intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam - HV Chính trị - Hành chính Quốc gia HCM

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

124
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam bao gồm những nội dung về sự hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam; các giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam; một số giải pháp phát huy vai trò của các giá trị văn hoá. Với các bạn chuyên ngành Văn hóa học thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam - HV Chính trị - Hành chính Quốc gia HCM

  1. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ­ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VIỆN VĂN HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TINH THẦN CỦA  DÂN TỘC VIỆT NAM
  2. GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TINH THẦN * Đặt vấn đề I. Sự hình thành và phát triển của văn  hoá  Việt Nam II. Các giá trị văn hoá tinh thần của dân  tộc Việt Nam III. Một số giải pháp phát huy vai trò của  các giá trị văn hoá  *  Kết luận
  3. Sự hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam 1.  Cơ sở hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam 1.1.  Điều kiện địa lý sinh thái nhân văn ♦  Môi trường sông nước ♦  Những thử thách do thiên nhiên đem lại ♦  Khu vực tiếp xúc với nhiều nền văn hoá ♦ Sự đa dạng của môi trường sinh thái 1.2.  Điều kiện kinh tế ­ xã hội Tính thời vụ cao ♦  Kinh tế nông nghiệp: Trình độ thấp, điều kiện  thô sơ Sở hữu công về ruộng đất 1.3.  Điều kiện lịch sử
  4. Sự hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam 2.        Các thời kỳ trong lịch sử văn hoá Việt Nam 2.1.  Văn hoá thời kỳ dựng nước (thời kỳ Văn Lang ­ Âu  Lạc) ♦  Đặt nền móng cho văn hoá Việt cổ 2.2.  Văn hoá thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc ♦  Chống Hán hóa về văn hoá ♦   Tiếp nhận các giá trị văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ 2.3.  Văn hoá thời kỳ Đại Việt ♦  Xây dựng và khẳng định bản sắc văn hoá dân tộc 2.4.  Văn hoá thời kỳ Pháp thuộc và chống Pháp thuộc ♦  Âu hoá và chống Âu hoá 2.5.  Văn hoá thời kỳ Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  5. Các giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam 1. Quan niệm về giá trị, giá trị văn hoá 1.1. Khái ni 1.1.  ệm giá trị Là khái niệm dùng để chỉ các phẩm chất cao quý, có ý nghĩa  được đa số người trong xã hội ao ước và cùng chia sẻ 1.2. Khái niệm giá trị văn hoá Là giá trị hướng tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp được phản ánh  trong các nguyên tắc và chuẩn mực về phương diện pháp lý,  đạo lý và thẩm mỹ của cá nhân và cộng đồng, được cộng  đồng tin tưởng và chia sẻ, trở thành khuôn mẫu ứng xử  chung, làm nền tảng tinh thần của xã hội.
  6. Các giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam 2. Các giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam 2.1. Quan niệm của các nhà hoạt động chính trị, các nhà nghiên  cứu ♦ Chủ tịch Hồ Chí Minh: nồng nàn yêu nước, anh dũng, cần  cù,  trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính ♦  Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: yêu nước, thương nòi,  anh dũng, cần cù, sáng tạo ♦  Nhà nghiên cứu Trần Văn Giàu: yêu nước, cần cù, anh dũng,  sáng tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa 2.2. Quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam ♦ Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc ♦ Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết  cá nhân ­ gia đình ­ Tổ quốc ♦ Lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý ♦ Đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động ♦ Sự tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống
  7. Các giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam 3.  Vai trò của các giá trị văn hoá tinh thần của  dân tộc Việt Nam ♦  Góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần để chiến  thắng các  kẻ thù ♦   Là cơ sở cho sự nghiệp xây dựng nền văn hoá tiên  tiến,  đậm đà bản sắc dân tộc ♦   Vai trò nền tảng tinh thần để lựa chọn mô hình  phát triển kinh tế ­ xã hội
  8. Giải pháp phát huy vai trò của các giá trị văn hoá 1. Đẩy mạnh việc bảo tồn các giá trị văn hoá tinh  thần của dân tộc 2. Nâng cao nhận thức và tăng cường giáo dục về  giá trị văn hoá của dân tộc 3. Tiếp thu tinh hoa có chọn lọc tinh hoa văn hoá  nhân loại, đồng thời phải hiện đại hoá các giá  trị văn hoá tinh thần của dân tộc
  9. Kết luận • Hệ giá trị văn hoá Việt Nam được hình thành  trong lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước, xây  dựng trong đời sống cộng đồng. • Hệ giá trị văn hoá Việt Nam chính là những di  sản văn hoá có vai trò như nội lực cố kết cộng  đồng. • Cần phải nhận thức và phát huy vai trò của các  giá trị đó để xây dựng nền văn hoá mới và phát  triển đất nước.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2