intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.6

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

70
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2.6 Hoạt động liên tục - Để thu hẹp sự cách biệt này thì kiểm toán viên ngoài việc phải giải thích cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu được phạm vi và hạn chế của ngành kiểm toán thì phải không ngừng nâng cao năng lực cá nhân chuyên môn nhằm phát hiện ra được những gian lận và sai sót gây sai lệch trọng yếu đến báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.6

  1. Chương 2 (tieáp) 2.6. HOAÏT ÑOÄNG LIEÂN TUÏC 1
  2. 2.6.1 Khaùi nieäm  Hoaït ñoäng lieân tuïc laø doanh nghieäp “tieáp tuïc hoaït ñoäng kinh doanh bình thöôøng trong töông lai gaàn, nghóa laø doanh nghieäp khoâng coù yù ñònh cuõng nhö khoâng buoäc phaûi ngöøng hoaït ñoäng hoaëc phaûi thu heïp ñaùng keå quy moâ hoaït ñoäng cuûa mình”. 2
  3. 2.6.2 Caùc daáu hieäu aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng lieân tuïc a. Caùc daáu hieäu veà maët taøi chính  Nôï phaûi traû lôùn hôn taøi saûn hoaëc nôï ngaén haïn lôùn hôn taøi saûn ngaén haïn;  Nôï daøi haïn ñaõ ñeán haïn thanh toaùn maø khoâng coù khaû naêng chi traû hoaëc ñaûo nôï. Söû duïng quaù nhieàu nôï ngaén haïn taøi trôï cho taì saûn daøi haïn;  Caùc tyû suaát taøi chính chuû yeáu ôû tình traïng xaáu;  … 3
  4. b. Caùc daáu hieäu veà hoaït ñoäng  Thieáu caùn boä chuû choát laõnh ñaïo hoaït ñoäng, chöa boå sung kòp;  Thieáu thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm, ñaëc quyeàn, hoaëc caùc nguoàn cung caáp nguyeân vaät lieäu chuû yeáu;  Khoù khaên hoaëc khan hieám nguoàn löïc lao ñoäng …. 4
  5. c. Caùc daáu hieäu khaùc  Khoâng ñuû voán phaùp ñònh hoaëc caùc yeâu caàu khaùc cuûa phaùp luaät;  Heát haïn hoaït ñoäng theo giaáy pheùp;  Nhöõng tai hoaï nghieâm troïng nhö thieân tai, hoûa hoaïn;  Vöôùng vaøo nhöõng vuï kieän tranh chaáp keùo daøi, gaây thieät haïi lôùn veà taøi chính;  Nhöõng thay ñoåi veà luaät phaùp, chính saùch cuûa nhaø nöôùc taïo ra nhöõng baát lôïi cho doanh nghieäp …. 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2