intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Lạm phát thất nghiệp

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
89
lượt xem
12
download

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Lạm phát thất nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu cơ bản trong chương 7 Lạm phát thất nghiệp nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm về lạm phát, thất nghiệp, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp, nguyên nhân của lạm phát, các loại lạm phát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Lạm phát thất nghiệp

 1. CHÖÔNG 7 LAÏM PHAÙT THAÁT NGHIEÄP 1
 2. I. LẠM PHAÙT. 1. Khaùi nieäm: - Laïm phaùt laø hieän töôïng möùc giaù chung cuûa haøng hoùa vaø dòch vuï tieâu duøng taêng leân. - Tyû leä laïm phaùt: laø tyû leä taêng möùc giaù chung cuûa HH&DVTD. CPIt Inft (%)  1 CPIt 1 2
 3. CPI (CONSUMER PRICE INDEX) n p q i1 i 0 Caùch 1: CPI  i 1 n p i 1 q i0 i0 Caùch 2:  pi1  pi 0 qi 0 CPI     p di 0  vôùi di 0   i0    pi 0qi 0 3
 4. TD: TÍNH LP06, BIEÁT CPI05=1,5; NAÊM GOÁC LAØ 2001 VAØ CAÙC SOÁ LIEÄU SAU: (Ñ.V.T: 1.000Ñ) Naêm goác Naêm hieän STT Teân Khoái 2001 haønh 2006 haøng löôïng Ñôn CPTD Ñôn CPTD giaù giaù 1 Gaïo 400Kg 4 1.600 7 2.800 2 Thòt 200Kg 25 5.000 35 7.000 3 Rau 300Kg 2 600 4 1.200 4 Dòch vuï 15.000 25.000 4 Σ 22.200 36.000
 5. n  pi1qi 0 CPI  i 1 n  i 1 pi 0 qi 0 36.000.000   1,6 22.200.000 CPI06 Inf06 (%)  1 CPI05 16 ,  1 15 , >0 : LP = 6,66%
 6. a/ Caên cöù vaøo taùc haïi: + LP döï ñoaùn: + LP ngoaøi döï ñoaùn TD: Baïn laø ngöôøi cho vay muoán coù laõi suaát: 5%/naêm, döï ñoaùn LP 10%/naêm. Baïn tính laõi suaát? 2.CAÙC LOAÏI LP Laõi suaát: 15% , LPT: 20%  ir = in - %LPT = -5% 6
 7. • b/ Caên cöù vaøo tyû leä LP: + LP vöøa phaûi (1 con soá): %LP
 8. 3. NGUYEÂN NHAÂN LP ►Do söùc yø cuûa neàn kinh teá ►Do caàu keùo ►Do chi phí ñaåy 8
 9. P↑ ñeàu vôùi tyû leä khoâng ñoåi trong thôøi gian daøi, cung, caàu khoâng thay ñoåi ñaùng keå. => Daân chuùng seõ coù döï ñoaùn tyû leä LP töông töï cho naêm tieáp theo => Daân chuùng seõ coäng theâm tröôït giaù vaøo caùc chæ tieâu tieàn teä coù lieân quan  LP dieãn ra gaàn ñuùng döï ñoaùn: LP yø (LP döï ñoaùn) DO SÖÙC YØ CUÛA NEÀN KINH TEÁ 9
 10. DO CAÀU KEÙO Neáu Y≥Yp, AD tieáp tuïc↑ (do↑M hoaëc↑G) seõ daãn ñeán LP do caàu keùo (demand pull inflation)  Y, P↑: ñaây laø loaïi laïm phaùt ngoaøi döï ñoaùn 10
 11. DO CAÀU KEÙO AS 2 P AS1 P3 ③ P2 ② AD2 P1 ① AD1 Y 11 Y Yp 2
 12. Khi CPSX↑(giaù nguyeân, nhieân, vaät lieäu, tieàn löông…)  ñaåy AS dòch chuyeån sang traùi Y↓, P↑: LP do chi phí ñaåy (Cost push inflation DO CHI PHÍ ÑẨY: 12
 13. AS2 AS 1 P P3 ③ P2 ② P1 ① AD2 AD1 13 Y Y2 Yp
 14. II. THAÁT NGHIEÄP 1.Khaùi nieäm: TN laø nhöõng ngöôøi: - Trong haïn tuoåi lao ñoäng - Coù söùc khoûe ñeå tham gia lao ñoäng - Tìm vieäc - Khoâng tìm ñöôïc vieäc LLLÑ + ngoaøi LLLÑ = DS Coù vieäc TN TN %TN  x100% 14 LLLD
 15. 2. CAÙC DAÏNG THAÁT NGHIEÄP. ► Thaát nghieäp taïm thôøi Khoâng duøng ñaùnh giaù tình traïng KT vaø TTLÑ ► Thaát nghieäp do cô caáu ► Thaát nghieäp do chu kyø (thieáu caàu veà lao ñoäng) - Ñöôïc duøng ñaùnh giaù tình traïng KT vaø TTLÑ - Trong daøi haïn, TNCK seõ töï maát ñi do söï ñieàu chænh cuûa tieàn löông 15
 16. TQL: 100ñ TQL: 90ñ 10ñ/ngöôøi LLLÑ: 10 ngöôøi LLLÑ: 10 ngöôøi 1/ ↓ngöôøi: 1 TN Cung lñ: 10 ngöôøi (TL10ñ/ngöôøi) Caàu lñ: 9 ngöôøi 2/ ↓w: 9ñ/ngöôøi Cung lñ: 10 ngöôøi Caàu lñ: 10 ngöôøi 16
 17. 3.TYÛ LEÄ THAÁT NGHIEÄP TÖÏ NHIEÂN (UN): LAØ TYÛ LEÄ THAÁT NGHIEÄP KHI THÒ TRÖÔØNG LAO ÑOÄNG CAÂN BAÈNG LS Wr LF LD (Labour Demand) Caàu LÑ ngòch bieán w LF (Labour Force) LLLÑ ñoàng bieán w E F W0 ① LS (Labour Supply) Cung LÑ ñoàng bieán w (nhöõng ngöôøi chaáp nhaän coâng vieäc) ② LSLF: Nhöõng ngöôøi khoâng chaáp LD nhaän coâng vieäc N0 17 LÑ
 18. ► Un > 0  khi thò tröôøng lao ñoäng caân baèng vaãn coù nhöõng ngöôøi thaát nghieäp. ► Möùc thaát nghieäp ôû tyû leä thaát nghieäp töï nhieân thì laïm phaùt oån ñònh TÍNH CHAÁT UN 18
 19. III. MOÁI LIEÂN HEÄ GIÖÕA LP VAØ TN ► Ngaén haïn: ► Daøi haïn 19
 20. NGAÉN HAÏN ► Giöõa LP vaø TN trong ngaén haïn coù moái quan heä nghòch bieán ñöôïc theå hieän treân ñoà thò Phillips. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản