûn ôû treû nhoû laø Croup vaø vieâm naép thanh moân.  Vieâm naép thanh moân caáp: thöôøng do vi khuaån Hemophilus influenza, laâm saøng soát cao ñoät ngoät vaø nhanh choùng coù bieåu hieän khoù thôû thanh quaûn, beänh nhaân coù kieåu ngoài ñaëc bieät cuùi ra tröôùc, ñaây laø tö theá toát nhaát ñeå laøm thoâng ñöôøng thôû, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc eùp buoäc treû naèm xuoáng vì ñoäng taùc naøy coù theå laøm treû ngöng thôû. Treân Xquang coå nghieâng coù hình aûnh phuø neà vuøng thöôïng thanh moân (daáu ngoùn tay).  Vieâm khí quaûn do vi khuaån: thöôøng do Staphyloccocus aereus, Streptoccocus hoaëc Hemophilus influenza type b. Treû soát cao, veû maët nhieãm truøng keøm daáu hieäu taéc ñöôøng thôû treân.  Dò vaät ñöôøng thôû: Khoù thôû thanh quaûn ñoät ngoät keøm hoäi chöùng xaâm nhaäp.  U nhuù thanh quaûn: beänh nhaân coù trieäu chöùng khaøn tieáng keùo daøi. Croup Vieâm naép Abceøs Baïch haàu Dò vaät thanh hoïng thanh ñöôøng thôû quaûn quaûn Khôûi phaùt Töø töø Raát ñoät Töø töø Ñoät ngoät Ñoät ngoät (1–3 ngaøy) ngoät (vaøi HC xaâm giôø) nhaäp Toång traïng Toát Xaáu Xaáu Xaáu Toát Soát Nheï Cao Cao Cao Khoâng Ñau hoïng Khoâng Coù Coù Coù  Gioïng Khaøn Ngaït Ngaït Khaøn Khaøn Khoâng (-) (+) (+) (+) (-) uoáng ñöôïc Caùc trieäu Tö theá Giaû maïc HC xaâm chöùng ñaëc giaûm khoù baïch haàu nhaäp bieät thôû ñaëc bieät III. ÑIEÀU TRI: 1. Nguyeân taéc ñieàu trò:  Loaïi tröø dò vaät ñöôøng thôû.  Phuïc hoài söï thoâng thöông ñöôøng thôû.  Ñaûm baûo tình traïng thoâng khí vaø oxy hoùa maùu.
  3. 2. Ñieàu trò:  Nheï: Khoù thôû thanh quaûn ñoä I: phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp töï hoài phuïc töø 2-4 ngaøy. - Ñieàu trò ngoaïi truù. - Cho treû aên uoáng bình thöôøng. - Ñieàu trò trieäu chöùng: haï soát, giaûm ho. - Höùôùng daãn baø meï chaêm soùc treû taïi nhaø vaø caùc daáu hieäu naëng caàn ñi taùi khaùm (co loõm ngöïc, tieáng rít khi naèn yeân).  Trung bình: khoù thôû thanh quaûn ñoä IIA - Coù theå ñieàu trò ngoaïi truù, neáu beänh nhaân ôû gaàn vaø coù theo doõi saùt. - Ngoaøi caùc ñieàu trò nhö daïng nheï cho uoáng Dexamethasone 0,15 mg/kg hoaëc Prednisone 1mg/kg/laàn uoáng hay gavage moãi 8 giôø. - Caàn taùi khaùm moãi ngaøy.  Naëng: khoù thôû thanh quaûn ñoä IIB, III - Nhaäp vieän ñieàu trò. - Caàn giöõ yeân treû, cho meï boàng, traùnh khoùc vì laøm taêng phuø neà thanh quaûn vaø khoù thôû nhieàu hôn. - Thôû oxy qua cannulla duy trì SaO2 92-96%. - Khí dung Adrenaline 1‰ 2-5 mL (treû
  4. Vaán ñeà MöÙc ñoä chöùng côù Epinephrine khí dung, corticoides toaøn thaân I vaø corticoides khí dung ñeàu coù hieäu quaû Clinical Evidence 1999 trong ñieàu trò croup L-epinephrine coù hieäu quaû ngang vôùi I epinephrine -racemic trong ñieàu trò croup Emergency Medicine: concepts and clinical practice 1998 Löu ñoà xöû trí vieâm thanh khí pheá quaûn caáp Chaån ñoaùn Croup Chaån ñoaùn phaân bieät: Ho ong oûng, soã muõi. Vieâm thanh moân Khoù thôû / rít hít vaøo Vieâm khí quaûn do vi truøng Khaøn tieáng Dò vaät ñöôøng thôû (+) Nhaäp vieän. Thieáu oxy naëng hoaëc (+) Phun KD Adrenalin Tieáng rít khi naèm yeân Dexamethasone 0,6 mg/kg (TB) keøm ruùt loõm ngöïc Theo doõi saùt, lieân tuïc (-) Tieáng rít khi naèm yeân (+) Prednisolone 1mg/kg (uoáng), hoaëc Dexamethasone 0,6 mg/kg (TB/ uoáng) (-) Khoâng BHLS cuûa taéc (+) Ñieàu trò ngoaïi truù ngheõn ñöôøng thôû Khoâng ñieàu trò ñaëc hieäu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2