intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 1B

Chia sẻ: Toàn Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
142
lượt xem
48
download

Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 1B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng công nghệ chế biến dầu - phần 1b', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 1B

 1. Bµi gi¶ng cn chÕ biÕn dÇu Prof.Dr. Lª V¨n HiÕu HANOI UNIVERSITYofOF TECHNOLOGY Hanoi University Technology 1
 2. DÇu th« -MÇu -Mïi -NÆng -Ch¸y -RH Hanoi University of Technology 2
 3. Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña dÇu th«  Thµnh phÇn ho¸ häc cña dÇu khÝ  a, Thµnh phÇn nguyªn tè  b, Thµnh phÇn ho¸ häc: 1. Hydrocacbon Parafin : n-parafin, iso- parafin Naphten aromat Lai hîp 2. C¸c hîp chÊt kh¸c : Hîp chÊt chøa S Hîp chÊt chøa Nit¬ Hîp chÊt chøa oxy Hîp chÊt nhùa vµ asphanten Cèc, cacben vµ cacboit N-íc vµ muèi kho¸ng Hanoi University of Technology 3
 4. C¸c hîp chÊt parafin cã trong dÇu má Hanoi University of Technology 4
 5. C¸c lo¹i RH cã trong dÇu má Hanoi University of Technology 5
 6. Sè l-îng c¸c hîp chÊt parafin cã trong dÇu má Possible Carbon Atoms Paraffinic Isomers 10 75 25 37,000,000 40 62,000,000,000,000 Hanoi University of Technology 6
 7. TÝnh chÊt ®Æc tr-ng cña RH trong dÇu má Hanoi University of Technology 7
 8. C¸c hîp chÊt vßng th¬m Hanoi University of Technology 8
 9. C¸c RH th¬m ®a vßng Hanoi University of Technology 9
 10. C¸c hîp chÊt phi RH trong dÇu  C¸c hîp chÊt cña S, N, O.  Nhùa(Resins) - Red, Dark, Colored Components Enriched in S, N, O - Chemically Unstable. High CCR Values  Asphant (Asphaltenes) - Precipitated from Crude Oils by Aliphatic Solvents (n-C5). Soluble in Benzene. M.W. Approx. 1000-3000 - Very High in S, N, O, and Metals (V, Ni). Hanoi University of Technology 10
 11. C¸c lo¹i hîp chÊt l-u huúnh Hanoi University of Technology 11
 12. C¸c lo¹i hîp chÊt nit¬ Hanoi University of Technology 12
 13. Gi¶ thiÕt vÒ cÊu tróc cña Asphaltenes Hanoi University of Technology 13
 14. ¶nh h-ëng cña c¸c hîp chÊt dÞ nguyªn tè Hanoi University of Technology 14
 15. C¸c thµnh phÇn RH cã trong dÇu th« ®iÓn h×nh Hanoi University of Technology 15
 16. TÝnh chÊt cña dÇu th«  C¸c tÝnh chÊt vËt lý quan träng. 1. Tû träng, §é API. 2. §é nhít vµ nhiÖt ®é ®«ng ®Æc 3. §-êng cong ch-ng cÊt §ST, §-êng cong ch-ng cÊt Engler 4. NhiÖt ®é s«i trung b×nh 5. H»ng sè ®Æc tr-ng K  .C¸c tÝnh chÊt kh¸c vµ mèi liªn quan Hanoi University of Technology 16
 17. Tû träng cña dÇu Specific Gravity = Wt. of Fixed Volume of Substance Wt. Of Equal Volume of Water APIo Gravity = (141.5/Sp Gr) – 131.5 TYPICAL CRUDE SP. GR. API0 Mid Continent Sweet 0.825 40.0 Bach Ho 0.828 39.2 Arabian Light 0.852 34.5 Dubai 0.869 31.2 Tia Juana Medium 0.916 23.0 San Ardo 0.979 13.0 Hanoi University of Technology 17
 18. Bé CH¦NG CÊT §ST Hanoi University of Technology 18
 19. §-êng cong ch-ng cÊt cña dÇu má Hanoi University of Technology 19
 20. §iÓm s«i thùc TBP Hanoi University of Technology 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2