intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

141
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 - Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉ tiêu đánh giá nhu cầu phúc lợi xã hội cho con người, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

 1. Chương II: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế.    
 2. Nội dung chính: I.Khái niệm chung.  II.Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế. III.Chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu  kinh tế. IV.Chỉ tiêu đánh giá nhu cầu phúc lợi xã  hội cho con người. V.Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng  kinh tế.
 3. I.Khái niệm chung: 1.Tăng trưởng kinh tế: 1.1. Định nghĩa:  Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về quy mô, khối lượng hàng hoá và dịch vụ được tạo ra trong nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định ( thường tính trong 1 năm).  Phản ánh sự thay đổi tuyệt đối: ∆Y=Y1-Y0 Y  Phản ánh tốc độ thay đổi: g = Yo 100% Yo: sản lượng năm gốc. Y1: sản lượng năm hiện tại ∆Y: mức tăng trong thời gian xét. g : tốc độ tăng.         
 4. 1.2. Những chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng  kinh tế:  Chỉ tiêu phản ánh quy mô, khối lượng  hàng hoá dịch vụ sản xuất ra: GDP,  GNP, NNP, NI, DI.  Chỉ tiêu phản ánh mức giá trị sản xuất  hàng hoá và dịch vụ bình quân đầu  người : GDP bq người, GNP bq người,…
 5. 2.Phát triển kinh tế: 2.1. Định nghĩa:  Phát triển kinh tế là một quá trình tăng tiến toàn diện của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định trong đó bao gồm sự tăng lên về quy mô, khối lượng hàng hoá dịch vụ và sự tiến bộ cơ bản trong cơ cấu kinh tế-xã hội.  Kết luận về phát triển : Bản chất của phát triển kinh tế chính là quá trình thay đổi về lượng diễn ra đồng thời với quá trình thay đổi về chất của nền kinh tế.
 6. 2.2.Những chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế:  Chỉ tiêu đánh giá sự thay đổi về lượng của một nền kinh tế.  Chỉ tiêu đánh giá sự thay đổi về chất của một nền kinh tế: Đánh giá sự thay đổi cơ cấu kinh tế, bao gồm:  Cơ cấu ngành : NN-CN-DV.  Cơ cấu tái sản xuất nền kinh tế: Tích luỹ-Tiêu dùng.  Cơ cấu mở: Xuất khẩu-Nhập khẩu.  Cơ cấu vùng lãnh thổ: khu vực thành thị-nông thôn,7 vùng lãnh thổ.
 7.  Chỉ tiêu đánh giá sự thay đổi về xã hội:  Tuổi thọ bình quân.  Trình độ học vấn: Tỷ lệ người biết chữ =Số người biết chữ/Dân số dưới 15t.  Tốc độ tăng dân số tự nhiên = Tỷ lệ sinh- Tỷ lệ chết.  Tỷ lệ chết của trẻ em dưới 1t, dưới 5t.  Tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng.
 8. Chỉ số HDI: HDI=( IA + IE + Iw )/3 IA: Hệ số đánh giá tuổi thọ bình quân. IE: Hệ số đánh giá kiến thức. Iw: Hệ số đánh giá mức thu nhập bình quân.
 9. 3.Phát triển bền vững: 3.1.Khái niệm:  Phát triển bền vững chính là sự phát triển trong một thời gian dài, ổn định dựa trên 3 vấn đề : kinh tế, xã hội, môi trường. Kinh tế Môi trường Xã hội
 10. Kết luận về tăng trưởng và phát triển:  Tăng trưởng kinh tế phản ánh sự thay đổi về lượng của nền kinh tế trong khi phát triển kinh tế là quá trình thay đổi về lượng diễn ra đồng thời với quá trình thay đổi về chất của nền kinh tế.
 11. II.Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế: 1.GDP ( Gross Domestic Product ): 1.1. Định nghĩa:  GDP là tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ cuối cùng do kết quả của hoạt động kinh tế trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định (GDP phản ánh năng lực sản xuất của nền kinh tế.)
 12. 1.2.Phương pháp tính: a.Phương pháp tiêu dùng:  GDP theo phương pháp tiêu dùng là tổng  giá trị các khoản chi tiêu cuối cùng về  hàng hoá và dịch vụ được tạo ra trên  lãnh thổ quốc gia trong vòng 1 năm và  được tính theo giá hiện hành.
 13. Công thức tính:  GDP= C+I+G+X-M  C:chi cho tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình.  I:chi đầu tư của doanh nghiệp trong 1 năm nhằm tái sản xuất ( gồm Tb và Tk).  G:chi tiêu của Chính Phủ.  X:giá trị xuất khẩu.  M:giá trị nhập khẩu.
 14. b.Phương pháp thu nhập:  GDP theo phương pháp thu nhập là tổng thu nhập và phân phối thu nhập lần đầu do các yếu tố đầu vào và khả năng quản lý mang lại, bao gồm: giá trị các khoản thu nhập của hộ gia đình, doanh nghiệp và tổ chức NN.
 15. Công thức tính:  GDP= w+In+R+Dp+Te+Pr  W :tiền công, tiền lương.  In :thu nhập từ tiền cho vay.  R :thu nhập từ việc cho thuê đất.  Dp :khấu hao tư bản.  Te :thuế gián thu.  Pr :thu nhập của người có vốn.
 16. 2.GNP( Gross National Product ): 2.1. Định nghĩa: GNP là tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra trong một thời kỳ nhất định (thường tính trong 1 năm ). GNP phản ánh tiềm năng tiêu dùng và tiết kiệm của nền kinh tế.
 17. 2.2. Phương pháp tính: GNP = GDP + TNTSR. TNTSR : thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài là khoản chênh lệch giữa tổng giá trị các khoản thu nhập do công dân một nước chuyển về từ nước ngoài và tổng giá trị các khoản thu nhập của công dân nước ngoài chuyển ra khỏi nước đó trong 1 năm.
 18. 3.NNP( Net National Product ) 3.1. Định nghĩa: NNP là giá trị hàng hoá và dịch vụ mới sáng tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. 3.2.Phương pháp tính: NNP= GNP – Dp
 19. 4.NI ( National Income ) 4.1. Định nghĩa: NI là thu nhập quốc dân từ những yếu tố sản xuất trong nền kinh tế. 4.2.Phương pháp tính: NI= w+In+R+Pr
 20. 5. NDI ( National Disposable Income ) 5.1. Định nghĩa: NDI là phần thu nhập của quốc gia dành cho tiêu dùng cuối cùng và tích luỹ thuần trong một thời kỳ nhất định. 5.2.Phương pháp tính: NDI = NI –Td+Sn Td: Thuế trực thu. Sn: Khoản chuyển giao của Chính Phủ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2