Bài giảng Hóa: Bài 2. Liên kết ion

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
282
lượt xem
65
download

Bài giảng Hóa: Bài 2. Liên kết ion

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nguyên tử kim loại có 1, 2, 3 electronlo71op ngoài cùng đều dễ nhường electron để biến đổi thành ion dương( còn gọi là cation)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa: Bài 2. Liên kết ion

 1. • Baøi 2: LIEÂN KEÁT ION
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: KIE Caâu 1: a) ñònh nghóa lieân keát coäng hoùa trò . b) coù maáy loaïi lieân keát coäng hoùa trò :( neâu roõ) Caâu 2: vieát coâng thöùc electron cuûa phaân töû Cl2 ,phaân töû H2O.phaân töû naøo coù lieân keát coäng hoùa trò khoâng coù cöïc ? Vì sao? Traû lôøi: Caâu 1: a)Lieân keát coäng hoùa trò laø lieân keát giöõa caùc nguyeân töû baèng nhöõng caëp electron chung. b) Coù 2 loaïi lieân keát coâng hoùa trò : +lieân keát coäng hoùa trò khoâng coù cöïc . +lieân keát coäng hoùa trò coù cöïc . .. .. .. Caâu 2: coâng thöùc electron cuûa: :Cl.Cl: H .O. H * . .* . .. .. Phaân töû coù lieân keát coäng hoùa trò khoâng coù cöïc laø phaân töû Cl2 .vì hai nguyeân töû lieân keát vôùi nhau coù tính chaát gioáng nhau.
 3. GIAÛNG BAØI MÔÙI GIA NG CAÁU TRUÙC BAØI GIAÛNG I) Söï taïo thaønh ion . II) Söï taïo thaønh lieân keát ion . III) Keát luaän veà vieäc taïo thaønh lieân keát hoùa hoïc.
 4. I )SÖÏ TAÏO THAØNH ION: NH • 1) söï taïo thaønh ion döông • VD1:vieát caáu hình electron cuûa 11Na 1s22s22p63s1 • -1e 11+ 11+ Na NGUYEÂN TÖÛ Na + ION Na - 1e Na+
 5. • KLuaän: • nhöõng nguyeân töû kim loaïi coù 1,2,3 electron lôùp ngoaøi cuøng ñeàu deã nhöôøng electron ñeå bieán ñoåi thaønh ion döông (coøn goïi laø cation). • M - ne Mn+ (n= 1, 2, 3 ) • Ví duï: • Mg - 2e Mg2+ • ion magie • • Al - 3e Al3+ • ion nhoâm
 6. • 2) söï taïo thaønh ion aâm: • vd: vieát caáu hình electron cuûa 17Cl • 1s22s22p63s23p5 • +1e 17+ 17+ Ion Cl- Nguyeân töû Cl Cl + 1e Cl-
 7. • Keát luaän: • caùc nguyeân töû phi kim coù 5,6,7 electron lôùp ngoaøi cuøng ñeàu deã thu theâm electron ñeå bieán ñoåi thaønh ion aâm( coøn goïi laø anion). • X + ne Xn- (vôùi n=1, 2, 3 ) • Ví duï: • S + 2e S2- • ion sunfua. • F + 1e F- • ion florua.
 8. 3)ÑÒNH NGHÓA ION: 3) • Khi nhöôøng hoaëc thu theâm electron , nguyeân töû trôû thaønh phaàn töû mang ñieän goïi laø ion
 9. II) SÖÏ TAÏO THAØNH LIEÂN KEÁT ION: NH 1)Ví duï 1: ñoát chaùy natri trong khí clo phöông trình phaûn öùng : 2. 1e 2 NaCl (Hôïp chaát ion) 2 Na + Cl2 SÔ ÑOÀ 11+ 17+ 11+ 17+ Ion Cl- Ion Na+ Nguyeân töû Na Nguyeân töû Cl
 10. 2) VÍ DUÏ 2: 2) 2: Ñoát chaùy magie trong khí oxi. phöông trình phaûn öùng : 2. 2e 2 Mg + O2 2 MgO ( Hôïp chaát ion ) Sô ñoà 8+ 12+ 8+ 12+ Ion O2- Ion Mg2+ Nguyeân töû oxi Nguyeân töû Mg
 11. • Keát luaän: lieân keát ion ñöôïc hình thaønh do löïc huùt tónh ñieän giöõa caùc ion mang ñieän tích traùi daáu .
 12. III) KẾT KUẬN VỀ ViỆC TẠO THÀNH LIÊN KẾT HÓA HỌC: III) LIÊN KÊT CỘNG HÓA LIÊN KẾT CỘNG HÓA LIÊN KẾT ION SO SÁNH TRỊ KHÔNG CÓ CỰC TRỊ CÓ CỰC. Các nguyên tử kết hợp với nhauđể tạo ra cho mỗi nguyên tử lớp electron ngòai cùng bền vững Giống giống cấu trúc của khí hiếm. nhau về mục đích khác Dùng chung cặp electron Cho và nhận electron nhau về cách +nguyên tử kim lọai cho electron thành ion Cặp electron chung không Cặp electron chung bị hình dương . bị lệch về phía nguyên tử lệch về phía nguyên tử thành +nguyên tử phi kim thu electron thành ion nào. có độ âm điện lớn hơn. liên kết âm/ VD: VD: VD: H:H H :Cl Na+Cl- Thường Giữa phi kim giống hệt Giữa phi kim mạnh yếu Giữa kim lọai và phi kim tạo nên nhau khác nhau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản