intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 2: Kế toán nguồn và chi các loại kinh phí

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

28
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Kế toán nguồn và chi kinh phí hoạt động, kế toán nguồn và chi kinh phí dự án, kế toán nguồn và chi kinh phí thực hiện đơn hàng của Nhà nước; kế toán nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; kế toán chi phí quản lý chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 2: Kế toán nguồn và chi các loại kinh phí

CHƯƠNG 2<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> <br /> KẾ TOÁN NGUỒN VÀ<br /> CHI CÁC LOẠI KINH PHÍ<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> 1. Phân biệt được mục đích sử dụng; nguồn<br /> hình thành và nội dung chi từng hoạt động<br /> 2. Giải thích được sự khác nhau khi hạch toán<br /> từng loại kinh phí như thường xuyên, không<br /> thường xuyên; Kinh phí tự chủ và kinh phí<br /> giao chưa tự chủ<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> 3. Trình bày được nguyên tắc, quy trình kế toán<br /> kinh phí hoạt động; kinh phí dự án; kinh phí<br /> theo đơn đặt hàng và kinh phí đầu tư xây<br /> dựng cơ bản.<br /> 4. Nêu được nội dung, nguyên tắc và quy trình<br /> kế toán chi phí quản lý chung đối với một số<br /> khoản chi liên quan đến nhiều hoạt động<br /> trong đơn vị<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Kế toán nguồn và chi kinh phí hoạt động<br /> Kế toán nguồn và chi kinh phí dự án<br /> Kế toán nguồn và chi kinh phí thực hiện đơn hàng<br /> của Nhà nước<br /> Kế toán nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản<br /> Kế toán chi phí quản lý chung<br /> 4<br /> <br /> KẾ TOÁN NGUỒN VÀ CHI KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG<br /> <br /> VNĐ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nguồn hình thành<br /> Nội dung chi kinh phí hoạt động<br /> Nguyên tắc kế toán<br /> Kế toán chi tiết<br /> Kế toán tổng hợp<br /> <br /> 5<br /> <br /> NGUỒN HÌNH THÀNH<br /> Nguồn kinh phí hoạt động là nguồn<br /> kinh phí được dùng để thực hiện<br /> nhiệm vụ chính trị, duy trì bộ máy<br /> hoạt động theo chức năng của cơ<br /> quan, đơn vị, tổ chức<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> NGUỒN HÌNH THÀNH<br />  NSNN cấp hàng năm<br />  Các khoản thu hội phí và đóng góp của các hội<br /> viên<br />  Bổ sung các khoản thu phí, lệ phí, thu sự<br /> nghiệp và các khoản thu khác tại đơn vị HCSN<br /> theo quy định<br />  Bổ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi<br />  Tiếp nhận viện trợ, biếu tặng, tài trợ<br />  Các khoản khác<br /> <br /> 7<br /> <br /> NỘI DUNG CHI HOẠT ĐỘNG<br /> Chi hoạt động thường xuyên theo chức<br /> năng, nhiệm vụ<br /> Chi hoạt động thường xuyên phục vụ cho<br /> công tác thu phí và lệ phí<br /> Chi không thường xuyên<br /> <br /> 8<br /> <br /> NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN<br /> 1. Chi tiết theo từng nguồn hình thành<br /> <br /> Đối<br /> với<br /> NGUỒN<br /> <br /> kinh<br /> phí<br /> hoạt<br /> động<br /> <br /> 2. Sử dụng đúng mục đích, nội dung, tiêu<br /> chuẩn, định mức, trong phạm vi dự toán<br /> 3. Mở sổ chi tiết theo dõi kinh phí tự chủ và<br /> chưa tự chủ<br /> 4. Cơ quan quản lý cấp trên: phản ánh số<br /> KP được cấp của bản thân đơn vị và số KP<br /> đã cấp cho cấp dưới<br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN<br /> <br /> Đối với<br /> NGUỒN<br /> kinh phí<br /> hoạt<br /> động<br /> <br /> 5. Cuối kỳ, phải làm thủ tục quyết<br /> toán, số kinh phí sử dụng chưa hết<br /> được xử lý theo quy định<br /> 6. Cuối ngày 31/12, kết chuyển số dư<br /> từ TK4612 sang TK 4611 chờ duyệt<br /> quyết toán<br /> <br /> 10<br /> <br /> NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN<br /> Mở sổ kế toán chi tiết chi hoạt động theo<br /> từng nguồn hình thành<br /> <br /> Đối<br /> với<br /> <br /> Hạch toán thống nhất với dự toán, các khoản<br /> chi thực hiện đúng quy định và quy chế chi<br /> tiêu nội bộ<br /> <br /> CHI<br /> kinh<br /> phí<br /> hoạt<br /> động<br /> <br /> Hạch toán các khoản chi thuộc kinh phí hàng<br /> năm<br /> Cuối ngày 31/12, kết chuyển từ TK6612 sang<br /> TK 6611 chờ duyệt quyết toán<br /> 11<br /> <br /> KẾ TOÁN CHI TIẾT<br /> Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng<br /> Giấy nộp trả KP<br /> Giấy rút dự toán<br /> NS<br /> - Sổ theo dõi dự toán (S41-H)<br /> - Sổ theo dõi nguồn KP (S42-H)<br /> - Sổ tổng hợp nguồn KP (S43-H)<br /> - Sổ chi tiết chi hoạt động (S61-H)<br /> - Sổ chi tiết các tài khoản (S33-H)<br /> <br /> Lệnh chi tiền<br /> <br /> Các chứng từ khác<br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kế toán tổng hợp<br /> TK 461”Nguồn kinh phí hoạt động”<br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> Số kinh phí nộp lại Ngân<br /> sách Nhà nước hoặc nộp<br /> lại cho cấp trên<br /> Kết chuyển số chi hoạt<br /> động (Số chi thường xuyên<br /> và số chi không thường<br /> xuyên) đã được phê duyệt<br /> quyết toán với nguồn kinh<br /> phí hoạt động;<br /> Các khoản được phép ghi<br /> giảm nguồn kinh phí.<br /> <br /> - Số kinh phí đã nhận của Ngân<br /> sách Nhà nước<br /> - Số kinh phí nhận được do viện<br /> trợ, tài trợ.<br /> - Các khoản thu khác theo qui<br /> định của chế độ tài chính.<br /> - Số kinh phí đã nhận của cấp<br /> trên;<br /> - Số kinh phí bổ sung từ kết quả<br /> hoạt động sản xuất, kinh<br /> doanh và các khoản thu theo<br /> qui định của chế độ tài chính.<br /> -<br /> <br /> Số kinh phí được cấp trước cho<br /> năm sau (nếu có).<br /> Nguồn kinh phí hoạt động hiện còn<br /> hoặc đã chi nhưng chưa được<br /> 13<br /> quyết toán<br /> <br /> Kế toán tổng hợp<br /> TK 661” Chi hoạt động”<br /> - Chi hoạt động thực tế<br /> phát sinh ở đơn vị;<br /> <br /> - Các khoản được phép ghi<br /> giảm chi và những khoản<br /> đã chi không được duyệt y<br /> - Kết chuyển số chi hoạt<br /> động với nguồn kinh phí<br /> khi báo cáo quyết toán<br /> được duyệt y.<br /> <br /> Các khoản chi hoạt động<br /> chưa được quyết toán<br /> hoặc quyết toán chưa<br /> được duyệt y<br /> 14<br /> <br /> Kế toán tổng hợp<br /> TK 008” Dự toán chi hoạt động”<br /> - Dự toán chi hoạt động<br /> được giao<br /> - Số dự toán điều chỉnh<br /> trong năm (tăng ghi<br /> dương +, giảm ghi âm -)<br /> <br /> - Rút dự toán chi hoạt<br /> động ra sử dụng<br /> - Số nộp khôi phục dự<br /> toán (ghi -)<br /> <br /> Dự toán chi hoạt động<br /> còn lại chưa rút<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2