intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Khuếch đại thuật toán - Nguyễn Công Phương

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
129
lượt xem
23
download

Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Khuếch đại thuật toán - Nguyễn Công Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng này giới thiệu về huếch đại thuật toán với các nội dung cụ thể như: Nguồn phụ thuộc, phân tích mạch điện có nguồn phụ thuộc, khuếch đại thuật toán, các mạch cơ bản, phân tích mạch điện có khuếch đại thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện: Khuếch đại thuật toán - Nguyễn Công Phương

 1. Nguyễn Công Phương Khuếch đại thuật toán Cơ sở lý thuyết mạch điện
 2. Nội dung I. Thông số mạch II. Phần tử mạch III. Mạch một chiều IV. Mạch xoay chiều V. Mạng hai cửa VI. Mạch ba pha VII.Quá trình quá độ VIII.Khuếch đại thuật toán Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 2
 3. Khuếch đại thuật toán 1. Nguồn phụ thuộc 2. Phân tích mạch điện có nguồn phụ thuộc 3. Khuếch đại thuật toán 4. Các mạch cơ bản 5. Phân tích mạch điện có khuếch đại thuật toán Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 3
 4. Nguồn phụ thuộc Nguồn áp phụ thuộc Nguồn dòng phụ thuộc • Nguồn áp phụ thuộc áp: e = feu(ux) = µux • Nguồn áp phụ thuộc dòng: e = fei(ix) = rmix • Nguồn dòng phụ thuộc áp: j = fju(ux) = gmux • Nguồn dòng phụ thuộc dòng: j = fji(ix) = βix Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 4
 5. Phân tích mạch điện có nguồn phụ thuộc 30V 4ix + 8ix = 30 − 3ix 4Ω 3i x V → 15ix = 30 8Ω ix → ix = 2 A Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 5
 6. Khuếch đại thuật toán 1. Nguồn phụ thuộc 2. Phân tích mạch điện có nguồn phụ thuộc a) Phương pháp dòng nhánh b) Phương pháp thế nút c) Phương pháp dòng vòng d) Phương pháp mạng một cửa 3. Khuếch đại thuật toán 4. Các mạch cơ bản 5. Phân tích mạch điện có khuếch đại thuật toán Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 6
 7. Phương pháp dòng nhánh (1) VD1 i 4A ux 4Ω 0,5u x A ix + i − ing + 4 = 0 ix 6Ω ing 4ix − 6i = 12 12V ing = 0,5ux = 0,5.4ix = 2ix ix + i − 2ix + 4 = 0  −ix + i = −4 ix = 6 A → → → 4ix − 6i = 12  4ix − 6i = 12 i = 2 A Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 7
 8. Phương pháp dòng nhánh (2) VD2 i2 E R2 b : ing − i2 − i3 = 0 a b c : i1 + i3 − J = 0 i1 ing β i1 A : R1i1 − R3i3 + R2i2 − E = 0 R1 R3 i3 ing = β i1 J c  β i1 − i2 − i3 = 0  → i1 + i3 − J = 0 R i − R i + R i − E = 0  11 3 3 2 2 Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 8
 9. VD3 Phương pháp dòng nhánh (3) i1 + i2 + i3 = J i3 i2 + i3 − i4 − i5 = 0 R3 ung R5 R2i2 − R3i3 = ung i1 R2 i2 Rmi5 i5 R1i1 − R2i2 − R4i4 = −ung R1 R4 R4i4 − R5i5 = E J i4 E ung = Rmi5 i1 + i2 + i3 = J i + i − i − i = 0  2 3 4 5 →  R2i2 − R3i3 − Rmi5 = 0 R i − R i − R i + R i = 0  11 2 2 4 4 m 5  R4i4 − R5i5 = E Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 9
 10. Khuếch đại thuật toán 1. Nguồn phụ thuộc 2. Phân tích mạch điện có nguồn phụ thuộc a) Phương pháp dòng nhánh b) Phương pháp thế nút c) Phương pháp dòng vòng d) Phương pháp mạng một cửa 3. Khuếch đại thuật toán 4. Các mạch cơ bản 5. Phân tích mạch điện có khuếch đại thuật toán Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 10
 11. Phương pháp thế nút (1) a VD1 i 1 1 12 4A ux 4Ω 0,5u x A  +  ϕ a = 4 + − ing ix 6Ω 4 6 4 ing ing = 0,5ux = 0,5(12 − ϕ a ) 12V 1 1 12 →  +  ϕ a = 4 + − 0,5(12 − ϕ a ) 4 6 4  12 − ϕ a 12 − ( −12) ix = 4 = 4 = 6A → ϕ a = −12 V →  i = − ϕ a = − −12 = 2 A  6 6 Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 11
 12. Phương pháp thế nút (2)  1 1  1 E  + ϕ  a − ϕ b = J − ing + R2 E R  1 R 2  R 2 R2  a b  1  1 1  E i1 ing β i1 − ϕ a +  +  ϕ b = ing −  R2   R2 R3  R2 R1 R3 ϕa J c ing = β i1 = β R1  1 1 1 1 E  + + β ϕ  a − ϕ b = J + R  1 R R1 R R2 → 2 2  −  1 + β 1 ϕ +  1 + 1 ϕ = − E    a   b   2 R R1  R  2 R3  R2 Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 12
 13. VD3 Phương pháp thế nút (3)  1 1 1   1 1  ung  + +  ϕa −  +  ϕb = J − a R3 ung b R5 R  1 R2 R3   R2 R3  R2  i5  −  1 + 1  ϕ +  1 + 1 + 1 + 1  ϕ = E + ung R2 Rmi5    a   b   R2 R3   R2 R3 R4 R5  R5 R2 R1 R4 ϕb − E J E ung = Rmi5 = Rm R5  1 1 1  1 1 Rm  Rm E  + + ϕ  a −  + − ϕ  b = J +  R1 R2 R3   R2 R3 R2 R5  R2 R5 →  −  1 + 1  ϕ +  1 + 1 + 1 + 1 − Rm  ϕ = E − Rm E    a   b   R2 R3   R2 R3 R4 R5 R2 R5  R5 R2 R5 Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 13
 14. Khuếch đại thuật toán 1. Nguồn phụ thuộc 2. Phân tích mạch điện có nguồn phụ thuộc a) Phương pháp dòng nhánh b) Phương pháp thế nút c) Phương pháp dòng vòng d) Phương pháp mạng một cửa 3. Khuếch đại thuật toán 4. Các mạch cơ bản 5. Phân tích mạch điện có khuếch đại thuật toán Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 14
 15. Phương pháp dòng vòng (1) VD1 i 4A ux 4Ω 0,5u x A 4(im − 4) + 6(im − ing ) = 12 ix im 6Ω ing ing = 0,5ux = 0,5.4ix = 2ix 12V = 2(im − 4) → 4(im − 4) + 6 [im − 2(im − 4)] = 12 ix = im − 4 = 10 − 4 = 6 A → im = 10 → i = −im + ing = −10 + 2(10 − 4) = 2 A Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 15
 16. Phương pháp dòng vòng (2) VD2 i2 E R1iA + R2iD + R3iB + E = 0 R2 iD a b iB − iA = J i1 ing β i1 R1 iA iB R3 iB − iD = ing J c i3 ing = β i1 → ( R1 + R2 + R3 )iA = − E − ( R2 + R3 ) J + R2 β i1 iA = −i1 → ( R1 + R2 + R3 + β R2 )i1 = E + ( R2 + R3 ) J Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 16
 17. VD3 Phương pháp dòng vòng (3)  R1 (i A − J ) + R2 (i A + iD ) + R4 (i A + iB ) = ung iD R3 ung R5   R4 (iB + i A ) + R5iB = E R2 i5  R (i + i ) + R i = u Rmi5  2 D A 3 D ng J R1 R4 iB ung = Rmi5 = Rm ( −iB ) J iA E ( R1 + R2 + R4 )iA + ( R4 + Rm )iB + R2iD = R1 J  →  R4iA + ( R4 + R5 )iB = E  R i + R i + ( R + R )i = 0  2A m B 2 3 D Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 17
 18. Khuếch đại thuật toán 1. Nguồn phụ thuộc 2. Phân tích mạch điện có nguồn phụ thuộc a) Phương pháp dòng nhánh b) Phương pháp thế nút c) Phương pháp dòng vòng d) Phương pháp mạng một cửa 3. Khuếch đại thuật toán 4. Các mạch cơ bản 5. Phân tích mạch điện có khuếch đại thuật toán Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 18
 19. Phương pháp mạng một cửa (1) a a VD1 i 4A ux 4Ω 0,5u x A 4A ux 4Ω 0,5u x A ix Etd ix 6Ω ing ing 12V b 12V b uhë m¹ch Etd = uhë m¹ch Rtd = a ing¾n m¹ch i 1 12 Rtd ϕ a = 4 + − ing 6Ω 4 4 ing = 0,5ux = 0,5(12 − ϕ a ) Etd b 1 12 → ϕ a = 4 + − 0,5(12 − ϕ a ) → ϕ a = −4 V → uhë m¹ch = ϕ a = −4 V 4 4 Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 19
 20. Phương pháp mạng một cửa (2) a a VD1 i 4A ux 4Ω 0,5u x A 4A ux 4Ω 0,5u x A ix ing / m ix 6Ω ing ing 12V b 12V b uhë m¹ch Etd = uhë m¹ch Rtd = a ing¾n m¹ch i Rtd 4 + ix − ing / m − ing = 0 → ing / m = ix − ing + 4 6Ω ing = 0,5u x → ing = 6A Etd b  u x = 12 V ϕ a = ϕb →  → ing / m = 3 − 6 + 4 = 1A ix = 12 / 4 = 3A Khuếch đại thuật toán - sites.google.com/site/ncpdhbkhn 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2