intTypePromotion=1

Bài giảng Các vấn đề pháp lý cơ bản về tố tụng hành chính - LS.ThS. Lê Minh Nhựt

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
156
lượt xem
49
download

Bài giảng Các vấn đề pháp lý cơ bản về tố tụng hành chính - LS.ThS. Lê Minh Nhựt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Các vấn đề pháp lý cơ bản về tố tụng hành chính của LS.ThS. Lê Minh Nhựt bao gồm những nội dung về xác định luật hình thức và luật nội dung để giải quyết vụ kiện; đối tượng khởi kiện; yêu cầu khởi kiện; thẩm quyền của Tòa án; đương sự trong vụ kiện; giai đoàn tiền tố tụng hành chính; thời hiệu khởi kiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các vấn đề pháp lý cơ bản về tố tụng hành chính - LS.ThS. Lê Minh Nhựt

 1. LS.ThS. LEÂ MINH NHÖÏT
 2. • * VAÊN BAÛN QUI PHAÏM PHAÙP LUAÄT AÙP DUÏNG : • @. Luaät toá tuïng haønh chính vaø Nghò quyeát 056/2010/QH12 v/v thi haønh LTTHC • (aùp duïng töø 01/7/2011) • @. Nghò quyeát 01/2011/NQ-HÑTP vaø Nghò quyeát 02/2011/NQ-HÑTP (29/7/2011) cuûa HÑTP TANDTC (aùp duïng töø ngaøy 12/9/2011)
 3. •1. Xaùc ñònh luaät hình thöùc vaø luaät noäi dung aùp duïng ñeå giaûi quyeát vuï kieän •2. Veà ñoái töôïng khôûi kieän •3. Veà yeâu caàu khôûi kieän •4. Veà thaåm quyeàn cuûa Toøa aùn •5. Veà caùc ñöông söï trong vuï kieän •6. Veà giai ñoaïn “tieàn toá tuïng haønh chiùnh” •7. Veà thôøi hieäu khôûi kieän
 4. 1. Xaùc ñònh luaät hình thöùc vaø luaät noäi dung aùp duïng •@ Luaät hình thöùc (luaät thuû tuïc, luaät toá tuïng) laø luaät quy ñònh trình töï giaûi quyeát vuï kieän •* Luaät hình thöùc coù giaù trò aùp duïng töø thôøi ñieåm phaùt sinh hieäu löïc cho caû nhöõng vuï vieäc phaùt sinh tröôùc thôøi ñieåm naøy •(löu yù tröôøng hôïp coù aùp duïng hoài toá khoâng) •@ Luaät noäi dung (luaät giaûi phaùp) laø luaät quy ñònh giaûi phaùp aùp duïng khi giaûi quyeát vuï kieän • * Luaät noäi dung aùp duïng laø luaät coù hieäu löïc vaøo thôøi ñieåm phaùt sinh vuï vieäc bò kieän
 5. • * Öu tieân aùp duïng luaät noäi dung chuyeân ngaønh lieân quan tröïc tieáp ñeán vuï vieäc bò kieän. Ngoaøi ra, cuõng phaûi aùp duïng caùc luaät noäi dung khaùc coù lieân quan. • * Löu yù ñeán thöù baäc cuûa VBQPPL noäi dung vaø thôøi gian coù hieäu löïc cuûa vaên baûn naøy. • * Aùp duïng VBQPPL ñòa phöông neáu vuï vieäc phaùt sinh taïi ñòa phöông. • (Löu yù caùc tröôøng hôïp luaät noäi dung coù aùp duïng hoài toá)
 6. 2. Veà ñoái töôïng khôûi kieän •Goàm 2 loaïi : QÑHC vaø HVHC •a. Quyeát ñònh haønh chiùnh : •* Thuoäc loaïi quyeát ñònh caù bieät, laø vaên baûn cuûa CQHCNN, CQ, toå chöùc khaùc hoaëc ngöôøi coù thaåm quyeàn trong caùc CQ, toå chöùc ban haønh, quyeát ñònh veà moät vaán ñeà cuï theå trong hoaït ñoäng quaûn lyù haønh chính ñöôïc aùp duïng moät laàn ñoái vôùi moät hoaëc moät soá ñoái töôïng cuï theå •* CQ, toå chöùc khaùc goàm CQNN, toå chöùc CT, toå chöùc CT-XH, toå chöùc CTXH ngheà nghieäp, toå chöùc XH, toå chöùc XH ngheà nghieäp, toå chöùc kinh teá, ñôn vi söï nghieäp, ñôn vò vuõ trang nhaân daân •
 7. • * QÑHC bò kieän coù theå thuoäc thaåm quyeàn cuûa caù nhaân hoaëc cô quan, toå chöùc (caên cöù vaøo luaät chuyeân ngaønh) *QÑHC bò kieän coù theå ñöôïc ban haønh khi giaûi quyeát, xöû lyù nhöõng vieäc cuï theå trong hoaït ñoäng quaûn lyù haønh chính hoaëc ñöôïc ban haønh sau khi coù khieáu naïi vaø coù noäi dung söûa ñoåi, boå sung, thay theá, huyû boû moät phaàn hoaëc toaøn boä QÑHC tröôùc (ñ.1 NQ 02/2011) - Theå hieän baèng vaên baûn döôùi hình thöùc Quyeát ñònh hoaëc thoâng baùo, keát luaän, coâng vaên coù chöùa ñöïng noäi dung cuûa QÑHC caù bieät (ñ.1 NQ 02/2011)
 8. • b. Haønh vi haønh chiùnh : • - Theå hieän baèng vieäc “laøm” hoaëc “khoâng laøm” • - Cuûa CQHCNN, CQ, toå chöùc khaùc hoaëc ngöôøi coù thaåm quyeàn trong CQ, toå chöùc ñoù thöïc hieän hoaëc khoâng thöïc hieän nhieäm vuï, coâng vuï theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. • (ñ.3 LTTHC)
 9. 3. Veà yeâu caàu khôûi kieän - Ñoái vôùi QÑHC xaâm haïi ñeán quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa mình vaø QÑKLBTV, chuû theå coù quyeàn yeâu caàu Toøa aùn tuyeân huûy toaøn boä hoaëc moät phaàn QÑHC naøy. - Ñoái vôùi HVHC xaâm haïi, chuû theå coù quyeàn yeâu caàu Toøa aùn buoäc ngöôøi bò kieän phaûi thöïc hieän haønh vi hoaëc chaám döùt haønh vi traùi PL. - Chuû theå cuõng coù quyeàn ñoøi boài thöôøng thieät haïi do QÑHC hoaëc HVHC gaây thieät haïi thöïc teá ñeán quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa mình (ñ.6 LTTHC)
 10. 4. Veà thaåm quyeàn cuûa Toøa aùn (theo vuï vieäc) - QÑHC, HVHC tröø caùc QÑHC, HVHC thuoäc phaïm vi bí maät nhaø nöôùc trong caùc lónh vöïc quoác phoøng, an ninh, ngoaïi giao theo danh muïc do Chính phuû qui ñònh vaø caùc QÑHC, HVHC mang tính noäi boä cuûa CQ, toå chöùc (QÑHC, HVHC mang tính noäi boä cuûa CQ, toå chöùc laø nhöõng QÑ, HV quaûn lyù, chæ ñaïo, ñieàu haønh hoaït ñoäng thöïc hieän chöùc naêng, nhieäm vuï trong phaïm vi CQ, toå chöùc ñoù) - Danh saùch cöû tri baàu cöû Ñaïi bieåu QH, Ñaïi bieåu HÑND - QÑKLBTV coâng chöùc giöõ chöùc vuï töø Toång cuïc tröôûng hoaëc töông ñöông trôû xuoáng - QÑGQKN veà QÑ xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh (ñ.28 LTTHC)
 11. . Veà thaåm quyeàn cuûa Toøa aùn (theo caáp Toøa) •a. TAND caáp huyeän : •- Sô thaåm QÑHC, HVHC cuûa CQNN töø caáp huyeän trôû xuoáng vaø CB, CC cuûa cô quan ñoù. •- Sô thaåm QÑKLBTV cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan, toå chöùc töø caáp huyeän trôû xuoáng •- Sô thaåm veà khieáu kieän danh saùch cöû tri •b. Toøa haønh chiùnh (TAND caáp tænh): •- Sô thaåm caùc vuï khieáu kieän khaùc thuoäc thaåm quyeàn cuûa Toøa haønh chiùnh •- Sô thaåm caùc khieáu kieän thuoäc thaåm quyeàn cuûa Toøa aùn caáp huyeän nhöng Toøa caáp tænh laáy leân ñeå xeùt xöû (khi QÑHC, HVHC cuûa UBND caáp huyeän, Chuû tòch UBND caáp huyeän lieân quan ñeán nhieàu ñoái töôïng phöùc taïp; caùc Thaåm phaùn cuûa TA caáp huyeän thuoäc tröôøng hôïp phaûi töø choái tieán haønh toá tuïng; coù ñöông söï hoaëc taøi saûn ôø nöôùc ngoaøi hoaëc caàn uûy thaùc tö phaùp cho cô quan ñaïi dieän cuûa VN ôû nöôùc ngoaøi hoaëc cô quan nöôùc ngoaøi)
 12. •- Phuùc thaåm caùc vuï kieän TA caáp huyeän xöû sô thaåm nhöng coù khaùng caùo, khaùng nghò •c. Toøa phuùc thaåm (TANDTC): •- Phuùc thaåm caùc vuï kieän Toøa haønh chiùnh caáp tænh xöû sô thaåm nhöng coù khaùng caùo, khaùng nghò • (ñ.29, 30 LTTHC)
 13. * Thaåm quyeàn theo caáp Toøa TA THC TPT caáp huyeän caáp tænh TANDTC ---@------------------------------------@-----------------------------@------- sô thaåm * sô thaåm * phuùc thaåm * phuùc thaåm*
 14. . Veà thaåm quyeàn cuûa Toøa aùn (theo laõnh thoå) •a. Toøa aùn nôi “ngöôøi bò kieän” laøm vieäc, coù truï sôû : •- Khieáu kieän QÑHC, HVHC cuûa cô quan caáp tænh trôû xuoáng; ngöôøi ñöùng ñaàu; Caùn boä, Coâng chöùc cuûa caùc cô quan naøy, khieáu kieän veà danh saùch cöû tri •- Caùc QÑKLBTV cuûa CQ caáp huyeän trôû xuoáng
 15. • b. Toøa aùn nôi “ngöôøi khôûi kieän” laøm vieäc, cö truù, coù truï sôû : • - Khieáu kieän QÑHC, HVHC cô quan treân caáp tænh; ngöôøi ñöùng ñaàu; Caùn boä, Coâng chöùc cuûa caùc CQnaøy. • (tröôøng hôïp NKK khoâng coù nôi cö truù, nôi laøm vieäc, truï sôû treân laõnh thoå VN thì thaåm quyeàn thuoäc TA nôi NBK laøm vieäc, coù truï sôû) • - Khieáu kieän QÑHC, HVHC cuûa CQ ngoaïi giao VN ôû nöôùc ngoaøi hoaëc ngöôøi coù thaåm quyeàn trong CQ ñoù. • (tröôøng hôïp NKK khoâng coù nôi cö truù, nôi laøm vieäc, truï sôû treân laõnh thoå VN thì thaåm quyeàn thuoäc TAND TP.HCM hoaëc TAND TP.HN) • - Khieáu kieän QÑKLBTV cuûa CQ caáp tænh trôû leân maø NKK coù nôi laøm vieäc khi bò kyû luaät. • - Khieáu kieän QÑGQKN veà QÑ xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh (ñ.30 LTTHC)
 16. •Xaùc ñònh thaåm quyeàn (TH vöøa coù ñôn khieáu naïi vöøa coù ñôn khôûi kieän) - Tröôøng hôïp NKK vöøa coù ñôn khôûi kieän vöøa coù ñôn khieáu naïi ñeán ngöôøi coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khieáu naïi thì TA yeâu caàu NKK laøm vaên baûn choïn CQ giaûi quyeát. - Tröôøng hôïp QÑHC, HVHC lieân quan ñeán nhieàu ngöôøi maø coù ngöôøi khôûi kieän, coù ngöôøi yeâu caàu CQ coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khieáu naïi giaûi quyeát thì : * Neáu quyeàn lôïi cuûa nhöõng ngöôøi naøy ñoäc laäp vôùi nhau thì chuyeån veà CQ theo yeâu caàu cuûa hoï. * Neáu quyeàn lôïi cuûa nhöõng ngöôøi naøy khoâng ñoäc laäp vôùi nhau thì chuyeån veà TA giaûi quyeát. (ñ.5 NQ 02/2011)
 17. 5. Veà caùc ñöông söï trong vuï kieän HC • a. Ngöôøi khôûi kieän : • - Caù nhaân, CQ, toå chöùc khôûi kieän VAHC ñoái vôùi QÑHC, HVHC, QÑGQKN veà QÑ xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh, vieäc laäp danh saùch cöû tri. • - CC giöõ chöùc vuï töø Toång cuïc tröôûng hoaëc töông ñöông trôû xuoáng bò kyû luaät buoäc thoâi vieäc • b. Ngöôøi bò kieän : • - Caù nhaân, CQNN, toå chöùc coù QÑHC, HVHC, QÑKLBTV, QÑGQKN veà QÑ xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh, laäp danh saùch cöû tri bò khôûi kieän. • c. Ngöôøi coù quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan : • - Caù nhaân, CQNN, toå chöùc tuy khoâng khôûi kieän, khoâng bò kieän nhöng vieäc giaûi quyeát VAHC coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi, nghóa vuï cuûa hoï . (ñ.3 LTTHC) (Löu yù vai troø quan troïng cuûa chuû theå naøy trong VAHC)
 18. 6. Veà giai ñoaïn “tieàn toá tuïng HC” Tröôùc khi khôûi kieän, ngöôøi coù quyeàn lôïi bò xaâm haïi, tuøy tröôøng hôïp, phaûi khieáu naïi ñeán CQ coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khieáu naïi hoaëc coù theå khôûi kieän ngay ñeán TA coù thaåm quyeàn. •- Ñoái vôùi vieäc kieän QÑHC, HVHC, QÑKLBTV: •Caù nhaân, CQ, toå chöùc coù quyeàn khôûi kieän khi khoâng ñoàng yù vôùi QÑHC, HVHC, QÑKLBTV hoaëc ñaõ khieáu naïi vôùi ngöôøi coù thaåm quyeàn GQKN nhöng heát thôøi haïn theo qui ñònh cuûa phaùp luaät veà khieáu naïi maø khieáu naïi khoâng ñöôïc giaûi quyeát hoaëc ñaõ ñöôïc giaûi quyeát nhöng khoâng ñoàng yù vôùi QÑGQKN.
 19. •- Ñoái vôùi vuï vieäc caïnh tranh: •Caù nhaân, toå chöùc coù quyeàn khôûi kieän khi ñaõ khieáu naïi veà QÑ xöû lyù vuï vieäc caïnh tranh vaø coù QÑGQKN nhöng khoâng ñoàng yù vôùi QÑ ñoù. •- Ñoái vôùi vuï kieän danh saùch cöû tri : •Caù nhaân coù quyeàn khôûi kieän khi ñaõ khieáu naïi veà danh saùch cöû tri vôùi CQ coù thaåm quyeàn GQKN nhöng heát thôøi haïn GQKN theo qui ñònh cuûa phaùp luaät maø khieáu naïi khoâng ñöôïc giaûi quyeát hoaëc ñaõ ñöôïc giaûi quyeát nhöng khoâng ñoàng yù vôùi caùch giaûi quyeát khieáu naïi • (ñ.103 LTTHC)
 20. • @. Tranh chaáp veà ñaát ñai : • a). Tranh chaáp veà ñaát ñai maø ñöông söï chöa ñöôïc caáp GCNQSDÑ hoaëc khoâng coù moät trong giaáy tôø quy ñònh taïi khoaûn 1, 2, 5 ñieàu 50 LÑÑ 2003 : • • - Tröôùc ngaøy aùp duïng LTTHC, giaûi quyeát theo trình töï khieáu naïi cuûa LÑÑ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2