intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 2

Chia sẻ: Toàn Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
150
lượt xem
37
download

Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng công nghệ chế biến dầu - phần 2', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 2

 1. Bµi gi¶ng cn chÕ biÕn dÇu PROf .Dr. Lª V¨n HiÕu Hanoi University of Technology 1
 2. S¬ ®å n/m läc dÇu hiÖn ®¹i Hanoi University of Technology 2
 3. Hanoi University of Technology 3
 4. S¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y läc-ho¸ dÇu Hanoi University of Technology 4
 5. C¸c s¶n phÈm dÇu chñ yÕu • S¶n phÈm khÝ: 1. KhÝ nhiªn liÖu 2. LPG 3. Ethylen 4. propylen 5. buten vµ isobutylen • S¶n phÈm láng: 1. X¨ng 2. nhiªn liÖu diezen 3. nhiªn liÖu ph¶n lùc 4. Nhiªn liÖu ®èt lß Hanoi University of Technology 5
 6. TÝnh chÊt cña nhiªn liÖu x¨ng • TrÞ sè èc tan vµ kh¶ n¨ng chèng kÝch næ • . Thµnh phÇn cña ph©n ®o¹n x¨ng • Kho¶ng nhiÖt ®é s«i- Thµnh phÇn ch-ng cÊt • C¸c yªu cÇu vÒ m«i tr-êng ®èi víi x¨ng • Thµnh phÇn ho¸ häc: 1. RH 2. C¸c hîp chÊt kh¸c. Hanoi University of Technology 6
 7. Ho¹t ®éng cña ®éng c¬ x¨ng Hanoi University of Technology 7
 8. CÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ng Hanoi University of Technology 8
 9. TiÕp tôc Hanoi University of Technology 9
 10. Ch¸y kÝch næ Hanoi University of Technology 10
 11. Ch¸y kÝch næ Hanoi University of Technology 11
 12. Ch¸y kÝch næ Hanoi University of Technology 12
 13. Chu kú ch¸y Hanoi University of Technology 13
 14. M¸y ®o trÞ sè octan Hanoi University of Technology 14
 15. §ång hå chØ ON Hanoi University of Technology 15
 16. Ch¸y kh«ng kÝch næ Hanoi University of Technology 16
 17. Ch¸y kh«ng kÝch næ Hanoi University of Technology 17
 18. Ch¸y kh«ng kÝch næ Hanoi University of Technology 18
 19. §o ON víi x¨ng chuÈn Hanoi University of Technology 19
 20. Gi¸ trÞ ON cña x¨ng chuÈn Hanoi University of Technology 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2