intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống điện: Tính toán ngắn mạch - TS. Trương Việt Anh

Chia sẻ: Phạm Tới | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

207
lượt xem
73
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống điện: Tính toán ngắn mạch có nội dung trình bày nguyên nhân ngắn mạch, lý do tính toán ngắn mạch, biện pháp giảm ngắn mạch. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống điện: Tính toán ngắn mạch - TS. Trương Việt Anh

 1. TÍNH TOAÙN NGAÉN MAÏCH TRÌNH BAØY TS. TRÖÔNG VIEÄT ANH
 2. NGUYEÂN NHAÂN NGAÉN MAÏCH Ngaén maïch treân ñöôøng daây 800kV Ngaén maïch treân ñöôøng daây 220kV
 3. NGUYEÂN NHAÂN NGAÉN MAÏCH Seùt ñaùnh Quaù ñieän aùp noäi boä Caùch ñieän duøng laâu quaù giaø coãi HÖ  HOÛNG  CAÙCH  ÑIEÄN Troâng nom caùc thieát bò khoâng chu ñaùo Nguyeân nhaân khaùc
 4. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Löïa choïn thieát bò ñieän, ñaëc bieät laø thieát bò ñoùng caét Xaùc ñònh traïng thaùi vaän haønh cuûa heä thoáng ñieän Tính toaùn chænh ñònh relay baûo veä heä thoáng ñieän Laø coâng cuï khaûo saùt caùc quaù trình quaù ñoä trong HTÑ Caùc lyù do khaùc
 5. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Löïa choïn thieát bò ñieän, ñaëc bieät laø thieát bò ñoùng  caét Khi ngaén maïch doøng ñieän taêng cao gaáp nhieàu laàn laø  nguyeân nhaân daãn ñeán:  Löïc ñieän ñoäng taêng => phaù huyû thieát bò veà maët cô khí  Löôïng  nhieät  treân  tieáp  ñieåm  lôùn  =>  phaù  huyû  beà  maët  tieáp  xuùc cuûa tieáp ñieåm Ngaên chaën baèng caùch coâ laäp söï coá baèng maùy caét  Phaûi coù khaû naêng caét ngaén maïch vôùi doøng ñieän lôùn  Phaûi coù khaû naêng chòu ñöôïc löïc ñieän ñoäng  Phaûi  coù  khaû  naêng  chòu  ñöôïc  doøng  ñieän  ngaén  maïch  laâu  daøi
 6. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Löïa choïn thieát bò ñieän, ñaëc bieät laø thieát bò ñoùng  caét Caùch tính: 
 7. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH
 8. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Löïc ñieän ñoäng taùc ñoäng MBA
 9. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH MBA Löïc ñieän ñoäng taùc ñoäng
 10. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Löïc ñieän ñoäng taùc ñoäng MBA
 11. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH daây daãn c ñieän ñoäng taùc ñoäng leân c ñieän ñoäng taùc ñoäng leân thanh daãn
 12. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Xaùc ñònh traïng thaùi vaän haønh cuûa heä thoáng ñieän Phuï taûi taêng tröôûng, löôùi ñieän vaø nguoàn phaùt taêng => doøng ngaén maïch taêng => vöôït quaù khaû naêng cuûa  thieát bò  Phaûi thay theá thieát bò => quaù ñaët tieàn  Thay ñoåi phöông aùn vaän haønh => taêng toång trôû heä thoáng  => giaûm doøng ngaén maïch  Giaûm vaän haønh maïch voøng, taêng vaän haønh hình tia Khi  trung  taâm  ñieàu  ñoä  ñöa  ra  baát  kyø  moät  traïng  thaùi  vaän haønh naøo cuõng phaûi kieåm tra doøng ngaén maïch  ñeå an toaøn cho thieát bò
 13. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Xaùc ñònh traïng thaùi vaän haønh cuûa heä thoáng ñieän I = I1 + I2
 14. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Xaùc ñònh traïng thaùi vaän haønh cuûa heä thoáng ñieän I = I2
 15. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Tính toaùn chænh ñònh relay baûo veä heä thoáng ñieän Ñoä nhaïy cuûa relay: Kn = INMmin / Ilvmax  Relay hoaït ñoäng toát khi Kn lôùn  Khoâng theå giaûm giaù trò cuûa Ilvmax neân phaûi kieåm tra INMmin ñeå  chænh ñònh relay Neáu relay khoâng taùc ñoäng => khoâng caét MC => söï coá  duy trì => höu hoûng thieát bò hay maát oån ñònh heä thoáng  => coù theå gaõy truïc maùy phaùt ñieän 
 16. LYÙ DO TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Laø coâng cuï khaûo saùt caùc quaù trình quaù ñoä trong  HTÑ Khaûo  saùt  quaù  trình  oån  ñònh  ñoäng  cuûa  HTÑ  töø  ñoù  xaùc ñònh ñöôïc thôøi gian toái thieåu phaûi coâ laäp söï coá   Hö hoûng maùy phaùt ñieän – turbine  Raõ löôùi: Maát ñieän dieän roäng
 17. CAÙCH TÍNH TOAÙN NGAÉN  MAÏCH Taøi lieäu tính toaùn ngaén maïch vaø baøi taäp
 18. BIEÄN PHAÙP GIAÛM NGAÉN  MAÏCH =>  Taêng toång trôû ngaén maïch
 19. BIEÄN PHAÙP GIAÛM NGAÉN  MAÏCH Haïn cheá vaän haønh maïch voøng treân löôùi truyeàn taûi LÑPP vaän haønh maïch tia tuy coù caáu truùc maïch voøng Laép ñaët cuoän khaùng 3 pha Laép ñaët thieát bò giaûm doøng ngaén maïch
 20. BIEÄN PHAÙP GIAÛM NGAÉN  MAÏCH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2