intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - Ngô Hoàng Điệp

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
41
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - Ngô Hoàng Điệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Chứng từ kế toán" trình bày các kiến thức tổng quan về chứng từ kế toán, lập chứng từ kế toán, tổ chức chứng từ kế toán, xử lý viết sai hóa đơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - Ngô Hoàng Điệp

17/10/2016<br /> <br /> Trư ng Đ i h c M TPHCM – Khoa K toán Ki m toán<br /> <br /> M c tiêu<br /> ► Sau khi h c xong chương này sinh viên có th :<br /> <br /> Gi i thích đư c ý nghĩa, vai trò c a ch ng t<br /> k toán;<br /> Phân lo i đư c ch ng t k toán;<br /> Phân tích các quy đ nh pháp lý lên quan đ n<br /> l p, lưu tr , b o qu n ch ng t k toán;<br /> Th c hành l p ch ng t ;<br /> T ch c ch ng t k toán cho doanh nghi p.<br /> X lý trư ng h p vi t sai hóa đơn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 17/10/2016<br /> <br /> N i dung<br /> ► T ng quan v ch ng t<br /> ► L p ch ng t<br /> <br /> k toán<br /> <br /> ► T ch c ch ng t<br /> ►X<br /> <br /> k toán<br /> <br /> k toán<br /> <br /> lý vi t sai hóa đơn<br /> <br /> Tài li u tham kh o<br /> ►<br /> <br /> Lu t k toán 03/2003/QH11 (1)<br /> Ngh đ nh 129/2004/NĐ-CP<br /> <br /> ►<br /> <br /> Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014<br /> <br /> ►<br /> <br /> Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014<br /> <br /> ►<br /> <br /> Thông tư 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014<br /> <br /> ►<br /> <br /> Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015<br /> <br /> (1)<br /> <br /> Lu t k toán 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 có hi u l c t ngày<br /> 01.01.2017<br /> <br /> 2<br /> <br /> 17/10/2016<br /> <br /> T ng quan v ch ng t k toán<br /> ╗ Khái ni m, vai trò<br /> <br /> ╗ Phân lo i<br /> <br /> ╗ Yêu c u đ i v i ch ng t<br /> ╗ Các y u t cơ b n c a ch ng t<br /> ╗ L p, lưu chuy n, b o qu n và lưu tr<br /> <br /> Khái ni m<br /> ► Ch ng t<br /> <br /> k<br /> <br /> toán là nh ng gi y t<br /> <br /> và v t<br /> <br /> mang tin ph n nh nghi p v kinh t tài chính<br /> phát sinh và đã hoàn thành, làm căn c<br /> <br /> đ ghi<br /> <br /> s k toán.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 17/10/2016<br /> <br /> Phân lo i<br /> <br /> Ch ng t<br /> <br /> Ch ng t g c<br /> <br /> Ch ng t t ng h p<br /> <br /> Phân lo i (ti p)<br /> ► Ch ng t<br /> <br /> g c:<br /> <br /> Theo n i dung: Lao đ ng ti n lương; Hàng t n kho;<br /> Bán hàng; Ti n t ; Tài s n c đ nh<br /> Theo công d ng: Ch ng t<br /> <br /> m nh l nh; Ch ng t<br /> <br /> ch p hành.<br /> Theo ngu n g c: Ch ng t<br /> <br /> bên trong; Ch ng t<br /> <br /> bên ngoài.<br /> ► Ch ng t<br /> <br /> t ng h p: t p h p t<br /> <br /> nhi u ch ng t<br /> <br /> g c<br /> <br /> cùng lo i.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 17/10/2016<br /> <br /> Phân lo i (ti p)<br /> ► Danh m c ch ng t<br /> <br /> theo thông tư 200/2015/TT-BTC<br /> <br /> I. Lao đ ng ti n lương<br /> B ng ch m công<br /> B ng ch m công làm thêm gi<br /> B ng thanh toán ti n lương<br /> B ng thanh toán ti n thư ng<br /> Gi y đi đư ng<br /> Phi u xác nh n s n ph m ho c<br /> công vi c hoàn thành<br /> 7 B ng thanh toán ti n làm thêm gi<br /> 8 B ng thanh toán ti n thuê ngoài<br /> 9 H p đ ng giao khoán<br /> 10 Biên b n thanh lý (nghi m thu)<br /> h p đ ng giao khoán<br /> 11 B ng kê trích n p các kho n theo<br /> lương<br /> 12 B ng phân b ti n lương và b o<br /> hi m xã h i<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> II. Hàng t n kho<br /> Phi u nh p kho<br /> Phi u xu t kho<br /> Biên b n ki m nghi m v t tư,<br /> công c , s n ph m, hàng hoá<br /> <br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Phi u báo v t tư còn l i cu i kỳ<br /> Biên b n ki m kê v t tư, công<br /> c , s n ph m, hàng hoá<br /> <br /> 6<br /> 7<br /> <br /> B ng kê mua hàng<br /> B ng phân b nguyên li u, v t<br /> li u, công c , d ng c<br /> <br /> 1<br /> <br /> III. Bán hàng<br /> B ng thanh toán hàng đ i lý, ký<br /> g i<br /> <br /> 2<br /> <br /> Th qu y hàng<br /> <br /> Phân lo i (ti p)<br /> V. Tài s n c đ nh<br /> IV. Ti n t<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Biên b n giao nh n TSCĐ<br /> <br /> Phi u thu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Biên b n thanh lý TSCĐ<br /> <br /> 3<br /> <br /> Biên b n bàn giao TSCĐ s a ch a<br /> l n hoàn thành<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phi u chi<br /> <br /> 3<br /> <br /> Gi y đ ngh t m ng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Gi y thanh toán ti n t m ng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Biên b n đánh giá l i TSCĐ<br /> <br /> 5<br /> <br /> Gi y đ ngh thanh toán<br /> <br /> 5<br /> <br /> Biên b n ki m kê TSCĐ<br /> <br /> 6<br /> <br /> Biên lai thu ti n<br /> <br /> 6<br /> <br /> B ng tính và phân b kh u hao TSCĐ<br /> <br /> 7<br /> <br /> B ng kê vàng ti n t<br /> <br /> 8<br /> <br /> B ng ki m kê qu (dùng cho<br /> VND)<br /> <br /> 9<br /> <br /> B ng ki m kê qu (dùng cho<br /> ngo i t , vàng ti n t )<br /> <br /> 10 B ng kê chi ti n<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2