Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.4

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
10
download

Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2.4 Rủi ro kiểm toán (VSA 400) - Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng, giúp các công ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán vẫn chưa hoàn thiện,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.4

  1. Chương 2 (tieáp) 2.4. RUÛI RO KIEÅM TOAÙN (VSA 400) Baát kyø cuoäc kieåm toaùn naøo cuõng coù nhöõng haïn cheá tieàm taøng do:  Kieåm toaùn vieân chæ laáy maãu kieåm tra, khoâng kieåm tra toøan boä;  Neáu kieåm tra toaøn boä cuõng khoâng chaéc chaén laø caùc khoaûn ñaõ kieåm tra laø trung thöïc, chính xaùc;  Thu thaäp baèng chöùng chæ coù tính thuyeát phuïc chöù khoâng nhaèm chöùng minh soá lieäu baùo caùo taøi chính laø tuyeät ñoái chính xaùc;  Caùc gian laän thöôøng khoù phaùt hieän hôn caùc sai soùt …… 1
  2. 2.4.1 Khaùi nieäm  Ruûi ro kieåm toaùn laø ruûi ro do kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn ñöa ra yù kieán nhaän xeùt khoâng thích hôïp, khi baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm toaùn coøn coù nhöõng sai soùt troïng yeáu.  Ruûi ro kieåm toaùn goàm 3 boä phaän:  Ruûi ro tieàm taøng  Ruûi ro kieåm soaùt  vaø Ruûi ro phaùt hieän. 2
  3. Ruûi ro tieàm taøng (Inherent Risk – IR)  Ruûi ro tieàm taøng laø ruûi ro tieàm aån, voán coù do khaû naêng töøng khoaûn muïc, töøng nghieäp vuï trong baùo caùo taøi chính chöùa ñöïng sai soùt troïng yeáu khi tính rieâng leû hoaëc goäp laïi, maëc duø coù hay khoâng coù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä. 3
  4. Ruûi ro kieåm soaùt (Control Risk – CR)  Ruûi ro kieåm soaùt “laø ruûi ro xaûy ra sai soùt troïng yeáu trong töøng nghieäp vuï, töøng khoaûn muïc trong baùo caùo taøi chính khi tính rieâng leû hay tính goäp laïi maø heä thoáng keá toaùn vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä khoâng ngaên ngöøa heát hoaëc khoâng phaùt hieän söûa chöõa kòp thôøi” 4
  5. Ruûi ro phaùt hieän (Detection Risk – DR)  Ruûi ro phaùt hieän “laø ruûi ro maø kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn khoâng phaùt hieän ñöôïc caùc sai soùt, sai phaïm troïng yeáu, laøm aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính” 5
  6. Moái quan heä giöõa caùc loaïi ruûi ro Ruûi ro kieåm soaùt Cao Trung Thaáp bình Ruûi ro tieàm Cao Thaáp nhaát Thaáp Trung bình taøng Trung Thaáp Trung Cao bình bình Thaáp Trung bình Cao Cao nhaát 6
  7. Coâng thöùc AR = IR x CR x DR AR DR = ---------------------- IR x CR 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản