intTypePromotion=1

Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân sự - TS. Lê Quân

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
102
lượt xem
23
download

Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân sự - TS. Lê Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân sự do TS. Lê Quân biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về đại cương đào tạo nhân sự (các loại hình đào tạo, quy trình đào tạo); cách huấn luyện nhân sự và phát triển nhân sự. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Để xem thêm nhiều bài giảng hay về Đào tạo nội bộ, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đào tạo và phát triển nhân sự - TS. Lê Quân

 1. §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù TS Lê Quân
 2. Mét sè néi dung chÝnh ¾ §¹i c−¬ng vÒ ®μo t¹o nh©n sù: c¸c lo¹i h×nh ®μo t¹o, quy tr×nh ®μo t¹o ¾ HuÊn luyÖn nh©n sù - coaching ¾ Ph¸t triÓn nh©n sù
 3. §μo t¹o vμ ph¸t triÓn lμ g×? „ Gi¸o dôc, ®μo t¹o chung, ®μo t¹o chuyªn „ §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù: nhu cÇu tr−íc m¾t vμ môc ®Ých ph¸t triÓn l©u dμi (gióp c¸ nh©n chuÈn bÞ s½n nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng theo yªu cÇu cña c«ng viÖc míi)
 4. Môc ®Ých cña ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù „ Gióp nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n „ CËp nhËt th«ng tin, kü n¨ng „ Thay ®æi vμ c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p qu¶n lý „ Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tæ chøc „ H−íng dÉn c«ng viÖc cho nh©n viªn míi „ ChuÈn bÞ ®éi ngò kÕ cËn „ Tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn cho nh©n viªn
 5. Nguyªn t¾c trong ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn „ KÝch thÝch „ Cung cÊp th«ng tin ph¶n håi „ Tæ chøc „ Nh¾c l¹i „ øng dông „ Tham dù
 6. HÖ thèng ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn „ 4 giai ®o¹n „ X¸c ®Þnh nhu cÇu „ X©y dùng ch−¬ng tr×nh „ TriÓn khai „ §¸nh gi¸
 7. HÖ thèng ®μo t¹o GG§ § 4: §§¸nh ¸nh gi 4: ¸ gi¸ ________________ ________________ GG§ § 3: • Ph ¶n hhåi • Ph¶n åi 3: Tri Ón khai •KÕt •KÕtqu ¶ hhäc qu¶ äc tËtËp p TriÓn khai •Hi Öu qu¶ vvμ μ øøng ng ________________ ________________ dông •HiÖu qu¶ GG§ § 2: −¬ng • •PP PPOn -the-job (t(t¹i ¹i dông 2:XDXDch ch−¬ng On-the-job trtr×nh ×nh ch øc) chøc) ________________ • •PP PPOff -the-job Off-the-job ________________ (chÝnh GG§ § 1: • •Môc Môctitiªu ªu (chÝnhquyquy)) 1:Nhu NhuccÇu Çu ________________ • •Ng −êi ®− Ng−êi îc ®μ ®−îc o • •Ph o t¹t¹o ®μo ¸t tri Ph¸t Ón kkü triÓn ü nn¨ng ¨ng ________________ qu ¶n trÞ • •Ph ©n tÝch •Ph −¬ ng ph ¸p ®μ o qu¶n trÞ Ph©n tÝchCTTC CTTC •Ph−¬ng ph¸p ®μo •Ph © n tÝch c «ng viviÖc Öc t¹t¹o o •Ph©n tÝch c«ng •§ ¸nh gigi¸ ¸ nh ©n viviªn ªn •Thêi •Thêigian gian •§¸nh nh©n •Ng © n s¸ch… •Ng©n s¸ch…
 8. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®μo t¹o 1. Ph©n tÝch ®¬n vÞ (thùc hiÖn môc tiªu) 2. Ph©n tÝch t¸c nghiÖp (c¸c kü n¨ng cÇn cã) 3. Ph©n tÝch nh©n viªn (®iÓm m¹nh vμ yÕu cña nh©n viªn) ⇒ Môc tiªu cña ®μo t¹o hoÆc nh÷ng mong ®îi cÇn ®¹t ®−îc
 9. Nhu cÇu ®μo t¹o „ Thèng kª n¨ng lùc cña tæ chøc „ Xem xÐt c¸c n¨ng lùc tæ chøc cÇn cã ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn. … ph©n tÝch …ph©n tÝchm «i trtr−êng, m«i −êng, chiÕn chiÕnl−î c, cc¸c l−îc, ¸c • •Ph©n tÝch tÝchCCTC ngu ån lù c ccÇn Çn huy Ph©n CCTC nguån lùc huy®®éng éng ®Ó ®Óph¸t tri ph¸t Ón ––CC¸c triÓn ¸c lÜlÜnh nh vvùc ùc ccÇn Çn ®μ o t¹ ®μo o t¹o PTCV PTCV ……cc¸c ¸c kkü ü nn¨ng ¨ng cô côth Ó ccÇn thÓ Çn cã cãhay hayccÇn Çn ®μo ®μo t¹o vÒ t¹o vÒcc¸c ¸c cc«ng «ng viviÖc Öc gg×? ×? • •§§¸nh ¸nh gigi¸ ¸ nh©n viviªn nh©n ªn … møc ®é …møc ®é®¸ p øøng ®¸p ng ccña ña nh ©n viviªn, nh©n ªn, tõ tõ®®ã ã xx¸c ¸c ®®Þnh Þnh aiai®− îc ®®i ®−îc i ®μ o t¹ ®μo o t¹o
 10. C«ng viÖc lμ g×? „ C«ng viÖc (Job) „ Mét nhãm c¸c ho¹t ®éng Job Job cã liªn quan ®Õn nhau „ VÞ trÝ (position) „ Mét lo¹t c¸c tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn h¹n ®−îc hoμn Job Job Job Job Job Job thμnh bëi mét nh©n viªn „ Nhãm c¸c c«ng viÖc (Job Family) „ Nhãm c¸c c«ng viÖc cã c¸c ®Æc ®iÓm gÇn gièng nhau
 11. M« t¶ c«ng viÖc „ Nh÷ng tiêu chuẩn c«ng viÖc (specifications of job) „ C«ng viÖc ®ßi hái c¸c kü n¨ng, kh¶ n¨ng vμ n¨ng lùc cña nh©n viªn ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc „ C¸c ®Æc thï nμy lμ c¬ së cho c«ng t¸c tuyÓn chän sao cho chän lùa ®−îc nguêi cã thÓ hoμn thμnh c«ng viÖc. „ B¶n m« t¶ c«ng viÖc (Job description) „ V¨n b¶n tËp hîp c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng viÖc.
 12. PTCV vμ c¸c chøc n¨ng kh¸c cña QTNS PTCV PTCV Tuy Ón dông TuyÓn dông XX¸c ¸c ®®Þnh Þnh cc¸c ¸c titiªu ªu chuÈn tuy chuÈn Ón dông tuyÓn dông Cung CungcÊp cÊpcc¸c ¸c th«ng tin th«ng tinvÒ vÒquyÒn quyÒnhh¹n¹n SSμng μng läc läc vvμ μ ®®Æc Æc thï ccña ña cc«ng «ng viviÖc Öc ®Ó thï ®Ólù a ch lùa än chän Cung CungcÊp cÊpcc¸c ¸c titiªu ªu chuÈn ®¸ chuÈn nh gi ®¸nh ¸ gi¸ §§¸nh ¸nh gi¸ th gi¸ μnh tÝch thμnh tÝch nh©n viviªn ªn ®®¶m ¶m nhi Öm cc«ng «ng viviÖc Öc nh©n nhiÖm XX¸c ¸c ®®Þnh Þnh nhu nhuccÇu Çu tuy Ón dông tuyÓn dôngvvμ μ lμlμm m §§μo μo t¹ o vvμ t¹o μ ph¸t ph¸t cc¬ ¬ ssë ë xx©y ©y ddùng ùng cc¸c ¸c ch −¬ng trtr×nh ch−¬ng ×nh ph ¸t ph¸t triÓn triÓn triÓn triÓn Cung CungcÊp cÊpth«ng tin th«ng tincc¬ ¬ bb¶n ¶n gigióp óp xx©y ©y ddùng ùng §§·i ·i ng é nh ngé ©n ssù nh©n ù øc l−¬ mmøc ng vvμ l−¬ng μ hhÖ Ö ssè è l−¬ ng cho l−¬ng chotõng tõngcc«ng «ng viviÖc Öc
 13. Ph©n tÝch c«ng viÖc „ Lμ qu¸ tr×nh thu nhËn c¸c th«ng tin vÒ c«ng viÖc nh»m x¸c ®Þnh c¸c quyÒn h¹n nμo, nhiÖm vô nμo, ho¹t ®éng nμo thuéc vÒ c«ng viÖc. „ Nhμ qu¶n trÞ nh©n sù sö dông c¸c th«ng tin nhËn ®−îc ®Ó x©y dùng b¶n MTCV. B¶n MTCV lμm tham chiÕu trong suèt qu¸ tr×nh lμm viÖc cña nh©n viªn vμ lμm nÒn t¶ng cho x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch nh©n sù kh¸c.
 14. Ph©n tÝch c«ng viÖc Lμm nÒn t¶ng cho: PTCV •• Nh ©n viviªn Nh©n ªn lμlμm m viviÖc Öc gg× × •• XX¸c ¸c ®®Þnh Þnh cc¸c ¸c yyªu ªu ccÇu Çu ccña ña •• TT¹i ¹i sao saonh ©n viviªn nh©n ªn lμlμm m viviÖc Öc ®®ã ã cc«ng «ng viviÖc Öc •• Nh ©n viviªn Nh©n ªn lμlμm m viviÖc Öc ®®ã ã ntn ? ntn? MTCV •• Tãm Tãml−î c cc¸c l−îc ¸c th «ng tin th«ng tinvÒ vÒcc«ng «ng •• §§Þnh Þnh hh−íng −íng nh ©n viviªn ªn viviÖc Öc nh©n •• HH−íng −íng ddÉn Én nh ©n viviªn nh©n ªn •• Danh Danhss¸ch ¸ch cc¸c ¸c ch øc nn¨ng chøc ¨ng chÝnh chÝnh ccña ña cc«ng «ng viviÖc Öc •• KKû û luËt lao luËt lao®®éng éng vvμ μ kikiÓm Óm so¸t so¸t §Æc thï cña c«ng viÖc •• TuyÓn dông TuyÓn dông • • YYªu ªu ccÇu Çu vÒvÒ®μo t¹ ®μo o, hhäc t¹o, äc vÊn, kkü vÊn, ü •• SSμng μng lä c läc nn¨ng, ¨ng, kinh kinhnghi Öm… nghiÖm… •• Ph¸t tri Ph¸t Ón triÓn
 15. C¸c th«ng tin chÝnh cña B¶n MTCV „ Chøc danh (Job Title) Cho biÕt quyÒn h¹n cña c«ng viÖc trong c¬ cÊu tæ chøc cña DN „ NhËn d¹ng c«ng viÖc „ Ph©n biÖt ®−îc c«ng viÖc víi c¸c c«ng viÖc kh¸c „ QuyÒn h¹n „ C¸c quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm chÝnh cho c«ng viÖc „ C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ „ Quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo quy tr×nh nghiÖp vô „ Yªu cÇu ®èi víi ng−êi ®¶m nhËn: „ C¸c kü n¨ng, tr×nh ®é, kinh nghiÖm… cÇn cã ®Ó ®¶m nhiÖm tèt vÞ trÝ
 16. M« t¶ c«ng viÖc „ Chøc danh „ VÞ trÝ cña c«ng viÖc trong c¬ cÊu tæ chøc „ QuyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm.
 17. M« t¶ c«ng viÖc (tiÕp) „ NhËn d¹ng c«ng viÖc „ Phßng ban „ Ng−êi ®¶m nhiÖm „ Ngμy tiÕn hμnh xem xÐt l¹i B¶n MTCV „ M· sè nh©n viªn „ Sè nh©n viªn cïng ®¶m nhiÖm c«ng viÖc nμy „ Sè nh©n viªn trong phßng ban „ M« t¶ mét sè ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng viÖc
 18. M« t¶ c«ng viÖc (tiÕp) „ M« t¶ chi tiÕt quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm „ Kh¼ng ®Þnh c¸c quyÒn h¹n cña c«ng viÖc: „ S¾p xÕp theo thø tù quan träng vÒ quyÒn h¹n, thêi l−îng lμm viÖc ®ã,… „ C¸c tr¸ch nhiÖm ph¶i ®−îc hoμn thμnh „ C¸c c«ng cô sö dông vμ c¸c trang thiÕt bÞ ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc
 19. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®μo t¹o 1. §μo t¹o t¹i n¬i lμm 2. §μo t¹o ngoμi n¬i lμm viÖc viÖc „ KÌm cÆp, h−íng dÉn t¹i „ Nghiªn cøu t×nh huèng chç „ Trß ch¬i qu¶n trÞ „ Lu©n phiªn thay ®æi c«ng „ Ph−¬ng ph¸p héi th¶o viÖc „ Ph−¬ng ph¸p nhËp vai „ HuÊn luyÖn theo m« h×nh mÉu
 20. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®μo t¹o „ Giai ®o¹n I: Häc viªn thu ®−îc g×? „ Giai ®o¹n II: Häc viªn ¸p dông c¸c kiÕn thøc vμ kü n¨ng ra sao? - Ph©n tÝch thùc nghiÖm - §¸nh gi¸ nh÷ng thay ®æi ë häc viªn - §¸nh gi¸ ®Þnh l−îng hiÖu qu¶
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2