intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế vi mô (ThS. Võ Thị Thúy Hoa) - Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

Chia sẻ: Tran Kim Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
112
lượt xem
17
download

Bài giảng Kinh tế vi mô (ThS. Võ Thị Thúy Hoa) - Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn của ThS. Võ Thị Thúy Hoa gồm 2 phần, phần 1: Thị trường độc quyền nhóm; phần 2: Thị trường cạnh tranh độc quyền. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô (ThS. Võ Thị Thúy Hoa) - Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

 1. CHÖÔNG 7 THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH KHOÂNG HOAØN TOAØN 9:41 PM 1 PHAÀN 1 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN NHOÙM 9:41 PM 2 Moät soá vaán ñeà cô baûn Khaùi nieäm thò tröôøng ñoäc nhoùm: “Thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm laø thò tröôøng maø ôû ñoù moät soá doanh nghieäp saûn xuaát toaøn boä hay haàu heát saûn löôïng thò tröôøng ” 9:41 PM 3 1
 2. Moät soá vaán ñeà cô baûn Ñaëc ñieåm: l Coù ít ngöôøi baùn, thò phaàn cuûa xí nghieäp khaù lôùn vaø coù quan heä phuï thuoäc laãn nhau. l Saûn phaåm coù theå ñoàng nhaát hoaëc phaân bieät vaø khoù coù khaû naêng thay theá cho nhau. l Doanh nghieäp môùi khoù gia nhaäp vaøo thò tröôøng. l Ñöôøng caàu thò tröôøng coù theå xaùc ñònh deã daøng nhöng ñöôøng caàu xí nghieäp khoù ñöôïc thieát laäp 9:41 PM 4 Moät soá vaán ñeà cô baûn Phaân loaïi: l Ñoäc quyeàn nhoùm hôïp taùc vôùi nhau +Thoáng nhaát giaù +Phaân chia saûn löôïng +Caïnh tranh giaønh lôïi nhuaän l Ñoäc quyeàn nhoùm khoâng hôïp taùc vôùi nhau: 9:41 PM 5 Moät soá vaán ñeà cô baûn Ñöôøng caàu gaõy khuùc: P O Q 9:41 PM 6 2
 3. Caân baèng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm P IEDI > 1 IEDI < 1 O Q 9:41 PM 7 Caân baèng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm P IEDI > 1 PE E IEDI < 1 O QE Q 9:41 PM 8 Caân baèng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm P IEDI > 1 PE E Doanh thu IEDI < 1 O QE Q 9:41 PM 9 3
 4. Caân baèng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm DT thu theâm P DT P’ maát ñi PE E DT Doanh thu O Q QE Q 9:41 PM 10 Caân baèng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm P Taêng giaù khoâng coù lôïi P’ PE E DT Doanh thu O Q QE Q 9:41 PM 11 Caân baèng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm P Taêng giaù khoâng coù lôïi P’ PE E DT Doanh thu O Q QE Q 9:41 PM 12 4
 5. Caân baèng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm P PE E Doanh thu O Q QE Q 9:41 PM 13 Caân baèng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm P PE E P’ O QE Q’ Q 9:41 PM 14 Caân baèng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm DT Maát ñi P DT Taêng theâm PE E P’ Doanh thu O QE Q’ Q 9:41 PM 15 5
 6. Caân baèng trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm P Giaûm giaù cuõng khoâng coù lôïi PE E P’ Doanh thu O QE Q’ Q 9:41 PM 16 Quyeát ñònh cuûa doanh nghieäp ñoäc quyeàn nhoùm P MC D1 E PE MR1 MC = MR D2 O Q2 Q1 QE Q MR2 9:41 PM 17 CARTEL YÙ nghóa cuûa Cartel: Cartel laø söï keát hôïp moät vaøi coâng ty taïo thaønh moät nhoùm lieân minh saûn xuaát vaø cuøng chia seû vôùi nhau nhöõng quyeàn lôïi nhö nhau. Khi soá löôïng lôùn caùc coâng ty hay caùc ngaønh phoái hôïp vôùi nhau ñeå môû roäng söùc maïnh, thì thò tröôøng trôû thaønh thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn. 9:41 PM 18 6
 7. CAÂN BAÈNG CARTEL TR MC 120 AC Doanh n MC=MR Lôïi nhuaä D thu Chi phí MR 0 4 Q 9:41 PM 19 PHAÀN 2 THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN 9:41 PM 20 Moät soá vaán ñeà cô baûn Khaùi nieäm thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn : “Thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn laø thò tröôøng maø ôû ñoù coù nhieàu ngöôøi cung caáp vaø cung caáp nhöõng saûn phaåm deã thay theá cho nhau ” 9:41 PM 21 7
 8. Moät soá vaán ñeà cô baûn Ñaëc ñieåm: l Soá löôïng caùc coâng ty coù trong thò tröôøng naøy ñuû lôùn l Coù söï töï do gia nhaäp ngaønh l Coù saûn phaåm thay theá töông töï nhau 9:41 PM 22 Moät soá vaán ñeà cô baûn Ñaëc ñieåm: l Hình thaønh moät nhoùm coâng ty vôùi nhieàu möùc giaù khaùc nhau nhöng cheânh leäch khoâng cao l Saûn phaåm phaân bieät 9:41 PM 23 Moät soá vaán ñeà cô baûn Ñöôøng caàu caù nhaân: P D D’ O Q 9:41 PM 24 8
 9. Moät soá vaán ñeà cô baûn Ñöôøng doanh thu bieân MR P MR D O Q 9:41 PM 25 Moät soá vaán ñeà cô baûn Chi phí baùn haøng: l Ñaëc tröng noåi baät cuûa thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn èduy trì kieåm soaùt thò tröôøng vaø ñònh hình ñöôøng caàu l Quaûng caùo l Chaát löôïng saûn phaåm khoâng thöïc söï khaùc nhau l Chi phí baùn haøng seõ laøm taêng chi phí cuûa saûn phaåm 9:41 PM 26 Caân baèng trong thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn l Caân baèng trong ngaén haïn 9:41 PM 27 9
 10. Toái ña hoùa lôïi nhuaän TR MC 120 AC Doanh n MC=MR Lôïi nhuaä D thu Chi phí MR 0 4 Q 9:41 PM 28 Toái ña hoùa lôïi nhuaän MC =MR TR MC MC AC AC Doanh n Lôïi nhuaä 80 D Lôïi nhuaä Doanh n D thu Chi phí Chi phí MC > MR thu MR MR 0 4 Q 0 6 Q 9:41 PM 29 Toái ña hoùa lôïi nhuaän MC < MR MC =MR TR MC MC 140 AC Doanh AC Lôïi Doanh n nhuaän Lôïi nhuaä D thu D thu Chi Chi phí phí MR MR 0 4 Q 0 2 Q 9:41 PM 30 10
 11. Caân baèng trong thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn l Caân baèng trong daøi haïn 9:41 PM 31 Caân baèng trong thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn TR MC=MR MC AC Doanh Lôïi nhuaän thu D MR Chi phí 0 Q 9:41 PM 32 Caân baèng trong thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn TR MC=MR MC AC Doanh Lôïi nhuaän LN kinh teá = 0 thu Doanh thu D MR Chi = phí Chi phí 0 Q 9:41 PM 33 11
 12. Hieäu quaû trong thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn l Giaù caû vaø chi phí trung bình luoân cao hôn ôû thò tröôøng caïnh tranh hoaøn toaøn. l Saûn löôïng ít hôn ôû thò tröôøng caïnh tranh hoaøn toaøn. l Theá löïc cuûa ñoäc quyeàn nhoû, gaây toån thaát khoâng ñaùng keå, khaû naêng dö thöøa haøng hoùa ít. l Saûn phaåm ñöôïc ña daïng hoùa, ñaùp öùng nhu caàu cho ngöôøi tieâu duøng 9:41 PM 34 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản