intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Vũ Trọng Phong

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
17
lượt xem
3
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Vũ Trọng Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán" với các nội dung phân tích hệ thống thông tin kế toán; sự cần thiết của phân tích hệ thống thông tin kế toán; phương pháp luận trong phân tích hệ thống thông tin; phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa; quy trình phân tích hệ thống thông tin; lập sơ đồ chức năng kinh doanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Vũ Trọng Phong

 1. CHƢƠNG 5 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Mục đích và sự cần thiết của phân tích hệ thống thông tin kế toán Mục đích  Xác định bản chất thực sự của vấn đề đang biểu hiện nhờ đó nhà lãnh đạo sẽ quyết định các phương pháp giải quyết gốc rễ của vấn đề thay vì xử lý các hiện tượng.  Phân tích hệ thống thông tin kế toán nhằm xác định mục tiêu của hệ thống xử lý cần đạt được là những mục tiêu nào, phục vụ cho yêu cầu nào. Mục tiêu của hệ thống con có thoả mãn mục tiêu chung của hệ thống thông tin kế toán hay không.  Xác định các khả năng tiềm tàng trong hệ thống thông tin kế toán cũng là một mục tiêu thường thấy trong các cuộc phân tích hệ thống ở các doanh nghiệp.
 3. Sự cần thiết của phân tích hệ thống thông tin kế toán  Lãnh đạo doanh nghiệp cảm nhận rằng hệ thống thông tin kế toán hiện tại của doanh nghiệp không đạt được mục tiêu, không hoàn tất nhiệm vụ bởi thông tin mà hệ thống cung cấp không chính xác, không kịp thời và không đáng tin cậy.  Các yêu cầu mới từ bên ngoài đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến trong bối cảnh môi trường hoạt động kinh doanh luôn biến động, luôn tăng trưởng.
 4. Nhiệm vụ  Thu nhập đầy đủ các yêu cầu của thông tin đầu ra mà hệ thống cần cung cấp cho người sử dụng. Các yêu cầu từ cấp quản lý cao đến cấp quản lý bên dưới. Yêu cầu của người sử dụng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có liên quan đến hệ thống. Yêu cầu của thông tin đầu ra cần thu nhập bao gồm nội dung cần thông tin, hình thức và phương thức trình bày và công bố thông tin, đối tượng nhận thông tin, yêu cầu về kiểm soát thông tin…
 5. Phƣơng pháp luận trong phân tích hệ thống thông tin  Phương pháp tiếp cận hệ thống  Đi từ phân tích chức năng đến mô hình hoá  Phân tích hệ thống có cấu trúc
 6. 1. Phương pháp tiếp cận hệ thống Sau khi nghiên cứu tổng thể → nghiên cứu các phân hệ của môi trường vi mô Mô hình tổ chức Cơ chế hoạt động Môi trường vi mô Các nguồn lực Sản phẩm/dịch vụ 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 140
 7. 1. Phương pháp tiếp cận hệ thống Với từng phân hệ, tiếp tục nghiên cứu chi tiết hơn… Văn phòng Ban Giám đốc VP đại diện Các Phòng chức năng Các trường Trung tâm Đại học Thông tin Các Viện Các Viện tại Các đơn vị Các tại Hà Nội t.p HCM ĐTTX Công ty 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 141
 8. 2. Phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa Phân tích HTTT phải tiến hành theo một trình tự: phân tích chức năng của HTTT, phân tích các dòng thông tin → mô hình hóa HTTT bằng các mô hình như DFD, mô hình thông tin ma trận. Mô hình là một nhóm các ký hiệu gợi nhớ và có ý nghĩa, liên kết nhau tạo thành lược đồ diễn tả các đặc trưng quan trọng nhất của đối tượng được mô hình hóa theo một quan điểm nào đó và bỏ qua các chi tiết không quan trọng. 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 142
 9. 2. Phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa Ví dụ về mô hình: “Sơ đồ chức năng quản lý tài chính của một tổ chức” Quản lý tài chính Quản lý Lập Quản lý vốn đầu tƣ kế hoạch ngân sách Phân bổ Kế hoạch Phân bổ vốn đầu tƣ dài hạn ngân sách Quản lý Kế hoạch Sử dụng các dự án ngắn hạn ngân sách 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 143
 10. 2. Phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa Mô hình dựa trên 3 yếu tố cơ bản: - Nội dung thông tin mà mô hình cần diễn đạt cho người đọc - Hình thức mang nội dung thông tin đến người đọc - Kiến thức cần thiết được quy ước trước giữa người đọc và người tạo ra mô hình, để người đọc tiếp thu được trọn vẹn ngữ nghĩa của mô hình. 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 144
 11. 2. Phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa Mô hình biểu diễn các luồng dữ liệu vào – ra đối với chức năng Z Nguồn A Nguồn B Đích N Dòng 2 Dòng 1 Dòng 4 Phòng X Chuyên Dòng 3 viên Y Đích M Chức năng Dòng 5 Z Nguồn C 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 145
 12. 2. Phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa Mô hình có 2 đặc tính quan trọng: - tính hoàn chỉnh (completeness): các đối tượng (thành phần) liên kết trong mô hình được mô tả đầy đủ. - tính nhất quán (consistency): không có sự không phù hợp nào còn hiện diện trong mô hình. 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 146
 13. 3. Phương pháp phân tích hệ thống có cấu trúc Nhà phân tích phải dùng một tập hợp các công cụ và kỹ thuật để mô tả hệ thống. Một số các mô hình được sử dụng: - Sơ đồ chức năng kinh doanh (Business Funtion Diagrams – BFD) - Các sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagrams – DFD) - Các mô hình dữ liệu (Data Models – DM) - Ngôn ngữ có cấu trúc (Structured Language – SL) 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 147
 14. III. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HTTT Việc thực hiện phân tích HTTT bao gồm các công đoạn sau đây: 1. Thu thập thông tin về tổ chức, hệ thống quản lý và HTTT 2. Lập sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD) 3. Lập sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) 4. Lập báo cáo phân tích HTTT 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 148
 15. 1. Thu thập thông tin cho quá trình phân tích Là công đoạn đầu tiên trong quá trình phân tích hệ thống nhằm có được các thông tin liên quan tới mục tiêu đã được đặt ra với độ tin cậy cao và chuẩn xác nhất. Loại thông tin này có thể chia thành 3 nhóm: - Các thông tin chung về ngành mà tổ chức đang hoạt động - Các thông tin về bản thân tổ chức đó - Các thông tin về các bộ phận có liên quan trực tiếp tới vấn đề 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 149
 16. 1. Thu thập thông tin cho quá trình phân tích Một số phương pháp thu thập, khảo sát thông tin: - Nghiên cứu tài liệu về hệ thống - Quan sát hệ thống (Observational research) - Phỏng vấn (Interview) - Sử dụng phiếu điều tra (Questionnaires) - Hội thảo chuyên đề (Joint Application Design) - Làm mẫu (Prototyping) 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 150
 17. 1. Thu thập thông tin cho quá trình phân tích a/ Nghiên cứu tài liệu về hệ thống - Thường được áp dụng đầu tiên - Nhằm thu nhận các thông tin tổng quát về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, quy trình vận hành thông tin trong hệ thống. - Kết quả cho ta một cái nhìn tổng thể ban đầu về đối tượng nghiên cứu. 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 151
 18. 1. Thu thập thông tin cho quá trình phân tích Các thông tin cần nghiên cứu: ♦ Môi trường của HTTT hiện tại: - Môi trường bên ngoài - Môi trường tổ chức - Môi trường vật lý - Môi trường kỹ thuật ♦ Các thành phần của hệ thống: - Hoạt động của hệ thống - Thông tin vào, thông tin ra - Quá trình xử lý, cách giao tiếp, trao đổi thông tin - Quan hệ giữa các phòng ban - Khối lượng công việc của từng phòng ban 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 152
 19. 1. Thu thập thông tin cho quá trình phân tích Đề án: …………………………………………………………………………. BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG Người thực hiện: ……………………………………………………………… Chủ đề nghiên cứu: …………………………………………………………… Thời gian: ……………………… Địa điểm: ………………………………… Mục tiêu nghiên cứu: …………………………………………………………. Nội dung nghiên cứu: - Hoạt động của hệ thống: ………………………………………………. -Thông tin vào của hệ thống: …………………………………………… -Thông tin ra của hệ thống: ……………………………………………… -Quá trình xử lý thông tin: ………………………………………………. -Cơ sở dữ liệu của hệ thống: …………………………………………….. -… Tóm tắt chung: ………………………………………………………………… Đánh giá tổng quát: ……………………………………………………………. Ngày … tháng … năm … 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 153
 20. 1. Thu thập thông tin cho quá trình phân tích b/ Quan sát hệ thống Thường được áp dụng khi phân tích viên hệ thống muốn biết những thông tin không thể thu thập được trong các phương pháp khác. Nhờ quan sát, chúng ta sẽ biết: + nhân viên làm công việc gì, cách thực hiện công việc + mức độ hiệu quả của các chuẩn + các công cụ hỗ trợ cho các công việc mà người nhân viên thường dùng. 12/6/2010 Giảng viên: Vũ Trọng Phong 154
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2