intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

78
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 Bản chất và chức năng của kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của kiểm toán, chức năng của kiểm toán, ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

CHƯƠNG 2:<br /> BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG<br /> CỦA KIỂM TOÁN<br /> I. Bản chất của kiểm toán<br /> II. Chức năng của kiểm toán<br /> III. Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 1<br /> <br /> I. BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN<br /> * Theo quan điểm thứ nhất: Quan điểm truyền<br /> thống về kiểm toán<br /> Quan điểm này đồng nhất kiểm toán với kiểm tra<br /> kế toán, là một chức năng của kế toán, một thuộc tính<br /> cố hữu của kế toán.<br /> Nội dung của hoạt động này là rà soát các thông<br /> tin từ chứng từ kế toán đến tổng hợp cân đối kế toán.<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN<br /> * Theo quan điểm thứ nhất: Quan điểm truyền thống về<br /> kiểm toán<br /> - Quan điểm này tồn tại trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung,<br /> trong điều kiện kiểm tra chưa phát triển.<br /> - Từ khi chuyển đổi cơ chế kinh tế thì có rất nhiều đối tượng cần<br /> có niềm tin vào thông tin kế toán. Vì vậy, công tác kiểm tra cần<br /> được thực hiện rộng rãi, đa dạng nhưng phải thật khoa học,<br /> khách quan, trung thực, đủ sức thuyết phục và tạo niềm tin cho<br /> mọi đối tượng quan tâm.<br /> Trong điều kiện đó, việc tách kiểm toán khỏi những hoạt<br /> động kế toán và hình thành khoa học kiểm toán độc lập là một<br /> xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử.<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 3<br /> <br /> I. BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN<br /> * Theo quan điểm thứ hai: Quan điểm về kiểm toán theo thời<br /> điểm phát sinh<br /> - Quan điểm kiểm toán của Vương Quốc Anh: “Kiểm toán là sự<br /> kiểm tra độc lập và là sự bày tỏ ý kiến về những bảng khai tài<br /> chính của một xí nghiệp do một kiểm toán viên được bổ nhiệm để<br /> thực hiện những công việc đó theo đúng với bất cứ nghĩa vụ pháp<br /> định có liên quan”.<br /> - Quan điểm của các chuyên gia Hoa Kỳ: “Kiểm toán là một quá<br /> trình mà qua đó một người độc lập, có nghiệp vụ tập hợp và đánh<br /> giá rõ ràng về thông tin có thể lượng hoá có liên quan đến một<br /> thực thể kinh tế riêng biệt nhằm mục đích xác định và báo cáo<br /> mức độ phù hợp giữa thông tin có thể lượng hoá với những tiêu<br /> chuẩn đã được thiết lập”.<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN<br /> * Theo quan điểm thứ hai: Quan điểm về kiểm<br /> toán theo thời điểm phát sinh<br /> - Quan điểm trong giáo dục và đào tạo kiểm toán<br /> ở Cộng hoà Pháp: “Kiểm toán là việc nghiên cứu và<br /> kiểm tra các tài khoản niên độ của một tổ chức do một<br /> người độc lập, đủ danh nghĩa gọi là một kiểm toán<br /> viên tiến hành để khẳng định rằng những tài khoản đó<br /> phản ánh đúng đắn tình hình tài chính thực tế, không<br /> che dấu sự gian lận và chúng được trình bày theo mẫu<br /> chính thức của luật định”.<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2