intTypePromotion=3

Bài giảng Chứng khoán: Chương 1 - Lê Nguyễn Quỳnh Hương

Chia sẻ: Hồ Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
46
lượt xem
4
download

Bài giảng Chứng khoán: Chương 1 - Lê Nguyễn Quỳnh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Thị trường chứng khoán thuộc bài giảng chứng khoán, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu kiến thức về: Khái niệm thị trường chứng khoán, đặc điểm thị trường chứng khoán sơ cấp, vai trò thị trường chứng khoán sơ cấp, đặc điểm thị trường chứng khoán thứ cấp, vai trò thị trường chứng khoán thứ cấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chứng khoán: Chương 1 - Lê Nguyễn Quỳnh Hương

 1. 012467894
 2. 81 5 1  !" ,.O   P % . $  !" &H LM  ' NJ K + -. $  , 89 8
 3. 8 9 9 /01 /01 89 8
 4. 99 3 456 @ 6 B > 94 4?>3;9AA1931 4C 3: 41; 789 D  % 789 +  $ , .F   E  % 0123457  !"  H LM   IJ K G   !" #     % $          !" & (   ' )    !" #$%&     !"    '*   '()* +#, - 01#.23 #4 #./
 5. 0123457 0123 678 9
 6. 5150125 53 91 * /012340 +,-. 3-3 56#$89( "7;" $76% ( :% =? "   9 9 4 
 7. ! # $ '( " " %$) 0 467 9 135 8
 8.  !#$%&'!#(* ,(-.& " ## %&') + '#"!# / 1 3 !+,56. 0 2 4 07 8 9:< > @ B DFGHI C MC GPD 8 = ? A C E A GJK L N OA AR D DTDUW MCGPDG @G A QC S A A VC N I Q XC = T Y UG F LC =@ \ A C Z J[C A A G = A
 9. 010345647486349
 10. 9330    3
 11. =>
 12. ?@
 13. =3
 14.  &(')&*+, #$ " % &%' &(- )&.!  /0 # " !  !   2 4 & 34 !"#%%& %)*+ )  $ '%( , . 1 /$ ' ' /0" - . -)' %1 567 . . : !;. 89 &. 
 15. 84 !"$%&'()$*+ !"$%&' () * , 5/ 56 884518* 8 + -. 8 0 28 () * 3 84 8 + 45684 () * + 8 + 84 3456 85844-8 1 ,  3456 8 8 1 , . 8 3456 8 1 , /84 - 0 3456 895 1 7 8
 16. 84 845  84 8 84 8  0 3456 895 1 7 8
 17. 84 845  84 8 84 8 
 18.   "# &' ) +   ! $% ( *$, -./01023 01235672 4 267872
 19. 9: ;2 :7 ? 92392 =@7A9 9529B 0890
 20. 23 823 82 0123567 09 23 28

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản