intTypePromotion=3

Bài giảng Đào tạo và phát triển quy tắc Pareto

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
73
lượt xem
15
download

Bài giảng Đào tạo và phát triển quy tắc Pareto

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đào tạo và phát triển quy tắc Pareto nhằm trình bày về cách thức thực hiện quy trình đào tạo, lập mô hình đào tạo, cách thức chọn lọc đơn vị đào tạo, cách thức thực hiện đào tạo inhouse, phương pháp đào tạo hiệu quả, cách thức ứng dụng kết quả đào tạo vào thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đào tạo và phát triển quy tắc Pareto

  1. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån Quy taéc Pareto 20%--->80% Phöông phaùp quaûn trò Quy cheá giaùo duïc Caùch toå chöùc ch Phöông phaùp ñoäng vieân, kích thích ng Ñaøo taïo huaán luyeän trung- carot-cafe.ppt
  2. Nội dung 1. Cách thức thực hiện quy trình đào tạo 2. Lập mô hình đào tạo 3. Cách thức chọn lọc đơn vị đào tạo 4. Cách thức thực hiện đào tạo inhouse 5. Phương pháp đào tạo hiệu quả 6. Cách thức ứng dụng kết quả đào tạo vào thực tế
  3. Lựa chọn chương trình đào tạo giải quy Vănhóa Làm ết Tham Trình côn việcn vấn weight quan bày g ty hóm đề Tinh thần trách nhiệm 0.3 3 1 3 2 1 Giao tiếp 0.1 2 3 2 3 2 Ra quyết định 0.2 1 1 1 2 3 Lãnh đạo 0.1 2 2 2 3 3 Giải quyết vấn đề 0.3 2 1 1 2 3 Tổng số 1 2.1 1.3 1.8 2.2 2.3
  4. Phương pháp đào tạo ở trường ĐH 1. Giảng bài tại lớp học 10. Học từ xa và học qua 2. Cố vấn và huấn luyện mạng có hình ảnh (video 3. Bài tập tình huống conference) 4. Đóng vai 11. Đào tạo trên máy vi tính 5. Hội thảo 12. Đào tạo sử dụng hình ảnh 6. Mô phỏng/video clips ảo như thật 7. Các trò chơi kinh doanh 13. Học qua mạng E-learning (Web-based) 8. Tham quan 14. Thực tập 9. The in-basket 15. Giao lưu 10. Giải quyết vấn đề (PBL) 5
  5. Caùc baäc thang cuûa hoïc taäp Khoâng nhaän thöùc ñöôïc laø mình khoâng bieát Khoâng bieát moät soá thöù Nhaän thöùc ñöôïc nhöõng haïn cheá, khieám khuyeát cuûa mình. Nhaän thöùc vaø saün saøng ñeå hoïc taäp. ng Taïm naém ñöôïc kyõ naêng Naém vöõng kyõ naêng Coù naêng löïc maø khoâng ñeå yù ñeán – Ñaït möùc tuyeät ñænh
  6. Thaùch thöùc trong ñaøo taïo, ch phaùt trieån nguoàn nhaân löïc • Trình ñoä naêng löïc cuûa caùn boä, nhaân vieân thaáp • Chöa nhaän thöùc ñöôïc nhu caàu caàn thieát ñaøo taïo • Heä thoáng thoâng tin thò tröôøng lao ñoäng chöa phaùt ng ng ng trieån • Söï phuø hôïp giöõa ñaøo taïo vaø chaát löôïng chöa cao ng • Cô sôû vaät chaát, TBKT ngheøo naøn • Ñoäi nguõ giaùo vieân yeáu vaø thieáu
  7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI HỌC KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Đánh giá những thay đổi của học viên Đánh giá định lượng hiệu quả đào tạo danh gia dao tao.ppt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản