intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế vi mô (ThS. Võ Thị Thúy Hoa) - Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn

Chia sẻ: Tran Kim Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
241
lượt xem
28
download

Bài giảng Kinh tế vi mô (ThS. Võ Thị Thúy Hoa) - Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường độc quyền hoàn toàn là thị trường mà trong đó chỉ có một người bán duy nhất nhưng có rất nhiều người mua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô (ThS. Võ Thị Thúy Hoa) - Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn

 1. CHÖÔNG 6 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN HOAØN TOAØN 1 Moät soá vaán ñeà cô baûn Khaùi nieäm thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn: “Thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn laø thò tröôøng maø trong ñoù chæ coù moät ngöôøi baùn duy nhaát nhöng coù raát nhieàu ngöôøi mua” 2 Moät soá vaán ñeà cô baûn Ñaëc ñieåm: n Chæ coù moät ngöôøi baùn duy nhaát vaø coù raát nhieàu ngöôøi mua n Doanh nghieäp khoù khaên gia nhaäp hoaëc ruùt lui khoûi ngaønh do: Taøi nguyeân thieân nhieân Nguoàn voán Kyõ thuaät chuyeân duïng Quy ñònh cuûa phaùp luaät 3 Vo Thi Thuy Hoa 1
 2. Moät soá vaán ñeà cô baûn Ñaëc ñieåm: n Ñoäc quyeàn veà taøi nguyeân chieán löôïc. n Ñoäc quyeàn veà baèng phaùt minh saùng cheá. n Ñoäc quyeàn do luaät ñònh. n Ñoäc quyeàn töï nhieân. n Ñoäc quyeàn veà saûn phaåm hay dòch vuï tieän ích coâng coäng.. 4 Moät soá vaán ñeà cô baûn Ñaëc ñieåm: n Khoâng coù ngöôøi thay theá saûn xuaát haøng hoùa cuøng loaïi n Ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn khoù naém thoâng tin veà giaù caû treân thò tröôøng. 5 Giôùi haïn cuûa söùc maïnh ñoäc quyeàn Ñöôøng caàu cuûa coâng ty ñoäc quyeàn: P P2 P1 (D) 0 Q2 Q1 Q 6 Vo Thi Thuy Hoa 2
 3. Giôùi haïn cuûa söùc maïnh ñoäc quyeàn Thu nhaäp söï saün saøng mua cuûa ngöôøi mua: P P2 P1 (D) 0 Q2 Q1 Q 7 Giôùi haïn cuûa söùc maïnh ñoäc quyeàn Söï co giaõn cuûa ñöôøng caàu: Giaù Löôïng caàu Toång doanh Löôïng caàu Toång doanh (P) (D1) thu (TR1) (D2) thu (TR2) 2 6 12 20 40 4 5 20 8 32 6 4 24 5 30 I EDI= 0.27 I EDI = 1.30 Giaù taêng è DT taêng Giaù taêng è DT giaûm 8 QUYEÁT ÑÒNH GIAÙ VAØ QUYEÁT ÑÒNH SAÛN LÖÔÏNG Giaù Löôïng caàu Toång doanh Löôïng caàu Toång doanh (P) (D1) thu (TR1) (D2) thu (TR2) 2 6 12 20 40 4 5 20 8 32 6 4 24 5 30 9 Vo Thi Thuy Hoa 3
 4. Quyeát ñònh giaù vaø quyeát ñònh saûn löôïng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Ñöôøng caàu cuûa coâng ty ñoäc quyeàn: P P2 P1 (D) 0 Q2 Q1 Q 10 Quyeát ñònh giaù vaø quyeát ñònh saûn löôïng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Ñöôøng doanh thu trung bình: AR P2 TR P.Q AR = = = P Q Q P1 AR 0 Q2 Q1 Q 11 Quyeát ñònh giaù vaø quyeát ñònh saûn löôïng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Ñöôøng doanh thu bieân Saûn löôïng (Q) Giaù (P) Toång doanh thu Doanh thu bieân MR (Saûn phaåm ) (ñoâ la) (TR) (ñoâ la) (ñoâ la) (1) (2) (3) (4) 0 11 0 - 1 10 10 10 2 9 18 8 3 8 24 6 4 7 28 4 5 6 30 2 6 5 30 0 7 4 28 -2 8 3 24 -4 9 2 18 -6 10 1 10 -18 12 Vo Thi Thuy Hoa 4
 5. Quyeát ñònh giaù vaø quyeát ñònh saûn löôïng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Ñöôøng doanh bieân: Q P TR MR P (1) (2) (3) (4) 0 11 0 - 1 10 10 10 2 9 18 8 3 8 24 6 4 7 28 4 5 6 30 2 D 6 5 30 0 Q 7 4 28 -2 8 3 24 -4 9 2 18 -6 MR 10 1 10 -18 13 Quyeát ñònh giaù vaø quyeát ñònh saûn löôïng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Moái lieân heä MR &TR: Q P TR MR P (1) (2) (3) (4) D 0 11 0 - 1 10 10 10 2 9 18 8 3 8 24 6 MR 4 7 28 4 5 6 30 2 Q 6 5 30 0 7 4 28 -2 8 3 24 -4 9 2 18 -6 TR 10 1 10 -18 O Q 14 Quyeát ñònh giaù vaø quyeát ñònh saûn löôïng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Ñöôøng cung: Doanh nghieäp ñoäc quyeàn hoaøn toaøn khoâng coù ñöôøng cung vì: Löôïng cung phuï thuoäc vaøo chi phí bieân vaø löôïng caàu ñeå toái ña hoaù lôïi nhuaän. 15 Vo Thi Thuy Hoa 5
 6. Toái ña hoùa lôïi nhuaän Q P TR TC ∏ MR MC MC vaø MR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 0 200 0 145 -145 34 180 30 1 180 180 175 5 160 27 MCMR -60 90 7 60 420 460 -40 -80 100 -100 110 16 8 40 320 570 -250 Toái ña hoùa lôïi nhuaän TR MC 120 AC Doanh n Lôïi nhuaä MC=MR D thu Chi phí MR 0 4 Q 17 Toái ña hoùa lôïi nhuaän MC =MR TR MC MC AC AC Doanh n Lôïi nhuaä 80 D Lôïi nhuaä Doanh n D thu Chi phí Chi phí MC > MR thu MR MR 0 4 Q 0 6 Q 18 Vo Thi Thuy Hoa 6
 7. Toái ña hoùa lôïi nhuaän MC < MR MC =MR TR MC MC 140 AC Doanh AC Lôïi Doanh n nhuaän Lôïi nhuaä D thu D thu Chi Chi phí phí MR MR 0 4 Q 0 2 Q 19 Quyeát ñònh cuûa doanh nghieäp ñoäc quyeàn hoaøn toaøn TRONG NGAÉN HAÏN n Quyeát ñònh möùc saûn löôïng ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän n Quyeát ñònh tieáp tuïc saûn xuaát hay ñoùng cöûa 20 Toái ña hoùa lôïi nhuaän trong thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn n MR > MC è LN coøn taêng è Doanh nghieäp coøn taêng saûn löôïng n MR < MC è Lôïi nhuaän giaûm è Doanh nghieäp giaûm saûn löôïng n MR = MC èDoanh nghieäp ñaït lôïi nhuaän toái ña 21 Vo Thi Thuy Hoa 7
 8. Quyeát ñònh saûn xuaát hay taïm ñoùng cöûa ngöng saûn xuaát n P > SACmin è Doanh nghieäp coù lôøi n P = SACmin è Doanh nghieäp hoøa voán n P < SACmin è Doanh nghieäp loã P > SAVCmin è Doanh nghieäp tieáp tuïc saûn xuaát P < SAVCmin è Doanh nghieäp ñoùng cöûa 22 Quyeát ñònh cuûa doanh nghieäp ñoäc quyeàn hoaøn toaøn TRONG DAØI HAÏN: n P > LAC è Doanh nghieäp seõ ôû laïi ngaønh n P < LAC è Doanh nghieäp seõ ruùt lui khoûi ngaønh 23 ÑOÄC QUYEÀN TÖÏ NHIEÂN “Laø daïng ñoäc quyeàn phaùt sinh do hieäu quaû kinh teá theo quy moâ”â 24 Vo Thi Thuy Hoa 8
 9. ÑOÄC QUYEÀN TÖÏ NHIEÂN Ñeå saûn xuaát ra 500.000 saûn phaåm, coù hai dạng: 25 ÑOÄC QUYEÀN TÖÏ NHIEÂN Dạng 1: 5 coâng ty quy P SMC1 moâ nhoû, moãi coâng ty SAC1 saûn xuaát 100.000 sp 5 vôùi giaù $5. LAC 0 100.000 Q 26 ÑOÄC QUYEÀN TÖÏ NHIEÂN Dạng 2: 1 coâng ty quy P SMC1 moâ lôùn saûn xuaát SAC1 Caùch naøy coù 500.000 sp vôùi giaù $1. 5 lôïi hôn SMC1 SAC1 1 ÑOÄC LAC 0 100.000 QUYEÀN Q 500.000 27 Vo Thi Thuy Hoa 9
 10. CHIEÁN LÖÔÏC PHAÂN BIEÄT GIAÙ n Giaù caáp 1 n Giaù caáp 2 n Giaù caáp 3 n Giaù theo thôøi kyø n Giaù cao ñieåm n Giaù hai phaàn n Giaù goäp n Giaù raøng buoäc 28 Taùc haïi do ñoäc quyeàn gaây ra 29 Thaëng dö tieâu duøng P P3 P2 Thaë ng dö u tieâ P1 tieâu duøng Tieâu duø ng duøng thöïc teá D O Q Q1 Q 2 30 Vo Thi Thuy Hoa 10
 11. Thaëng dö saûn xuaát P MC MR P Thaëng dö Doanh thu SX Chi phí O Q Q 31 CHI PHÍ XAÕ HOÄI CUÛA ÑOÄC QUYEÀN n Taùc haïi do ñoäc quyeàn gaây ra n Bieän phaùp quaûn lyù vaø ñieàu tieát cuûa chính phuû +Quy ñònh giaù traàn +Chính saùch thueá Ñaùnh thueá theo saûn löôïng Ñaùnh thueá khoâng theo saûn löôïng 32 Taùc haïi do ñoäc quyeàn gaây ra P P P3 P3 Thaëng dö bò maát ñi CS’ P2 tieâu CS tieâu CS A B P1 P1 Tieâu duø ng Tieâuu duø ng Tieâ duøng thöïc teá D thöï n g duø duøng c teá D O Q1 Q O Q2 Q1 Q CS = -A - B 33 Vo Thi Thuy Hoa 11
 12. Taùc haïi do ñoäc quyeàn gaây ra P P Thaëng dö Thaëng dö taêng theâm bò maát ñi C MC P2 MC A P1 P1 PS PS Doanh thu D Doanh thu D O Q1 Q O Q2 Q1 Q MR MR Toån thaát = -B - C CS = -A - B PS = A - C 34 CHIEÁN LÖÔÏC PHAÂN BIEÄT GIAÙ n Giaù caáp 1 n Giaù caáp 2 n Giaù caáp 3 n Giaù theo thôøi kyø n Giaù cao ñieåm n Giaù hai phaàn n Giaù goäp n Giaù raøng buoäc 35 Taùc haïi do ñoäc quyeàn gaây ra Ñoäc quyeàn gaây ra: n Giaù taêng n Saûn löôïng giaûm 36 Vo Thi Thuy Hoa 12
 13. CHI PHÍ XAÕ HOÄI CUÛA ÑOÄC QUYEÀN n Bieän phaùp quaûn lyù vaø ñieàu tieát cuûa chính phuû +Quy ñònh giaù traàn +Chính saùch thueá Ñaùnh thueá theo saûn löôïng Ñaùnh thueá khoâng theo saûn löôïng 37 Quy ñònh giaù traàn TR MC P1 AC Pmax Doanh n Lôïi nhuaä LN mới D thu Chi phí MR 0 Q1 Q2 Q 38 Đaùnh thueá theo saûn löôïng TR MC Khi CP ñaùnh thueá, ñöôøng 120 AC AC vaø MC LN sau thuế dòch chuyeån Doanh n Lôïi nhuaä leân treân Chi phí D thu thuế sau phí Chi MR 0 4 Q 39 Vo Thi Thuy Hoa 13
 14. Ñaùnh thueá khoâng theo saûn löôïng MC TR AC2 Chính phuû ñaùnh t thueá laøm AC dòch chuyeån P1 taêng leân 1 ñoaïn AC1 Doanh n do thueá Lôïi nhuaä D thu Chi phí MR 0 Q1 Q 40 Vo Thi Thuy Hoa 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2