intTypePromotion=3

Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Xây dựng và quản lý nhóm làm việc - PGS. TS. Trần Văn Bình

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:49

0
213
lượt xem
112
download

Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Xây dựng và quản lý nhóm làm việc - PGS. TS. Trần Văn Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Xây dựng và quản lý nhóm làm việc" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu thế nào về nhóm, tổ chức nhóm làm việc, định nghĩa nhóm, các hình thức nhóm, trách nhiệm đối với cá nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Xây dựng và quản lý nhóm làm việc - PGS. TS. Trần Văn Bình

 1. Xây dựng và quản lý nhóm làm việc PGS. TS. Trần Văn Bình 1 International Executive Master of Business Administration
 2. Hiểu thế nào về nhóm lLàm việc theo nhóm là nền tảng cho tất cả mọi phương thức quản lý thành công. lQuản lý tốt các nhóm làm việc là thách thức lớn nhưng rất thú vị đối với bất kỳ nhà quản lý nào cho dù chỉ mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm. 2 International Executive Master of Business Administration
 3. Tæ  c hø c  nhãm lµm viÖc Lµ c ùc  kú q uan träng  tro ng  ®iÒu kiÖn kinh d o anh  hiÖn nay  v ì: l Chñ nghÜa c¸ nh©n l Chuyªn m«n hẹp Kh«ng cß n quan trọng l QuyÒn lùc ¸p ®Æt l Sù kång kÒnh nhiÒu tÇng cÊp Thay b»ng TÝnh tËp thÓ Sù ®a d¹ng vÒ chuyªn m«n vµ c«ng viÖc Tù chñ, giao quyÒn Ph¶n øng nhanh, gän 33 International Executive Master of Business Administration
 4. Lµm viÖc  the o  nhãm   ®iÓm m¹nh NÕu nhãm  tè t l KÕt hîp vµ céng h­ưëng thÕ m¹nh cña mäi ngư­êi Đã lµ: 1 + 1 = m é t s è  lín h¬n 2 l Ph©n c«ng lao ®éng, tiÕt kiÖm thêi gian l T¹o kh«ng khÝ vui vÎ, kh«ng lÎ loi l T¹o sù thi ®ua, c¹nh tranh l Gióp ®ì, chia sÎ kinh nghiÖm vµ häc tËp lÉn nhau l… 44 International Executive Master of Business Administration
 5. Lµm viÖc  the o  nhãm  Khã khăn = Khã nhÊt trÝ trong nhãm = Khã ra quyÕt ®Þnh nhanh = Chia sÎ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm = C¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh = Khã trao ®æi th«ng tin 55 = Khã l·nh ®¹o International Executive Master of Business Administration
 6. Định nghĩa nhóm Có rất nhiều định nghĩa về nhóm tuy nhiên tất cả đều ngụ ý rằng: • Có nhiều hơn một người tham gia • Phải có sự tương tác lẫn nhau • Mục đích hay dự định chung • Cùng nổ lực làm việc tập thể 6   International Executive Master of Business Administration
 7. Khái niệm nhóm làm việc l Nhãm lµ sù liªn kÕt cña 2 hay nhiÒu c¸ nh©n cã sù t¸c ®éng qua l¹i vµ phô thuéc lÉn nhau nh»m tho¶ m·n những nhu cÇu nµo ®ã cña c¸c thµnh viªn vµ cïng ®¹t tíi những môc tiªu chung. l Thông thường, nhóm làm việc là một tập thể các cá nhân có các kỹ năng bổ sung cho nhau để phục vụ cho mục đích chung với trách nhiệm tập thể 7 International Executive Master of Business Administration
 8. Đặc điểm nhóm làm việc l Nhãm víi những con ngư­êi kh¸c nhau t¹o ra văn ho¸ nhãm Ø Thãi que n lµm  viÖc vµ s inh ho¹t Ø Quan hÖ giữa c¸c thµnh viªn Ø NiÒm  tin, tiªu chuÈn vµ tiªu thø c ®¸nh gi¸  chung 8 International Executive Master of Business Administration
 9. Mục tiêu của hình thành nhóm Tùy theo từng trường hợp mà mục tiêu của nhóm sẽ là: l Nâng cao năng suất sản xuất; l Nâng cao chất lượng sản xuất; l Làm cho tất cả người lao động tham gia vào quá trình ra quyết định nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của họ; l Xem xét hệ thống và thực tế làm việc để giảm lãng phí thời gian; l Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với khách hàng để nắm rõ các nhu cầu của thị trường. 9 International Executive Master of Business Administration
 10. Nhóm chính thức và phi chính thức Nhóm chính thức: do doanh nghiệp thiết lập và thừa nhận một cách điển hình, do đó có những mục tiêu cụ thể nhằm góp phần tiến tới những mục tiêu chung của doanh nghiệp Nhóm phi chính thức là các nhóm được thiết lập thông qua tương tác và tiếp xúc giữa những thành viên trong doanh nghiệp 10 International Executive Master of Business Administration
 11. Các hình thức nhóm lNhóm điều hành lNhóm đa chức năng lNhóm kinh doanh lNhóm hỗ trợ chính thức lNhóm dự án lNhóm tao ra sự thay đổi lNhóm «nóng » lNhóm công tác tạm thời 11 International Executive Master of Business Administration
 12. Các hình thức nhóm … Hình thức nhóm  Nhiệm vụ và đặc điểm  Nhóm điều hành  Quản lý các hoạt động hàng ngày của một tổ  Nhóm  đa  chức  năng  do  một  chức  hoặc  một  bộ  phận.  Thường  xuyên  có  trưởng  nhóm  điều  hành.  Các  những cuộc họp theo ch ương trình hoặc theo  thành  viên  được  chọn  theo  vai  báo cáo.  trò.  Căn  cứ  thông  tin  của  các  bộ  phận  cấp  dưới.  Nếu việc kiểm tra biểu hiện yếu kém, nên tổ  chức cuộc họp để giải quyết  Nhóm đa chức năng  Tháo  gỡ  những  trở  ngại  bằng  cách  trao  đổi  Nhóm  làm  việc  theo  đa  ngành,  những  ý  tưởng  khác  nhau  về  các  nhiệm  vụ  lien phòng ban, được hình thành  cụ thể, chẳng hạn khởi xướng một sản phẩm  ở mọi cấp trong công ty  mới;  Các  thành  viên  của  nhóm  dung  những  lĩnh  vực  chuyên  môn  và  kỹ  năng  khác  nhau  để  giải quyết một vấn đề hay công việc.  Nhóm kinh doanh  Điều hành một bộ phận và tối ưu hóa các kết  Một  nhóm  người  chịu  trách  quả;  nhiệm điều hành lâu  dài một dự  Phụ thuộc vào Trưởng nhóm – người thường  án  hoặc  một  bộ  phận  trong  tổ  xuyên  có  những  thay  đổi  đối  với  nhóm  để  chức  tối  ưu  hóa  cách  làm  việc  và  thường  chịu  sự  giám sát tương đối chặt chẽ.  Nhóm hỗ trợ chính thức  Mang  nặng  cách  làm  việc  theo  thói  quen,  Nhóm  này  hỗ  trợ  và  cung  cấp  chẳng  hạn  như  văn  thư,  và  hiệu  quả  của  bộ  các  dịch  vụ  nh ư  tài  chính,  hệ  phận này không thể thiếu đối với thành công  thống  thông  tin,  hành  chính  và  chung của nhóm;  bố trí nhân sự  Phụ  thuộc  vào  quy  trình  làm  việc,  đưa  ra  phạm  vi  nâng  cao  năng  suất  theo  cách  làm  12 việc nhóm.  International Executive Master of Business Administration
 13. Các hình thức nhóm … Hình thức nhóm  Nhiệm vụ và đặc điểm  Nhóm dự án  Yêu  cầu  có  một  số  tiểu  nhóm  và  công  việc  Một  nhóm  gồm  những  người  được  chia  nhỏ,  lập  kế  hoạch  chi  tiết  và  kỹ  được tuyển chọn và làm việc với  luật làm việc nghiêm;  nhau  trong  thời  gian  của  dự  án,  Phụ thuộc vào hiểu biết, sự gần gũi giữa các  ví  dụ  dự  án  xây  dựng  một  thành viên và cách thức tổ chức làm việc  xưởng sản xuất mới  Nhóm tạo ra sự thay đổi  Tạo ảnh hưởng văn hóa công ty để cải thiện  Nhóm  gồm  các  chuyên  gia  có  căn bản các kết quả thong qua ứng dụng các  nhiệm vụ tạo ra sự thay đổi. Giá  ph ương pháp mới;  trị  công  việc  phụ  thuộc  vào  khả  Lãnh  đạo bởi những người tin tưởng vào sự  năng  của  tập  thể  nhóm.  Đôi  khi  thay đổi và cống hiến nhiều cho tổ chức.  công việc  này  không phụ thuộc  vào sour trường của nhóm.  Nhóm “nóng”  Tập  trung  vào  những  nhiệm  vụ  như  thâm  Là  bộ  phận  độc  lập  với  các  bộ  nhập  thị  trường  mới  hoặc  tạo  ra  ch ương  phận khác và thường xuyên làm  trình sản phẩm mới;  việc ở các địa điểm xa công ty  Gồm  những  người  đạt  được  thành  tích  cao,  độc  lập,  linh  hoạt,  nghiên  cứu  nhiều  tình  huống và đạt kết quả nhanh chóng.  Nhóm công tác tạm thời  Thiết lập hệ thống công nghệ thong tin mới,  Là bộ phận được thành lập trong  thao  gỡ  những  vướng  mắc  trong  sản  xuất,  thời  gian  ngắn  để  nghiên  cứu  hoặc  tham  gia  những  nhiệm  vụ  tương  tự,  hoặc giải quyết một vấn đề hoặc  thường làm việc dưới áp lực cao;  công  việc  cụ  thể  và  báo  cáo  kết  Sử  dụng quy  trình  không  chính thức  và  đưa  quả cho ban quản lý  ra các khả năng lựa chọn.  13 International Executive Master of Business Administration
 14. Thành lập nhóm l Nhóm được thành lập xuất phát từ yêu cầu của DN, tổ chức, cộng đồng. l Nhóm có thể theo mô hình Nhóm chính thức hoặc Nhóm phi chính thức. l Nhóm gồm có trưởng nhóm và các thành viên của nhóm. l Nhóm phải có mục đích rõ ràng và có đủ các nguồn lực để đạt được mục đích đó 14 International Executive Master of Business Administration
 15. Thành phần của nhóm Thành phần của nhóm có thể là: l Những người bạn; l Những đồng nghiệp; l Những người hoàn toàn xa lạ; l Thậm chí là những « đối thủ » 15 International Executive Master of Business Administration
 16. Phẩm chất cần có của trưởng nhóm Khả năng truyền thông Tầm nhìn Sự tự tin Kỹ năng phân công Khả năng quan sát Tập trung vào kết  Khả năng hội nhập quả Khả năng làm việc  Tính chu đáo Lòng can đảm theo nhóm 16 International Executive Master of Business Administration
 17. Trách nhiệm của trưởng nhóm Trách nhiệm của trưởng nhóm gồm: l Trách nhiệm đối với công việc l Trách nhiệm đối với cá nhân l Trách nhiệm đối với Nhóm 17 International Executive Master of Business Administration
 18. Trách nhiệm đối với công việc l Lãnh đạo nhóm đạt được mục tiêu công việc là trách nhiệm chính của người lãnh đạo nhóm 18 International Executive Master of Business Administration
 19. Trách nhiệm đối với cá nhân l Hỗ trợ và khuyến khích mỗi cá nhân trong nhóm; l Phân công công việc phù hợp; l Giải thích vai trò của từng cá nhân đối với công việc chung của nhóm; l Đánh giá thực hiện công việc của từng cá nhân; l Bảo vệ cá nhân khi cần thiết 19 International Executive Master of Business Administration
 20. Trách nhiệm đối với Nhóm l Đại diện cho cả nhóm trước lãnh đạo cấp trên; l Đại diện cho cấp trên trước nhóm; l Phối hợp giữa nhóm với các bộ phận khác hoặc nhóm khác. 20 International Executive Master of Business Administration

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản