intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chương 2 - Bức xạ và nhiệt độ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

57
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bức xạ và nhiệt độ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chương 2 - Bức xạ và nhiệt độ

 1. Ch­¬ng II Bø c  x¹ vµ nhiÖt ®é    
 2. §Æt vÊn ®Ò: mét trong ba nh©n tè h×nh thµnh khÝ hËu    
 3. 2.1 C¸c  kh¸i niÖm c hung Cã 3 c¸ch truyÒn nhiÖt: • TruyÒn dÉn: Sù truyÒn nhiªt (vÝ dô n­íc nãng vµ thanh ®ång) Khi tiÕp xóc víi nhau, c¸c “h¹t” n­íc truyÒn mét phÇn ®éng n¨ng ph©n tö cho c¸c “h¹t” ®ång vµ do ®ã ®éng n¨ng c¸c ph©n tö n­íc gi¶m vµ cña ®ång t¨ng lªn. Do ®ã nhiÖt ®é cña n­íc t¨ng lªn vµ cña ®ång t¨ng lªn (nhiÖt ®é cña mét vËt do chuyÓn ®éng ph©n tö cña vËt ®ã quyÕt ®Þnh) Gi÷a mÆt ®Êt vµ c¸c líp ®Êt bªn d­íi cã chªnh lÖch vÒ nhiÖt t¹o ra sù dÉn nhiÖt tõ n¬i cã nhiÖt ®é cao ®Õn n¬i cã nhiÖt ®é thÊp h¬n.    
 4. • Trao ®æi: §èi l­u- ChÊt l­u bÞ ®un nãng (nhËn nhiÖt l­îng) th× në ra lªn khèi l­îng riªng nhá ®i so víi c¸c vïng kh«ng bÞ h©m nãng. Do ®ã phÇn bÞ h©m nãng chuyÓn ®éng lªn phÝa trªn, phÇn l¹nh ch×m xuèng d­íi t¹o thµnh dßng chÊt l­u mang nhiÖt l­îng tõ vïng nµy tíi vïng kh¸c. Tãm l¹i ®èi l­u lµ sù truyÒn néi n¨ng bëi c¸c dßng khÝ hay dßng chÊt láng. • Bøc x¹:ph­¬ng thøc truyÒn nhiÖt b»ng sãng ®iÖn tõ tr­êng, kh«ng cÇn m«i tr­êng trung gian • C­êng ®é n¨ng l­îng bøc x¹ MÆt trêi trùc tiÕp: tÝnh b»ng calo dån tíi mét cm2 mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi tia bøc x¹ MÆt Trêi trong thêi gian mét phót    
 5. Bø c  x¹ ®­îc  biÓu  thÞ b»ng  ®é  dµi   b­íc  s ãng , khi b­ íc  s ãng  g i¶m,  n¨ng  l­îng  mang   the o  t¨ng    
 6. Khi mét ph©n tö, nguyªn tö hay i-on bÞ kÝch thÝch, nã cã thÓ ph¸t ra ¸nh s¸ng. Electron trong quü ®¹o b×nh th­êng bÞ kÝch thÝch bËt lªn møc n¨ng l­îng cao h¬n. Khi electron trë l¹i quü ®¹o b×nh th­êng (cña) nã, nã ph¸t ra mét ph«t«n ¸nh s¸ng.    
 7. C¸c líp trong khÝ quyÓn vµ ®é xuyªn cña bøc x¹    
 8. 2.1.1 Bø c  x¹     
 9. 2.1.2 C­ê ng  ®é  ph¸t x¹ C­êng ®é ph¸t x¹ cña vËt tÝnh b»ng calo ph¸t ra tõ mét ®¬n vÞ diÖn tÝch (1 cm2) bÒ mÆt cña vÊt ph¸t x¹ trong thêi gian mét phót. Theo quy t¾c Stªphan Boonsman: E 0=abT4 (cal/cm2phót) T: nhiÖt ®é tÝnh b»ng ®é Kenvin a:hÖ sè ph¸t x¹ b: h»ng sè Stªphan Boonsman b»ng 8.26.10-11.    
 10. 2.1.3 Bø c  x¹ mÆt trê i - Bøc x¹ MÆt Trêi lµ dßng n¨ng l­îng vµ vËt chÊt ph¸t ®i tõ MÆt Trêi ®Õn Tr¸i §Êt. - Chóng ta sö dông sù liªn hÖ “Wien” do hai nhµ vËt lý häc Wilhelm Wien 1864-1928 ph¸t minh ®Ó x¸c ®Þnh b­ íc sãng, mµ ë ®ã tËp trung nhiÒu n¨ng l­îng nhÊt: max =h»ng sè/T : b­íc sãng tÝnh b»ng m , øng víi nã bøc x¹ lín max nhÊt h»ng sè:2897 m 0K    
 11. Bøc x¹ sãng ng¾n cña MÆt Trêi vµ sãng dµi cña mÆt ®Êt    
 12. - Bøc x¹ sãng dµi - Bøc x¹ sãng ng¾n - Bøc x¹ ¸nh s¸ng nh×n thÊy - Phæ MÆt Trêi - H»ng sè MÆt Trêi: C­êng ®é bøc x¹ MÆt Trêi ®­îc tÝnh b»ng calo dån tíi l cm2 mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi tia n¨ng l­îng MÆt Trêi trong thêi gian mét phót I0(cal/cm2 phót). C­êng ®é bøc x¹ MÆt Trêi ë giíi h¹n trªn cña khÝ quyÓn hay cßn gäi lµ H»ng sè mÆt Trêi. 4 R 2E 0 =4 r2F ë ®©y : r - b¸n kÝnh MÆt Trêi (696.000 km). R - kho¶ng c¸ch tõ t©m MÆt Trêi ®Õn giíi h¹n trªn cña khÝ quyÓn (150.000.000 km).    
 13. h»NG Sè MÆT TRêI    
 14. kho¶ng c¸ch tõ tr¸i ®Êt ®Õn mÆt trêi 3/I cËn nhËt 5/VII viÔn nhËt    
 15. 2.1.3.2 N¨ng l­îng bøc x¹ MÆt Trêi bÞ suy yÕu do khÝ quyÓn • BÞ hÊp thô bëi O3, CO2, h¬i n­íc • bÞ khuÕch t¸n ra c¸c h­íng kh¸c nhau bëi c¸c ph©n tö kh«ng khÝ, t¹p chÊt, m©y.    
 16. C¢N B»NG BøC X¹ MÆT TRêI    
 17. L­îng bøc x¹ MÆt trêi suy yÕu khi ®i qua khÝ quyÓn ®­ îc tÝnh theo c«ng thøc Bughª I=I0pm Trong ®ã:I lµ c­êng ®é bøc x¹ MÆt Trêi cßn l¹i trªn mÆt Tr¸i ®Êt. I0 lµ h»ng sè MÆt Trêi. m: ®o¹n ®­êng cña tia bøc x¹ ph¶i ®i qua trong khÝ quyÓn (khèi l­îng quang häc b»ng bao nhiªu khÝ quyÓn). P: ®é trong suèt (cho biÕt phÇn bøc x¹ ®i qua 1 khÝ quyÓn (m=1) lµ bao nhiªu). NÕu gãc h0 b»ng h0 90 60 30 10 0   m 1.0   1.2 2.0 5.6 35.4
 18. HÖ sè vÈn ®ôc lµ tû sè gi÷a ®é trong suèt thùc cña khÝ quyÓn víi ®é trong suèt lÝ t­ëng. Tû sè nµy do l­îng h¬i n­íc vµ bôi trong khÝ quyÓn quyÕt ®Þnh vµ lu«n lu«n lín h¬n ®¬n vÞ. VÜ ®é (B¾c b¸n 0-200 40-500 50-600 60-800 cÇu) HÖ sè vÈn ®ôc 4.6 3.5 2.8 2    
 19. §Þnh luËt Rel©y Theo ®Þnh luËt Rel©y, trong kh«ng khÝ trong s¹ch, sù khuÕch t¸n ®­îc diÔn ra chØ do c¸c ph©n tö khÝ th×c­ êng ®é bøc x¹ khuÕch t¸n tØ lÖ nghÞch víi luü thõa bËc bèn b­íc sãng cña tia bÞ khuÕch t¸n. iλ=(a/λ4)xIλ    
 20.    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2