intTypePromotion=4

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

Chia sẻ: BDBC BDBC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
37
lượt xem
2
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 - Tổ chức thu thập thông tin ban đầu. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức thu thập thông tin ban đầu, nắm vững các nguyên tắc tổ chức thu thập thông tin ban đầu, nắm vững các nội dung cơ bản của tổ chức thu thập thông tin ban đầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

 1. Học phần Hệ thống thông tin kế toán Biên soạn: TS Nguyễn Hữu Cường, Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Email: cuonghien@gmail.com; cuonghien@due.edu.vn © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 2. Chương 2 Tổ chức thu thập thông tin ban đầu Prepared by: Nguyễn Hữu Cường, PhD (Queensland University of Technology) Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 3. Mục tiêu 1. Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức Sau khi học xong thu thập thông tin ban đầu. chương này, bạn có 2. Nắm vững các nguyên tắc tổ chức thu thập thông tin ban đầu. thể: 3. Nắm vững các nội dung cơ bản của tổ chức thu thập thông tin ban đầu. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 4. Khái niệm và ý nghĩa Khái niệm Tổ chức thu thập thông tin ban đầu là việc xác định chủng loại chứng từ kế toán được sử dụng, cùng với quy chế quản lý quá trình lập và luân chuyển chứng Chứng từ từ để theo dõi sự phát sinh và vận kế toán? động của các đối tượng kế toán trong một đơn vị. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 5. An Example of Documents © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 6. An Example of Documents © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 7. Khái niệm và ý nghĩa Ý nghĩa Về mặt quản lý: Cung cấp thông tin kịp thời  Giúp cho quản lý đề ra các quyết định tác nghiệp hàng ngày được kịp thời.  Giúp cho quản lý có thể giám sát chặt chẽ tình hình vận động của tài sản, nguồn vốn và các quá trình kinh doanh. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 8. Khái niệm và ý nghĩa Ý nghĩa Về mặt kế toán: đảm bảo giá trị, hiệu lực pháp lý của số liệu ban đầu (dữ liệu) của kế toán  Làm căn cứ cho các giai đoạn xử lí thông tin tiếp theo.  Có ảnh hưởng quyết định đến tính chính xác, trung thực của thông tin kế toán được xử lý và cung cấp cho người sử dụng. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 9. Các nguyên tắc tổ chức Tuân thủ Luật và chế độ kế toán  Chứng từ kế toán áp dụng cho các DN phải thực hiện đúng quy định của Luật kế toán, Nghị định 129/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (về lập, ký, quản lý và sử dụng chứng từ kế toán)  Lưu ý: Tất cả các chứng từ kế toán (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC) đều là chứng từ hướng dẫn.  Các DN được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm HĐKD và yêu cầu quản lý của DN mình nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu (Điều 9 & 117) © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 10. Các nguyên tắc tổ chức Đảm bảo tính hiệu quả và hợp lý  Vận dụng linh hoạt các chứng từ kế toán hướng dẫn (được quy định trong chế độ kế toán)  Điều 117 (TT 200)  Chủ động thiết lập thêm các chứng từ kế toán nếu chưa có mẫu  Điều 19 (Luật kế toán số 03/2003/QH11)  Điều 18 (Luật kế toán số 88/2015/QH13) © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 11. Các nguyên tắc tổ chức Đảm bảo tính hiệu quả và hợp lý Để đạt tính hiệu quả, việc tổ chức thu thập thông tin ban đầu cần:  Giảm thiểu số lượng chứng từ đến mức có thể.  Giảm thiểu số liên chứng từ đến mức tối đa.  Đơn giản hóa nội dung của chứng từ. © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 12. Xác định loại chứng từ kế toán sử dụng Xác định chứng từ phù hợp với nội dung kinh tế của nghiệp vụ  Chứng từ lao động tiền lương  Chứng từ hàng tồn kho  Chứng từ bán hàng  Chứng từ tiền tệ.  Chứng từ TSCĐ.  Chứng từ ban hành theo các văn bản pháp luật khác. (Read Appendix III – Circular 200/2014/TT-BTC, …) © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 13. Phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế Tên chứng từ Số hiệu Chứng từ ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC I) Lao động tiền lương Bảng chấm công 01a-LĐTL Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL Giấy đi đường 04-LĐTL Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL Bảng thanh toán tiền làm thêm 06-LĐTL © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 14. Phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế Tên chứng từ Số hiệu Chứng từ ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC I) Lao động tiền lương (tiếp theo) Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL Bảng phân bổ tiền lương và BHXH 11-LĐTL © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 15. Phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế Tên chứng từ Số hiệu Chứng từ ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC II) Hàng tồn kho Phiếu nhập kho 01-VT Phiếu xuất kho 02-VT Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa. 03-VT Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa. 05-VT Bảng kê mua hàng 06-VT Bảng phân bổ NVL, CCDC 07-VT © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 16. Phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế Tên chứng từ Số hiệu Chứng từ ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC III) Bán hàng Bảng thanh toán hàng đại lí, kí gửi 01-BH Thẻ quầy hàng 02-BH IV) Tiền tệ Phiếu thu 01-TT Phiếu chi 02-TT Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT Giấy đề nghị thanh toán 05-TT © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 17. Phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế Tên chứng từ Số hiệu Chứng từ ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC III) Tiền tệ Biên lai thu tiền 06-TT Bảng kê vàng tiền tệ 07-TT Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) 08b-TT Bảng kê chi tiền 09-TT © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 18. Phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế Tên chứng từ Số hiệu Chứng từ ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC V) Tài sản cố định Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ Biên đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ Biên bản tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 19. Phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế Tên chứng từ Số hiệu Chứng từ ban hành theo các VB pháp luật khác Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH Danh sach người LĐ nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau thai sản Hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT-3LL Hóa đơn bán hàng 02GTKT-3LL Hóa đơn thu mua hàng nông, lâm thủy sản 06TMH-3LL PXK kiêm vận chuyển nội bộ 03PXK-3LL Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý 04HDL-3LL Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính 06TTC-3LL © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
 20. Xác định loại chứng từ kế toán sử dụng Xác định chứng từ sử dụng phù hợp với công dụng của chứng từ  Chứng từ mệnh lệnh:  Truyền đạt mệnh lệnh của chủ thể quản lý.  Biểu thị một nghiệp vụ kinh tế, tài chính cần được thực hiện nhưng chưa chứng minh được kết quả của việc thực hiện nghiệp vụ đó.  Ví dụ: Giấy đề nghi tạm ứng, Giấy đề nghị thanh toán, Lệnh chi tiền, Quyết định thanh lý TSCĐ, Phiếu yêu cầu lĩnh vật tư, ...  Chưa đủ căn cứ để ghi sổ kế toán  Là cơ sở để lập các chứng từ thực hiện © Copyright 2015 Nguyen Huu Cuong. PowerPoint Presentation by Nguyễn Hữu Cường All rights reserved. Lecturer of Accounting Faculty, Danang University of Economics The University of Danang. No part of this work is to be reproduced without the written permission of the author.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2