intTypePromotion=3

Bài giảng giới thiệu chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Chia sẻ: Mộng Như | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
184
lượt xem
51
download

Bài giảng giới thiệu chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trình bày các nội dung của chủ đề "Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng giới thiệu chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

 1. Giới thiệu chuyên đề HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG; NÊU CAO TRÁCH NHIỆM GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP
 2. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA • Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, trong đó yêu cầu: học tập và làm theo Bác bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thƣờng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp • Các Văn kiện của Đảng đều khẳng định và nhấn mạnh việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 3. Chuyên đề của năm 2013 • Tiếp tục chuyên đề 2011, 2012: "Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tƣ, làm ngƣời công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tƣ trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" • Chuyên đề 2013 với chủ đề: "Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gƣơng; nêu cao trách nhiệm gƣơng mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".
 4. Tiếp nối việc học tập một cách có hệ thống các chuyên đề 2011, 2012 và 2013, gắn với việc thực hiện NQTW 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các Chỉ thị, NQ khác của Đảng Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực
 5. I.PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƢƠNG TRONG TƢ TƢỞNG VÀ TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 1. Phong cách quần chúng - Trước hết, Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên gần dân, thấu hiểu tâm tƣ, nguyện vọng của nhân dân và bản thân Ngƣời là tấm gƣơng sáng về phong cách gần dân - Hai là, Hồ Chí Minh yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải đi đúng đƣờng lối quần chúng, đồng thời bản thân Ngƣời nêu cao tấm gƣơng về lòng yêu mến và tin tƣởng rất mực vào khả năng và sức mạnh của nhân dân
 6. - Ba là, cán bộ, đảng viên phải biết phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Bác nói: "Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng... - Bốn là, Hồ Chí Minh thƣờng yêu cầu cán bộ, đảng viên “phải từ nơi quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”. Phải yêu dân, kính dân thì dân mới dành sự yêu kính cho mình.
 7. 2. Phong cách dân chủ - Trước hết, theo Hồ Chí Minh, mọi cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể - Thứ hai, là phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh của tập thể. - Thứ ba, là nhận trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 8. 3. Phong cách nêu gương • Trước hết, cần nêu gƣơng trên ba mối quan hệ đối với mình, đối với ngƣời, đối với việc. • Thứ hai, muốn nêu gƣơng đƣợc thì nói phải đi đôi với làm trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh. • Thứ ba, nhấn mạnh giáo dục bằng nêu gƣơng để đạt kết quả cao
 9. II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, NÊU CAO TRÁCH NHIỆM GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP 1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh - Phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng, của dân tộc ta - Ngƣời là tấm gƣơng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hƣ, tật xấu
 10. 2. Những vấn đề cần nắm vững khi học tập và làm theo tƣ tƣởng, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gƣơng - Một là, trong mọi hoạt động lãnh đạo và quản lý, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình. - Hai là, cán bộ, đảng viên phải luôn gần dân, sâu sát với dân, nắm bắt đƣợc nguyện vọng của quần chúng nhân dân.
 11. - Ba là, cán bộ, đảng viên phải rèn luyện, điều chỉnh cách nói, cách viết, cách làm việc, cách lãnh đạo cho phù hợp, biết phát huy vai trò của dân để làm lợi cho dân. - Bốn là, quá trình xây dựng và thực hiện mọi kế hoạch công tác, cán bộ, đảng viên phải điều tra, nghiên cứu cụ thể, tỉ mỉ, phải động viên và phát huy đƣợc mọi tiềm năng, sức mạnh của quần chúng. - Năm là, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn gƣơng mẫu trong công tác cũng nhƣ trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.
 12. III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 1. Tổ chức học tập về phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên - Là cơ sở để cho bản thân mỗi cán bộ, đảng viên có đƣợc nhận thức đúng đắn không ngừng tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng - Để hoàn thiện nhân cách của ngƣời cán bộ cách mạng
 13. 2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lƣợng vào việc giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh Đối với các tổ chức đảng - Thứ nhất, khơi dậy nhiệt tình, nhiệt huyết không ngại gian khổ vì lợi ích của nhân dân, đất nƣớc, tránh những cám dỗ vật chất. - Thứ hai, cần đổi mới cơ chế, chính sách cán bộ cho phù hợp tạo ra tính tích cực chủ động trong học tập của cán bộ, đảng viên.
 14. - Thứ ba, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể, thông tin đại chúng tham gia công tác xây dựng Đảng. - Thứ tư, coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức. - Thứ năm, tăng cƣờng hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật đảng và pháp luật của Nhà nƣớc trong các tổ chức đảng và các cơ quan nhà nƣớc
 15. Đối với các tổ chức quần chúng Tổ chức đảng phải quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng vững mạnh. Cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia vào sinh hoạt và hoạt động của các tổ chức quần chúng, lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng.
 16. 3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tự học tập, rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh • Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, tích luỹ kinh nghiệm, nói đi đôi với làm, không ngừng hoàn thiện nhân cách • Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, kỷ cƣơng của xã hội. • Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về trách nhiệm nêu gương
 17. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, tất cả vì nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất cứ cƣơng vị nào, phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản