intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Mô hình IS - LM

Chia sẻ: Fgnfffh Fgnfffh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
1.270
lượt xem
184
download

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Mô hình IS - LM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 7 Mô hình IS - LM thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày về thị trường hàng hóa, đường IS • Thị trường tiền tệ - Đường LM, phân tích chính sách vĩ mô trong điều kiện cân bằng chung (cân bằng trên cả 2 thị trường hàng hóa và tiền tệ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Mô hình IS - LM

 1. Chương 7 MÔ HÌNH IS - LM 249
 2. Mục tiêu chương • Thị trường hàng hóa - Đường IS • Thị trường tiền tệ - Đường LM • Phân tích chính sách vĩ mô trong điều kiện cân bằng chung (cân bằng trên cả 2 thị trường hàng hóa và tiền tệ) 250
 3. I. Đường IS 1. Khái niệm Đường IS phản ánh những tổ hợp khác nhau giữa lãi suất (r) với sản lượng (Y) mà tại đó thị trường hàng hóa cân bằng (Y = AD) 2. Xây dựng đường IS Với lãi suất r1, đầu tư I1: TTHH cân bằng:Y1 Với lãi suất r2, đầu tư I2: TTHH cân bằng:Y2 Các tổ hợp A(r1,Y1); B(r2,Y2) cho ta đường IS 251
 4. AD2= C+I2+G+X-M AD AD1= C+I1+G+X-M 0 450 Y1 Y2 Y r r1 A r2 B IS 0 Y1 Y2 Y Sự hình thành đường IS 252
 5. 3. Tính chất của đường IS • Mọi điểm nằm trên đường IS ứng với từng cặp (r,Y) thì thị trường hàng hóa cân bằng: Y = C + I + G+X-M Hay: S + T + M = I + G + X • Đường IS dốc xuống về bên phải, vì: – Khi r giảm làm Y tăng để thị trường hàng hóa cân bằng – Khi r tăng làm Y giảm để thị trường hàng hóa cân bằng 253
 6. 4. Phương trình đường IS Ta có: Y = C + I + G + X - M, Với: r C = C0 + Cm.Yd ; G = G0; I  I 0  I m .Y  I .r m T = T0 + Tm.Y; M = M0 + Mm.Y; X = X0 r Y  C0  Cm(Y- T0 - TmY) I0  ImY  I r  m G0  X0 - M0 - MmY 254
 7. r C0  I 0  G0  X 0  M 0  CmT0  I m r Y  1  Cm (1  Tm )  I m  M m 1 K  1  C m 1  Tm   I m  M m r Y  K(C0  I0  G0  X0  M0  CmT0 )  K.I r m Đây là phương trình đường IS, biểu diễn sự phụ thuộc của sản lượng (Y) vào lãi suất (r) Dạng hàm là: Y = f(r), Y là hàm số, r biến số 255
 8. Nếu đặt: A 0  C 0  I 0  G 0  X 0  M 0  C m T0 Phương trình IS viết lại như sau: r Y  K.A0  K.I r m Y là hàm nghịch biến với r, IS có độ dốc âm r r I m  0 K .I m  0 256
 9. Ví dụ C =100 + 0,75Yd; I = 100 + 0,05Y-50r; G = 300 T = 40 + 0,2Y; M = 70 + 0,15Y ;X = 150 Tìm phương trình đường IS 257
 10. 5. Sự dịch chuyển đường IS AD2 AD E2 AD1 AD E1 Y =K.AD 450 O Y1 Y2 Y r r0 A1 A2 IS2: Y2 = Y1 +Y IS1 O Y
 11. Ví dụ: Lấy lại ví dụ trên, ta có IS1:Y = 1100 - 100r Bây giờ Chính phủ tăng thêm thuế 20, tăng chi mua hàng hóa và dịch vụ thêm 30, các doanh nghiệp giảm đầu tư bớt 10. Viết phương trình đường IS mới. 259
 12. II. Đường LM 1. Khái niệm Đường LM phản ánh những tổ hợp khác nhau giữa lãi suất (r) và sản lượng (Y) mà tại đó thị trường tiền tệ cân bằng. 2. Xây dựng đường LM Với Y1, cầu tiền DM1: TTtiền tệ cân bằng: r1 Với Y2, cầu tiền DM2: TTtiền tệ cân bằng: r2 Các tổ hợp A(r1,Y1); B(r2,Y2) cho ta đường LM 260
 13. r r SM D2M LM D1M E2 r2 B r2 r1 E1 r1 A M1 M ($) Y1 Y2 Y
 14. 3. Tính chất của đường LM • Mọi điểm nằm trên đường LM ứng với từng cặp (r,Y) thì thị trường tiền tệ cân bằng: r Y SM = DM hay M1  D0  Dm .r  Dm .Y • Đường LM dốc lên về bên phải, vì: – Khi Y tăng làm r tăng để thị trường tiền tệ CB – Khi Y giảm làm r giảm để thị trường tiền tệ CB 262
 15. 4. Phương trình đường LM M r Y D  D 0  D .r  D .Y m m M S  M1 M M r Y S  D  M 1  D 0  D .r  D .Ym m Y M1  D 0 D m Hay : r  r  Y r Dm D m ( LM ) : r  f ( Y ) 263
 16. Ví dụ: SM = 600; DM = 500 + 0,02Y - 100r. Ta có: SM = DM hay: 500 + 0,02Y - 100r = 600 Phương trình LM có dạng: r = -1 + 0,002Y 264
 17. 5. Sự dịch chuyển đường LM M M S1 S r 2 r M D1 LM1 E1 LM2 r1 r1 B E2 r2 r2 A M1 M1 M1+M1 M ($) Y1 Y
 18. Đường LM dịch chuyển như thế nào, ta đi xác định r M r Y D  D 0  D .r  D .Ym m M S  M1 Y M1  D0 Dm  r1  r  r .Y Dm Dm M S  M 1  M 1 Y M 1  M 1  D 0 D m  r2  r  r .Y Dm D m M 1  r  r 2  r1  r Dm 266
 19. • Đây chính là sự dịch chuyển của LM: – Nếu r>0, LM dịch chuyển sang trái – Nếu r
 20. III. Tác động của các chính sách 1. Cân bằng đồng thời trên hai thị trường •Thị trường hàng hóa cân bằng: (IS) : Y = f(r) •Thị trường tiền tệ cân bằng: (LM) : r = f(Y) Sự cân bằng đồng thời trên hai thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ chỉ xảy ra khi nền kinh tế vừa nằm trên (IS) và (LM), trên đồ thị là giao điểm của hai đường (IS) & (LM). 268

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản