intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế vĩ mô Ths Nguyễn Ngọc Hà Trần

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

429
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng kinh tế vĩ mô ths nguyễn ngọc hà trần', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô Ths Nguyễn Ngọc Hà Trần

 1. 5/7/2010 ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Mục tiêu môn học Cung cấp Kiến thức cơ bản Các sự kiện Kỹ năng đánh giá kinh tế vĩ mô Phân tích GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN Email:nnhatran@gmail.com nnhatran@gmail.com ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Nội dung môn học 1. TS Nguyeãn Nhö YÙ-ThS Traàn Thò Bích Dung, Kinh Mô tả và đo lường các biến số kinh tế vĩ mô: teá vó moâ, TPHCM, NXB Thoáng keâ, 2009 2. TS Nguyeãn Nhö YÙ-ThS Traàn Thò Bích Dung, Toùm tổng sản phẩm quốc nội taét – Baøi taäp – traéc nghieäm Kinh teá vó moâ, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ TPHCM, NXB Thoáng keâ, 2009 và thuế 3. TS Traàn Nguyeãn Ngoïc Anh Thö, ThS Phan Nöõ Thanh Thuyû, Kinh teá vó moâ, TPHCM, NXB ÑH cung cầu tiền, lãi suất quoác gia TPHCM, 2009. giá cả và lạm phát 4. Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Kinh teá hoïc vó moâ, Haø việc làm và tình trạng thất nghiệp Noäi, NXB Giaùo duïc, 2005. thâm hụt/thặng dư thương mại, cán cân thanh 5. Các tài kiệu khác có liên quan toán và tỷ giá ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Hieäu quaû Coâng baèng OÅn ñònh neàn kinh teá CHÖÔNG 1 Taêng tröôûng kinh teá Muïc tieâu NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ cuûa kinh Vieäc laøm teá vó moâ Phaùt trieån thöông maïi, hôïp taùc vaø ñaàu tö quoác teá ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6 1
 2. 5/7/2010 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ COÂNG CUÏ Chính saùch taøi khoùa CS tài khoá (CS taøi chính – CS ngaân saùch- Fiscal policy) CUÛA KINH TEÁ VÓ MOÂ Chính saùch tieàn teä (CAÙC CS Chính saùch thu nhaäp KINH TEÁ VÓ Thu ngân sách Chi ngân sách Chính saùch ngoaïi MOÂ) thöông, kinh teá ñoái ngoaïi ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ CS tài khoá (tt) CS tài khoá (tt) - Thueá giaùn thu (Ti: - chi traû löông, Thuế indirect tax): VAT, Chi của CP - chi cho ñaàu tö xaây thueá xuaát nhaäp khaåu, về hh – DV döïng cuûa chính phuû thueá tieâu thuï ñaëc bieät Chi ngân sách - Thueá tröïc thu (Td: - chi quoác phoøng Thu ngân sách direct tax): thueá thu nhaäp DN vaø thuế thu Chi chuyển - BHXH,BHYT nhaäp caù nhaân) nhượng -Trợ cấp thất nghiệp,trợ cấp hưu trí Phí, Lệ phí -… 9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Löông Chính sách tiền tệ Thueá Chính saùch thu nhập Hệ thống Ngân hàng Giaù caû Ngaân haøng trung öông (Ngaân Ngaân haøng trung gian haøng nhaø nöôùc – Central Thueá xuaát nhaäp khaåu Bank - State bank) Chính saùch ngoaïi Trôï caáp XNK →Công cụ của ngân hàng trung ương thöông, kinh teá ñoái Quota - Ñieàu haønh hoaït ñoäng treân thò tröôøng môû ngoaïi - Laõi suaát chieát khaáu Tyû giaù hoái ñoaùi - Döï tröõ baét buoäc 11 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2
 3. 5/7/2010 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ TOÅNG SP QUOÁC NOÄI GDP BÌNH QUAÂN ÑAÀU NGÖÔØI (GDP- Gross Domestic Product) (GDP per capita) → ño löôøng keát quaû hoaït ñoäng cuûa GDP neàn kinh teá → giaù trò cuûa taát caû GDP bình quaân ñaàu ngöôøi = caùc SP vaø DVï cuoái cuøng ñöôïc saûn Daân soá xuaát ra treân phaïm vi moät laõnh thoå trong moät thôøi kyø. ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ GDP danh nghóa GDP thöïc Toác ñoâï taêng tröôûng kinh tế (Nominal GDP) (Real GDP) → tính theo giaù → tính theo giaù GDPt – GDPt-1 hieän haønh treân cuûa naêm goác g= x 100% thò tröôøng (naêm coá ñònh) GDPt-1 toác ñoä taêng tröôûng GDP danh nghóa GDP deflator = GDP thöïc (Chæ soá giaûm phaùt GDP-chæ soá khöû laïm phaùt- Chæ soá ñieàu chænh GDP) ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ GDP vaø GNP Khiaù caïnh laõnh thoå Khiaù caïnh sôû höõu Laïm phaùt GNP: Gross National Product: Toång SP quoác daân NHÖÕNG VAÁN Thaát nghieäp GNP = GDP+ TN töø yeáu toá XK (FP nhaän) ÑEÀ KTVM – TN töø yeáu toá nhaäp khaåu (FP traû) CHUÛ YEÁU Chu kyø Kinh doanh GNP= GDP + NFP Thaâm huït = GDP + NIA FP: Factor payments NFP: Net factor payments (NIA-Net Income from Abroad): Thu nhaäp yeáu toá roøng töø nöôùc ngoaøi. ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 17 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 18 3
 4. 5/7/2010 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Laïm phaùt (tt) Laïm phaùt (Inflation) Caùch tính Laïm phaùt Laïm phaùt: → gia taêng lieân tuïc vaø →Tyû leä laïm phaùt: Tyû leä % taêng cuûa möùc giaù hoaëc CS giaù beàn bæ cuûa möùc giaù chung Giaûm phaùt (Deflation): → giaù caû cuûa Chæ soá giaù naêm t – Chæ soá giaù naêm goác Tyû leä LP = x 100% phaàn lôùn SP vaø DV giaûm xuoáng ñoàng Chæ soá giaù naêm goác loaït Phaân loaïi Laïm phaùt Giaûm laïm phaùt (thieåu phaùt - - vöøa phaûi: 1 con soá Disinflation): → tyû leä laïm phaùt ôû möùc thaáp - phi maõ : 2-3 con soá - sieâu laïm phaùt: ≥ 4 con soá ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 19 20 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Tæ leä thaát nghieäp Thaát nghieäp U: Unemployment: soá ngöôøi thaát nghieäp E: Employment: soá löôïng lao ñoäng coù ngheà nghieäp → Ngöôøi thuoäc ñoä tuoåi lao ñoäng coù khaû naêng tham gia lao L: Labor force: toaøn boä löïc löôïng lao ñoäng ñoäng nhöng chöa coù coâng aên vieäc laøm vaø ñang tìm kieám L= U + E vieäc laøm u: tæ leä thaát nghieäp → 4 ñieàu kieän: U + Khoâng coù vieäc →u= + Mong muoán coù vieäc L + Ñaõ vaø ñang tích cöïc tìm kieám vieäc + Saün saøng laøm vieäc ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 21 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 22 NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Ñònh luaät Okun (Okun’s law) thaát nghieäp coï xaùt Theo P. Samuelson: (thaát nghieäp taïm thôøi) Khi saûn löôïng thöïc teá nhoû hôn saûn Các loại thất thaát nghieäp cô caáu löôïng tieàm naêng 2%, tæ leä thaát nghieäp nghiệp thaát nghieäp chu kyø taêng 1% so vôùi tæ leä thaát nghieäp töï nhieân ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 24 4
 5. 5/7/2010 Ñònh luaät Okun (tt) Ñònh luaät Okun (tt) YP: saûn löôïng tieàm naêng Theo R. Dornbusch vaø S. Fisher Khi saûn löôïng thöïc teá taêng nhanh hôn saûn löôïng tieàm Yt: saûn löôïng thöïc teá naêng 2,5% thì tæ leä thaát nghieäp thöïc teá giaûm bôùt 1% x: tyû leä % saûn löôïng thöïc teá nhoû hôn saûn löôïng tieàm ∆u: tyû leä thaát nghieäp giaûm bôùt (∆u Chi ngaân saùch:→Ngaân saùch thaëng dö Thu ngaân saùch < Chi ngaân saùch:→Ngaân saùch thaâm huït Thu ngaân saùch = Chi ngaân saùch:→Ngaân saùch caân baèng Ñaùy Giai ñoaïn sa suùt Pmin, Qmin, thaát nghieäp max → P↓, Q ↓, thaát nghieäp ↑ ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 27 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 28 naêm NHAÄP MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ Thaâm huït caùn caân thöông maïi (Trade balance) Caùn caân thöông maïi = XK – NK XK > NK : → caùn caân TM thaëng dö NK > XK: → caùn caân TM thaâm huït XK = NK: → caùn caân TM caân baèng ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 29 5
 6. TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Tieâu duøng hoä gia ñình (C: Consumption) → tieâu duøng haøng hoaù vaø dòch vuï cuoái cuøng trong khu vöïc tö nhaân. Tieát kieäm (S: Saving) GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN Email:nnhatran@gmail.com nnhatran@gmail.com ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Ñaàu tö (tt) Ñaàu tö (cuûa doanh nghieäp): (I: Investment) Xeùt veà maët nguoàn voán ñaàu tö: →caùc khoaûn tieàn maø caùc nhaø doanh nghieäp - Khaáu hao (De: Depreciation): chi ra ñeå mua: - Ñaàu tö roøng (In) (ñaàu tö môû roäng): môû roäng quy moâ - taøi saûn tö baûn môùi : maùy moùc, thieát bò, saûn xuaát, taêng khaû naêng saûn xuaát cuûa neàn kinh teá, töø 3 nguoàn: nhaø xöôûng. + vay tieàn tieát kieäm töø caùc hoä gia ñình, - giaù trò haøng toàn kho + laáy töø haøng hoaù toàn kho. I = tieàn mua haøng tö baûn môùi + cheânh leäch + lôïi nhuaän khoâng chia cho caùc coå ñoâng, toàn kho trong naêm I = De + In Cheânh leäch toàn = Giaù trò haøng hoaù – giaù trò haøng hoaù kho trong naêm toàn kho cuoái naêm toàn kho ñaàu naêm ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Thueá (T: Taxes): Chi tieâu cuûa chính phuû (G: Government spending) -Thuế gián thu: Ti →+ traû löông cho nhöõng ngöôøi laøm vieäc - Thuế trực thu: Td (boä ñoäi, coâng an, GV, CB-CNV) + chi ñaàu tö Thueá roøng (Net taxes – TN) + chi quoác phoøng TN = Thueá – Chi chuyeån nhöôïng (Tr:Transfer Chi chuyeån nhöôïng TN = T - Tr payments) ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6 1
 7. TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Toång thu nhaäp (Y): thu nhaäp cuûa hoä gia Xuaát khaåu (X:Exports) ñình khi baùn caùc yeáu toá saûn xuaát cho khu Nhaäp khaåu (M:Import) vöïc xí nghieäp Xuaát khaåu roøng (NX: Net Thu nhaäp khaû duïng Exports) (YD:Disposable Income) : NX = X-M YD = Y - T N ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Sô ñoà chu chuyeån kinh teá Tieàn löông (W: Wage) Tieàn thueâ (R: Rental) → moâ taû luoàng haøng hoaù, dòch vuï vaø luoàng → khoaûn thu nhaäp coù ñöôïc do cho thueâ ñaát tieàn teä di chuyeån giöõa caùc chuû theå kinh teá ñai, nhaø cöûa vaø caùc loaïi taøi saûn khaùc. vó moâ goàm: Hoä gia ñình (H:Household), Tieàn laõi (i: interest) Doanh nghieäp (F: Firm), Chính phuû (G: Government), Nöôùc ngoaøi (ROW: the rest Doanh lôïi (Lôïi nhuaän- Pr: Profit) of the world) ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Sô ñoà chu chuyeån kinh teá Neàn Kinh teá giaûn ñôn: Y → coù H vaø F C Neàn Kinh teá coù chính phuû: G TN → coù H, F vaø G G H F (M) Neàn Kinh teá coù chính phuû, môû cöûa: (X) ROW S I Thò tröôøng taøi → coù H, F , G vaø ROW chính ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 2
 8. TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Caùch tính GDP Caùch tính GDP phöông phaùp chi tieâu phöông phaùp chi tieâu phöông phaùp phaân phoái GDPmp = C + I + G + X– M phöông phaùp giaù trò gia taêng NX Ñaàu tö Xuaát khaåu roøng Chi tieâu cuûa Chi tieâu haøng hoaù – hoä gia ñình DV cuûa chính phuû ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Caùch tính GDP Caùch tính GDP Phöông phaùp thu nhaäp (pp phân phối) Theo phöông phaùp giaù trò gia taêng (Value added) GDPfc = Σ VAi = IVA + AVA + SVA GDPmp= De + W + R + i + Pr + Ti IVA: GTGT cuûa khu vöïc CN AVA: GTGT cuûa khu vöïc noâng nghieäp Khaáu hao Tieàn laõi SVA: GTGT cuûa khu vöïc dòch vuï Lôïi nhuaän Tieàn thueâ Löông GTGT = giaù trò saûn löôïng – CP trung gian Thueá giaùn thu ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Phaân bieät caùc chæ tieâu Chæ tieâu danh nghóa vaø chæ tieâu thöïc GDPmp: → GDP tính GDP fc: → GDP tính → khaùc nhau: chæ soá giaù theo giaù ytsx (factor theo giaù thò tröôøng costs) (market price) Chæ tieâu danh nghóa Chæ tieâu thöïc = Chæ soá giaù GDP DN GNP DN GDPthöïc = GNPthöïc = GDPmp = GDPfc + Thueá giaùn thu Chæ soá giaù Chæ soá giaù ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 17 18 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3
 9. TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Phaân bieät caùc chæ tieâu (tt) Phaân bieät caùc chæ tieâu (tt) Chæ tieâu quoác noäi(Domestic) Chæ tieâu theo giaù thò tröôøng (market price) – Chæ tieâu quoác daân (National) – chæ tieâu theo giaù YTSX (factor costs) → khaùc nhau: NIA (NFP) GNP = GDP+ NIA →khaùc nhau: thueá giaùn thu GDPmp = GDPfc + Thueá giaùn thu GNP = GDP+ Thu nhập từ yếu toá XK GNPmp = GNPfc + Thueá giaùn thu – Thu nhaäp töø yeáu toá NK ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 19 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 20 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Phaân bieät caùc chæ tieâu (tt) Chæ tieâu toång (goäp- Gross) – Chæ tieâu roøng (Net) Thu nhaäp quoác daân (NI: National Income) → möùc thu nhaäp roøng maø coâng daân moät nöôùc taïo ra → khaùc nhau: Khaáu hao (De) NNP = GNP – De NI = NNPmp - Ti Saûn phaåm quoác daân roøng NDP = GDP - De = NNPfc NNP Saûn phaåm quoác nội roøng ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 21 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 22 TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN TOÅNG SAÛN PHAÅM VAØ THU NHAÄP QUOÁC DAÂN Thu nhaäp khaû duïng (DI: Disposable Income) Thu nhaäp caù nhaân (PI: personal Income) → phaàn thu nhaäp quoác gia ñöôïc chia cho → thu nhaäp cuoái cuøng maø daân chuùng coù caùc caù nhaân trong neàn kinh teá toaøn quyeàn söû duïng theo yù thích caù PI = NI – Prkc, noäp + Tr nhaân DI = PI – Thueá caù nhaân Tr: chi chuyeån nhöôïng Prkc, noäp: phaàn doanh lôïi khoâng chia vaø phaûi noäp cho chính phuû ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 24 4
 10. TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Caùc thaønh phaàn cuûa toång caàu AE = AD (Toång chi tieâu: Aggregate Expenditure- Toång caàu: Aggreate Demand) Kinh teá ñoùng cöûa, khoâng coù chính phuû → H, F: AD = C+ I Kinh teá ñoùng cöûa, coù chính phuû → H, F, G: AD = C + I + G Kinh teá môû cöûa, coù chính phuû GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN → H, F, G, ROW:AD = C + I + G + NX Email:nnhatran@gmail.com nnhatran@gmail.com ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Haøm tieâ+ duø+ g: C: Consumption u n- .Y D C = f (YD, YE, i) PC M C + → C = f (YD) C0 C= → C = C0 + MPC .YD Tieâu duøng töï ñònh C0 khuynh höôùng tieâu duøng bieân YD (Marginal propensity to consume) → MPC = dC/dYD (0
 11. TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Haøm ñaàu tö + APC vaø APS -i suaát, saû+ löôïng, lôïi nhuaän döï ñoaùn, khaáu hao) + I = f (laõ n I i I APS: Average APC: Average Propensity to ) f(Y - Consume: khuynh höôùng tieâu I= Propensity to Save: I= duøng trung bình f(i khuynh höôùng tieát ) → APC = C/YD kieäm trung bình I=I → APS = S/YD Y Y I → I = I0 + MPI. Y → APC + APS = 1 (Marginal propensity to invest) Ñaàu tö töï ñònh Khuynh höôùng ñaàu tö bieân ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Chi tieâu chính phuû Haøm thueá + →G=G T = T0 + t.Y G → G = G0 Thueá töï ñònh Thueá suaát bieân G t = ∆T/∆Y Y ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Xuaát nhaäp khaåu Xuaát nhaäp khaåu + + X = X0 + X = f (YROW, RER,, möùc ñoä chuyeân moân hoaù M = M0 +MPM . Y saûn xuaát cuûa quoác gia) RER: Tỉ giá hối đoái thực (Real exchange Rate) Marginal Propensity to Nhaäp khaåu töï ñònh NER: Tỉ giá hối đoái danh nghĩa (norminal ER) Import (khuynh höôùng nhaäp khaåu bieân): phaàn taêng theâm P* RER = NER x cuûa NK khi thu nhaäp taêng 1 P ñv ‐ +/‐ + → MPM = ∆M/∆Y M = f( Y, RER, chuyeân moân hoaù (0
 12. TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ .Y → AD  = C+I +G +X‐M X,M, PM → AD = C0 + I0+ G0‐ MPC.T0+X0‐M0 +[MPC.(1‐t) +MPI ‐ MPM ]. Y +M NX 0 =M M + εY AD = AD0 X Chi tieâu töï ñònh Chi tieâu öùng duï Y ε = MPC(1-t) + MPI – MPM: khuynh hướng chi NX tiêu biên ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Caân baèng chi tieâu Y = AD →Y=AD0 + εY AD AD 1 →Y = AD0 Chi tieâu 1- ε öùng duï 1 m=k = : Soá nhaân → thay ñoåi cuûa saûn 1− ε Chi tieâu töï ñònh löôïng khi AD thay ñoåi 1 ñôn vò Y ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH450 CH TAØI KHOAÙ SAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ AD AD Söï thay ñoåi cuûa chi tieâu töï ñònh AD AD2 450 Y2 AD2 AD1 AD1 Khi AD0 ↑ → caàu haøng hoaù- dòch Y1 vuï↑ → saûn löôïng ↑ → thu Y nhaäp ↑→ chi tieâu ↑→ caàu haøng hoaù – dòch vuï ↑→ …. ADt = Yt Y AD Caân baèng kinh teá * Y < AD: DN đánh giá thấp nhu cầu của thị trường → thiếu hụt tồn kho ngoài dự kiến → DN sẽ phải tăng sản lượng sản xuất * Y > AD: DN đánh giá quá nhu cầu của thị trường → tăng tồn kho ngoài dự Y Y2 kiến → DN sẽ phải giảThS sảnễnlược Hà Trânn xuất m Nguy Ngọ ng sả Y1 17 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 18
 13. TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Soá nhaân Nghòch lyù cuûa tieát kieäm (paradox of saving) Soá nhaân chi tieâu töï ñònh (soá nhaân) → AD S ↑→ C0 ↓→ C ↓ 450 AD1 möùc thay ñoåi trong saûn löôïng khi chi → caàu haøng hoaù – dòch vuï ↓ → Y ↓ tieâu töï ñònh thay ñoåi 1 ñôn vò (saûn löôïng vaø thu AD2 nhaäp ↓) Thu nhaäp giaûm do mong muoán gia taêng tieát kieäm cuûa ∆Y 1 moïi ngöôøi → m=k= = Nghòch lyù tieát kieäm. 1−ε ∆ AD Y Y2 Y 1 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 19 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 20 TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Soá nhaân thueá Soá nhaân chi tieâu chính phuû → möùc thay ñoåi trong saûn löôïng khi thueá → möùc thay ñoåi trong saûn thay ñoåi 1 ñôn vò ∆Y − MPC löôïng khi chi tieâu chính phuû kT = = 1− ε ∆T thay ñoåi 1 ñôn vò Soá nhaân chi chuyeån nhöôïng → möùc thay ñoåi trong saûn löôïng khi chi ∆Y 1 chuyeån nhöôïng thay ñoåi 1 ñôn vò kG = = ∆Y MPC kTr = = ∆G 1− ε ∆Tr 1 − ε ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 21 22 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ Chính saùch taøi khoaù (Fiscal Policy) Soá nhaân caân baèng ngaân saùch Muïc tieâu: giaûm dao ñoäng cuûa chu kyø kinh doanh, duy trì neàn KT ôû möùc saûn löôïng tieàm naêng Coâng cuï: thueá, chi cuûa chính phuû ∆Y 1 − MPC Chính saùch taøi khoaù môû roäng (Expansion Fiscal ∆T = Policy): G↑, T↓ ∆G = ∆T 1− ε Chính saùch taøi khoaù thu heïp (Contraction Fiscal Policy): G ↓, T ↑ ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 24
 14. TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ CS Tài khoá mở rộng Cơ chế tác động của chính sách tài khoá G↑ → AD ↑ → Y ↑ CS Tài khoá mở rộng T↓ → YD↑ → C↑ → AD ↑ → Y ↑ (khi Yt < Yp): AD AD2 G↑→ AD ↑→ Y ↑ 450 T↓→ YD↑→ C↑→ AD ↑→ Y ↑ AD1 CS Tài khoá thu hẹp (khi Yt > Yp): G ↓ → AD ↓ → Y ↓ T↑→ YD↓→C↓→AD ↓ →Y↓ Y Y2 Y1 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 25 26 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân TOÅNG CAÀU VAØ CHÍNH SAÙCH TAØI KHOAÙ CS Tài khoá thu hẹp G ↓ → AD ↓ → Y ↓ T ↑ → YD ↓ → C0 ↓ → AD ↓ → Y ↓ AD 45 AD1 AD2 Y Y1 Y2 27 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân
 15. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Caùc chöùc naêng cuûa tieàn Chöông 4 Trung gian trao ñoåi TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ Phöông tieän thanh toaùn CHÍNH SAÙCH TIEÀN TEÄ Ñôn vò haïch toaùn Döï tröõ giaù trò GV: ThS NGUYỄN NGỌC HÀ TRÂN Email:nnhatran@gmail.com nnhatran@gmail.com ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Cô sôû cuûa tieàn (löôïng tieàn maïnh – Money Base Caùc hình thaùi cuûa tieàn (MB)– High powered Money (H)) MB = H = C+R Tieàn baèng haøng hoaù Tieàn giaáy coù theå chuyeån ñoåi Tiền dự trữ löôïng tieàn trong löu thoâng Tieàn ñöôïc baûo ñaûm baèng saéc leänh (Reserves) (Currency) Tieàn döôùi hình thöùc nôï tö ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Cung tieàn teä (money supply) Cung tieàn teä (money supply) M1 = C +D M2 = M1 + SD Soá tieàn gôûi trong ngaân haøng (Demand Khoái tieàn teä Deposits) Tieàn tieát kieäm (Tieàn gôûi coù kyø haïn) löôïng tieàn trong löu thoâng Chuaån tieàn Saving deposits (Time deposits) (Currency) ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6 1
 16. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Trường hợp 2:  Ngân hàng để dự trữ 100% TRƯỜNG HỢP 1  • Ban đầu C = $1000, D = $0, MS = $1000. KHÔNG CÓ NGÂN HÀNG • Hộ gia đình quyết định gởi $1000 vào Ngân hàng 1 Tiền gởi ngân hàng D= 0 NGÂN HÀNG 1 Sau khi gởi,  Tiền trong lưu thông C = $1000 balance sheet C = $0,   Liabilities (nợ) Assets (Có) D = $1000,    →Cung tiền MS = $1000 Ms = $1000.  Dự trữ $1000 Tiền gởi $1000 Ngân hàng để dự trữ 100%   → không tác động đến cung tiền 8 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Trường hợp 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Cô cheá taïo ra tieàn baèng vieäc cho vay • Giả sử ngân hàng để lại dự trữ 10%, và cho vay hết phần còn lại Các giả định: • Ngân hàng 1 sẽ cho vay $900 Dự trữ bắt buộc là 10% trên các khoản gửi NGÂN HÀNG 1 Cung tiền = $1900: balance sheet Các NHTM đều cho vay hết 90%. Liabilities (nợ) + Tiền gởi trong Assets (Có) Mọi khoản vay sau chi tiêu đều được gửi lại ngân hàng $1000 Dự trữ $100 Tiền gởi $1000 reserves $1000 về hệ thống NHTM. Không có tình trạng sử + và người đi vay Cho vay $900 đang giữ tiền mặt dụng tiền mặt trong lưu thông. $900 →Khảo sát một khoản tiền 1.000 gửi vào hệ thống NHTM. ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Như vậy, đối với ngân hàng dự trữ Người đi vay gởi $900 vào NH 2 một phần, Ngân hàng sẽ tạo ra tiền Sau đó, NH2 cho vay 90% tiền gởi.  Cung tiền = $1900: Tài khỏan của NH2 mới: NGÂN HÀNG 1 + Tiền gởi trong balance sheet NGÂN HÀNG 2 ngân hàng $1000 Liabilities (nợ) Assets (Có) balance sheet + và người đi vay Liabilities (nợ) Assets (Có) Dự trữ $100 Tiền gởi $1000 đang giữ tiền mặt Tiền gởi $900 reserves $900 Dự trữ $90 Cho vay $900 $900 loansvay $0 Cho $810 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 2
 17. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Ngân hàng 1 • Nếu $810 gởi vào ngân hàng 3, Nợ Có • Sau đó, NH 3 để lại dự trữ 10% và cho vay hết phần D: 1000 Ngân hàng 2 R: 100 còn lại: Nợ Có L: 900 Ngân hàng 3 R: 90 D: 900 Nợ Có L: 810 NGÂN HÀNG 3 balance sheet R: 81 D: 810 Assets (Có) Liabilities (nợ) L: 729 reserves $810 Tiền gởi $810 Dự trữ $81 Ngân hàng 4 loans $0 Nợ Có Cho vay $729 R: 72,9 D: 729 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 L: 656,1 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Quan heä giöõa MS vaø MB TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Ms = C+D Thay ñoåi cuûa cung tieàn trong neàn kinh teá →Ms=D. (C/D+1) ∆MS = 1000 + 900 + 810 + 729 + 656,1 + … + 0 MB = H = C+R →MB=D. (C/D+R/D) = 1000 + 1000(90%) + 1000(90%)(90%) +  C / D +1 1000(90%)(90%)(90%)+1000(90%)(90%)(90%)(90%)+…+0 → M = MB × C/D+ R/D ∆MS = 1000[1 + (90%) + (90%)2+ (90%)3+ (90%)4+…+0]. C / D +1 1 1 → mm = ∆MS = 1000 x  : soá nhaân tieàn teä: = 1000 x  = 10.000 C/D+ R/D 1 – (90%) 10% → phaûn aùnh soá löôïng tieàn cung öùng (MS) 1 1 → ∆M S = ∆MB × = 1000 × = 10.000 ñöôïc sinh ra töø 1 ñôn vò tieàn phaùt haønh R / DNguyễn Ngọc Hà Trân % 10 ThS 15 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Cung tieàn Cung tieàn Cung tieàn danh nghóa (Norminal money supply) → NHTW taùc ñoäng ñeán cung tieàn thoâng qua caùc coâng cuï cuûa MS = C+D NHTW goàm: Tæ leä döï tröõ baét buoäc (M/P)S Cung tieàn thöïc (Real money Supply) Laõi suaát chieát khaáu Ñieàu haønh hoaït ñoäng treân thò tröôøng môû (Open market operation) r (M/P)S M/P ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 17 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 18 3
 18. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Tæ leä döï tröõ baét buoäc (R/D) Laõi suaát chieát khaáu R/D: tæ leä giöõa löôïng tieàn döï tröõ vaø löôïng Cho vay NH trung öông NH thöông maïi tieàn gôûi laõi suaát chieát khaáu Khi tæ leä döï tröõ baét buoäc ↑ → thieáu huït döï tröõ trong heä thoáng NHTM → giaûm toång laõi suaát chieát khaáu ↑→ vay tieàn töø NHTW ñeå döï tröõ cuûa NHTM toán soá cho vay cuûa caùc ngaân haøng → MS↓ keùm→ NHTM giaûm cho vay ñeå khoûi thieáu huït döï tröõ → MS↓ ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 19 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 20 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Caàu Tieàn Teä (Money demand) Ñieàu haønh hoaït ñoäng treân thò tröôøng môû (open market operation) Caàu tieàn teä danh nghóa +-+ Md = L(P, i, Y) MS↑ OMOP (mua) GDP thöïc r möùc giaù NHTW OMO (trái phieáu) laõi suaát danh nghóa tính thanh khoaûn (Liquidity) MS↓ OMOS (baùn) Caàu tieàn thöïc - + (M/P)d = L (r, Y) (M/P)d M/P Laõi suaát thöïc22 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 21 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Chính saùch tieàn teä (monetary policy) Caân baèng treân thò tröôøng tieàn teä Mục tiêu: ổn định nền kinh tế và ổn định (M/P)S r giá trị tiền tệ Công cụ: NHTW thay đổi lượng cung tiền trong nền kinh tế bằng 3 công cụ của Caân baèng NHTW rCB - tỉ lệ dự trữ bắt buộc - Lãi suất chiết khấu (M/P)d - điều hành hoạt động trên thị trường mở M/P ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 23 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 24 4
 19. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Chính saùch tieàn teä môû roäng Các loại CS tiền tệ Ms↑ → r↓ →I↑ → AD↑ → Y↑ → … ( P khoâng ñoåi) r CS tiền tệ mở rộng (expasion monetary  r (M/P)S1 (M/P)S2 AD 450 policy): MS↑ AD2 CS tiền tệ thu hẹp (thắt chặt ‐ r1 Contraction monetary Policy): MS↓ AD1 r2 Cơ chế tác động I= I(r ) + - + + + (M/P)d ∆Ms→ ∆ r → ∆ I → ∆AD → ∆ Y→ … I I1 I2 M Y Y1 Y2 - - “Liquidity trap”: Baãy tieàn – baãy thanh khoaûn: - + - ( P khoâng ñoåi) MS ↑ ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân I ( do M naèm ngang) r d ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 25 26 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Chính saùch taøi khoaù môû roäng Chính saùch tieàn teä thu heïp G↑ →AD↑ →Y↑ (→Md↑→r↑→ I↓ → AD↓ → Y↓ ) Ms ↓ → r↑ →I ↓→ AD ↓ → Y ↓ → … ( P khoâng ñoåi) r r 450 (M/P)S1 AD AD2 r r (M/P)S2 (M/P)S1 AD 450 AD1 AD3 r2 AD1 r2 AD2 I= r1 I(r ) I= r1 I(r ) (M/P)d1 (M/P)d2 (M/P)d I Y I2 M I1 Y2 Y1 Y3 I “Crowding out”: hieän töôïng thaát ra hay hieän töôïng söï laán aùt: khi M I1 Y I2 Y2 Y1 chính phuû taêng chi tieâu G:n Gọc Hà Trân↑ → I↓ ThS Nguyễ Ng↑ → r ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 27 28 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Chính saùch taøi khoaù thu heïp MOÂ HÌNH IS – LM G↓ →AD↓ →Y↓ (→Md ↓ →r↓ →I↑ → AD ↑ → Y ↑) (IS: Investment equals savings – LM: Liquidity Preference equals Money Supply) r r 450 (M/P)S1 AE AD1 Ñöôøng IS AD3 → taäp hôïp caùc ñieåm (r, Y) sao cho thò r1 tröôøng haøng hoùa caân baèng AD2 → Thò tröôøng haøng hoaù caân baèng: I= r2 I(r ) Y = AD → (IS): Y = f(r) (M/P)d2 (M/P)d1 I Y M I I2 Y1 Y2 Y3 1 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 29 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 30 5
 20. TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ 450 AD1 Hình thành đường IS Dịch chuyển đường IS AD r↓ - AD0 - - + …→ ∆r → ∆ I → ∆AD → ∆Y → … - + Các yếu tố (trừ lãi suất) làm tăng + + tổng cầu sẽ làm đường IS dịch chuyển sang phải. Y0 Y1 Y r Các yếu tố (trừ lãi suất) làm giảm r0 tổng cầu sẽ làm đường IS dịch r1 IS chuyển sang trái. Y0 Y1 Y ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 31 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 32 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Dòch chuyeån ñöôøng IS Ñöôøng LM AD AD0(T0) AD1(G1) AD G↑ T↑ → taäp hôïp caùc ñieåm (Y, r) sao cho thò tröôøng AD1 AD0 AD0(G0) tieàn teä caân baèng AD1(T1) AD1 AD0 → thò tröôøng tieàn teä caân baèng: (M/P)S = (M/P)d Y1 Y0 → (LM): r= f(Y) Y0 Y1 Y Y r r r0 r0 T↑ G↑ IS1 IS0 IS0 IS1 Y0 YThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Y Y1 Y0 Y 33 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 34 1 TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ TIEÀN TEÄ NGAÂN HAØNG VAØ CS TIEÀN TEÄ Hình thaønh ñöôøng LM Dòch chuyeån ñöôøng LM + +d + -Cung tiền thực tăng làm đường LM dịch chuyển xuống dưới …→ ∆ Y →∆M →∆r→… -Cung tiền thực giảm làm đường LM dịch chuyển lên trên - - - (M/P)S LM LM1 (M/P)S1 (M/P)S2 r r r r MS↑ r2 r2 LM2 r1 r1 r1 r1 (M /P )d r2 (Y 2) r2 Y↑ (M/P)d (Y1) (M/P)d Y1 Y2 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Y 35 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 36 M/P Y1 M/P Y 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2