intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
67
lượt xem
8
download

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 3 Chương 1 Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa với mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ mua hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ĐH Thương Mại

U U M H TM _T _T M M _T TM H D U M U _T U Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp U M _T Cấu trúc 3TC (36,9) TM H D TM H D _T M U M _T TM TM H D H U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D U M U TM _T H D TM _T M H ĐỐI TƢỢNG D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 U U TM TM _T _T M M _T M H TM H TM _T D U M U TM _T D _T H H D D U TM _T M H D D U M H TM _T H TM D D _T M M U U D D H H TM TM _T _T M U M U U M _T TM H D D H TM _T _T _T M M U U D D H H TM TM _T _T M M U U D D H Chƣơng 1: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa Chƣơng 2: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa Chƣơng 3: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa Chƣơng 4: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa Chƣơng 5: Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ Chƣơng 6: Kế toán doanh thu hoạt động dịch vụ H H TM H H TM TM TM H TM _T _T _T TM H Tæng qu¸t néi dung m«n häc H TM _T TM H D D U M M _T _T H D D D H TM TM H TM _T M U U M U TM _T H D 3. H Giáo trình kế toán hoạt động thƣơng mại và dịch vụ, trƣờng ĐHTM, NXB Thống kê, 2014 Hệ thống CMKT Việt Nam Thông tƣ 200/2014/TT/BTC, BTC-NXB Tài Chính, 2014 U TM _T M H 2. D D TLTK bắt buộc 1. _T _T TM H TM H TM _T _T Tài liệu TLTK khuyến khích U M TM H D M H TM _T D H TM D U U _T M M _T TM H D _T _T TM H D U M U _T TM H D M U U M H D D U M _T H TM _T TM TM H H TM _T _T M M U U 1. Hệ thống CMKT Quốc tế 2. Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ) KERMIT D.LARSON, NXB Thống kê 1994 (Đặng Kim Cƣơng dịch). 3. Kế toán tổng quát Pháp 4. Tạp chí kế toán 5. HTTP://www.ketoan.com.vn H TM _T _T D U _T _T M M _T M U U M U TM _T D D H H TM TM H TM D U TM _T M _T _T _T TM H Đề tài thảo luận D D H H TM TM H TM D D H H 1. Kế toán chi phí và giá thành dịch vụ vận tải U M H TM _T H TM D D _T M M U U D D H H TM _T _T TM M U M U U _T TM H D D H TM _T _T _T M M U U D D H H TM TM TM _T 3. Kế toán chi phí và giá thành dịch vụ tour H H TM M _T M M U U 2. Kế toán chi phí và giá thành dịch vụ buồng U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M U M _T TM TM H D H U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D U M U TM _T H D TM _T M H CHƢƠNG 1 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG HÓA _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2