intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 4 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
25
lượt xem
1
download

Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 4 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 4 Đối tượng kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về đối tượng kiểm toán, các yếu tố cấu thành đối tượng kiểm toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 4 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

CHƢƠNG 4:<br /> ĐỐI TƢỢNG KIỂM TOÁN<br /> I. Khái quát chung về đối tƣợng kiểm toán<br /> II. Các yếu tố cấu thành đối tƣợng kiểm toán<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 1<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ<br /> ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN<br /> * Đối tượng kiểm toán:<br /> Đối tƣợng của kiểm toán là thực trạng tài chính cùng<br /> hiệu quả và hiệu năng của các nghiệp vụ, dự án cụ<br /> thể.<br /> - Từ góc độ hẹp và cụ thể: đối tƣợng của kiểm toán là<br /> báo cáo kế toán và các tài liệu kế toán.<br /> - Từ góc độ rộng: đối tƣợng của kiểm toán là thực<br /> trạng hoạt động tài chính, hiệu quả và hiệu năng của<br /> các nghiệp vụ.<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ<br /> ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN<br /> * Khách thể kiểm toán:<br /> - Khái niệm: Khách thể kiểm toán đƣợc xác<br /> định là thực thể kinh tế hoặc một tổ chức.<br /> Ví dụ: một công ty, một cơ quan nhà nƣớc, một<br /> dự án, một công trình, một chủ sở hữu…<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 3<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ<br /> ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN<br /> * Khách thể kiểm toán:<br /> - Phân loại khách thể kiểm toán:<br /> + Dựa theo tính pháp lý của cuộc kiểm toán:<br />  Khách thể bắt buộc<br />  Khách thể tự nguyện<br /> + Dựa theo mối quan hệ với chủ thể kiểm toán:<br />  Khách thể của kiểm toán nhà nƣớc<br />  Khách thể của kiểm toán độc lập<br />  Khách thể của kiểm toán nội bộ<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ<br /> ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN<br /> * Chú ý:<br /> - Việc phân chia các khách thể kiểm toán trong quan hệ với chủ<br /> thể kiểm toán chỉ là những nguyên tắc và nghệ thuật tổ chức.<br /> - Mối quan hệ qua lại giữa chủ thể kiểm toán, khách thể kiểm<br /> toán và đối tƣợng kiểm toán đƣợc xác định bởi nhu cầu quản lý,<br /> khả năng kiểm toán, yêu cầu của luật pháp và các mối quan hệ xã<br /> hội khác.<br /> - Một cuộc kiểm toán thƣờng bao gồm các yếu tố xác định:<br /> + Đối tƣợng kiểm toán cụ thể,<br /> + Chủ thể kiểm toán xác định,<br /> + Khách thể kiểm toán tƣơng ứng,<br /> + Thời hạn kiểm toán cụ thể<br /> + Cơ sở pháp lý thực hiện kiểm toán.<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2