intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương - Chương 4

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

208
lượt xem
82
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KIỂM TRA PHẨM CHẤT: 3.1 Kiểm tra trước khi giao: -   Ký hợp đồng với công ty giám định -   Cung cấp giấy chứng nhận phẩm chất của cơ sở -   Cung cấp mẫu hàng cho giám định -   Trả phí giám định 3.2 Kiểm tra phẩm chất để xác định hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu: -   Làm đơn xin kiểm tra đến bộ KHCNMT -   Xuất trình giấy chứng nhận phẩm chất của cơ sở -   Xuất trình hàng hoá để cơ quan quản lý lấy mẫu -   Nộp lệ phí ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương - Chương 4

 1. CHƯƠNG 4 TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG Nội dung: 1/ Các công việc khi thực hiện hợp đồng xuất khẩu 2/ Các công việc khi thực hiện hợp đồng nhập khẩu 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 1
 2. I. CAÙC COÂNG VIEÄC PHAÛI THÖÏC HIEÄN KHI XUAÁT KHAÅU HAØNG HOAÙ: 1. GIUÏC NGÖÔØI MUA MÔÛ L/C VAØ KIEÅM TRA L/C: Nhaø xuaát khaåu phaûi: Thoâng baùo giao haøng - Nhaän L/C vaø kieåmtra L/C - Kieåm tra L/C treân coù sôû: +Hôïp ñoàng m baùn (HÑMB laø cô sôû ñeå m L/C) ua ôû + Baûng ñieàu leä thöïc haønh tín duïng chöùng töø UCP 500 cuûa ICC 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 2
 3. 2. CHUAÅN BÒ HAØNG HOAÙ: Thu gomhaøng Ñoùng goùi haøng hoaù K eû kyù m hieäu aõ 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 3
 4. 3. KIEÅM TRA PHAÅM CHAÁT: 3.1 Kieåm tra tröôùc khi giao: K yù hôïp ñoàng vôùi coâng ty giaùmñònh - Cung caáp giaáy chöùng nhaän phaåmchaát cuûa cô sôû - Cung caáp m haøng cho giaùmñònh aãu - Traû phí giaùm ñònh - 3.2 Kieåm tra phaåm chaát ñeå xaùc ñònh haøng hoaù phuø hôïp vôùi tieâu chuaån xuaát khaåu: L aømñôn xin kieåmtra ñeán boä KHCNMT - Xuaát trình giaáy chöùng nhaän phaåmchaát cuûa cô sôû - Xuaát trình haøng hoaù ñeå cô quan quaûn lyù laáy maãu - Noäp leä phí - 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 4
 5. 4. LAØM THUÛ TUÏC XUAÁT KHAÅU HAØNG HOAÙ: 4.1 Laøm thuû tuïc Haûi quan: Môû tôø khai haûi quan - Xuaát trình haøng hoaù ñeå HQ kieåmtra - Noäp thueá vaø caùc leä phí lieân quan - K ieåm tra sau thoâng quan - 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 5
 6. 4.2 Xin pheùp xuaát khaåu: •Xin pheùp cuûa Thuû töôùng chính phuû •Xin pheùp caùc boä chuyeân ngaønh • giaáy pheùp xuaát khaåu töï ñoäng Xin 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 6
 7. 4.3 Kieåm tra veä sinh Ñôn xin kieåmtra göûi boä y teá - Giaáy chöùng nhaän veä sinh cuûa cô sôû - L eä phí kieåmtra - Cung caáp m haøng ñeå boä y teá kieåm tra aãu - 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 7
 8. 4.5 Kieåm dòch: nhöõng haøng hoaù coù nguoàn goác töø ñoäng thöïc vaät tröôùc khi xuaát khaåu phaûi xin kieåm dòch - K ieåm dòch ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm coù nguoàn goác töø ñoäng vaät, hoà sô goàm : + Ñôn göûi cô quan kieåm dòch ñoäng vaät cuûa boä NN vaø PTNT +Giaáy chöùng nhaän kieåmdòch cuûa cô sôû +Xuaát trình haøng vaø m haøng ñeå kieåm tra aãu +Noäp leä phí 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 8
 9. - K ieåm dòch ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm coù nguoàn goác thöïc vaät: +Ñôn xin kieåm dòch göûi cô quan kieåm dòch thöïc vaät cuûa boä NN vaø PTNT +Giaáy chöùng nhaän kieåm dòch cuûa cô sôû +Xuaát trình haøng vaø m haøng ñeå kieåmtra aãu +Noäp leä phí 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 9
 10. 5. THUEÂ PHÖÔNG TIEÄN VAÄN TAÛI: Theo caùc ñieàu kieän nhoùm C, thueâ taøu vì quyeàn lôïi cuûa ngöôøi m Theo ñieàu kieän nhoùmD laø thueâ taøu cho m ua. ình.  - Thueâ taøu vì quyeàn lôïi ngöôøi mua +Thueâ taøu caên cöù vaøo quy ñònh cuûa HÑ +HÑMB khoâng quy ñònh, thì caên cöù vaøo Incoterm - Thueâ taøu vì quyeàn lôïi ngöôøi baùn. Cô sôû ñeå thueâ taøu: +Tính chaát cuûa haøng hoaù +Tuyeán ñöôøng +Ñieàu kieän caûng khaåu 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 10
 11. 6. GIAO HAØNG LEÂN TAØU, LAÁY VAÄN ÑÔN: 6.1 Nhöõng coâng vieäc phaûi laøm ñeå giao haøng: - Kyù hôïp ñoàng uyû thaùc giao nhaän haøng hoaù - Lieân heä vôùi caùc cô quan höõu quan ñeå naém nhöõng thoâng tin veà taøu, haøng.. + Lieân heä vôùi cty ñaïi lyù taøu bieån ñeå naém thoâng tin veà taøu, laáy sô ñoà xeáp haøng… +Lieân heä vôùi caûng ñeå: naémngaøy giôø boác haøng leân taøu; kyù caùc HÑ thueâ nhaân coâng, duïng cuï, boác dôõ + Lieân heä vôùi cô quan giaùm ñònh: ñeå laäp caùc bieân baûn caàn thieát +Lieân heä coâng ty giao nhaän ñeå naémngaøy giôø giao haøng + Lieân heä Haûi Quan ñeå laøm thuû tuïc lieân quan ñeán xuaát khaåu. - Cung caáp caùc giaáy tôø caàn thieát cho caùc beân lieân quan - Cöû ngöôøi theo doõi ñeå giaûi quyeát nhöõng vöôùng m trong aéc quaù trình giao nhaän haøng hoaù - Thu thaäp caùc soá lieäu cuûa m ca giao haøng oãi - Chuaån bò vaän ñôn ñeå khi coù bieân lai thuyeàn phoù seõ thöïc hieän kyù phaùt vaän ñôn 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 11
 12. 6.2 Giao haøng baèng container: a. Giao haøng leû: Ngöôøi baùn chuaån bò haøng hoaù vaän chuyeån haøng hoaù ra traïm ñoùng haøng container giao cho ngöôøi chuyeân chôû ñeå laáy vaän ñôn (house B/L) Tröôùc khi giao ngöôøi baùn caàn : - Laøm thuû tuïc HQ - Cung caáp chöùng töø cho caùc beân coù lieân quan 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 12
 13. b. Haøng nguyeân: L aømthuû tuïc möôïn container roãng - Chôû container veà kho baõi cuûa mình - Ñoùng haøng vaøo container döôùi söï giaùm saùt cuûa HQ - vaø cô quan giaùm ñònh Sau khi ñoùng haøng nhôø HQ vaø cô quan giaùm ñònh - nieâm phong caëp chì cho container. Chôû container ra baõi container giao cho ngöôøi chuyeân - chôû vaø laáy vaän ñôn ñeå thanh toaùn. 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 13
 14. 7. MUA BAÛO HIEÅM CHO HAØNG HOAÙ: Theo ñieàu kieän CIF/CIP: - +Ngöôøi baùn m BH vì quyeàn lôïi cuûa ngöôøi m ua ua +Cô sôû: theo HÑ/ theo Incoterm DEQ/DAF/DDU/DDP: - +Ngöôøi baùn m BH vì quyeàn lôïi cuûa ngöôøi baùn ua +Cô sôû: . Tính chaát haøng hoaù . Tuyeán ñöôøng . Điều kiện khí haäu thôøi tieát . Tình hình chính trò XH 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 14
 15. 8. LAÄP CHÖÙNG TÖØ THANH TOAÙN Cô sôû ñeå laäp chöùng töø thanh toaùn: - + Theo L/C + Theo HÑMB Sau khi laäp xong tieán haønh kieåm tra caùc chöùng töø - ñeå ñaûmbaûo tính ñoàng boä cuûa caùc chöùng töø. + Kieåm tra hình thöùc chöùng töø + Kieåm tra noäi dung ghi trong caùc chöùng töø Sau khi laäp boä chöùng töø thanh toaùn göûi ngay cho NH - ñeå laáy tieàn. 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 15
 16. 9. KHIEÁU NAÏI VAØ GIAÛI QUYEÁT KHIEÁU NAÏI: * Ngöôøi XK ñi khieáu naïi trong tröôøng hôïp ngöôøi mua: +Chaämm L/C ôû +Chaämñi thueâ taøu ñeán laáy haøng +Töø choái traû tieàn haøng khoâng coù lyù do chính ñaùng ⇒ Hoà sô khieáu naïi: . Ñôn khieáu naïi . Caùc chöùng töø coù lieân quan . Baûng tính toaùn toån thaát 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 16
 17. * Ngöôøi XK giaûi quyeát khi bò khieáu naïi: +Nhaän hoà sô vaø kieåmtra hoà sô +Tieán haønh kieåmtra thöïc teá haøng hoaù +Nghieân cöùu tính toaùn thieät haïi +Vieát thö traû lôøi 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 17
 18. 10. KIEÄN ÑEÅ BAÛO VEÄ QUYEÀN LÔÏI VAØ THAM GIA KIEÄN: Hoà sô: - + Ñôn kieän + Hoà sô ñi khieáu naïi + Caùc giaáy tôø chöùng minh vuï khieáu naïi khoâng thaønh coâng Ñi kieän: - + Nghieân cöùu hoà sô kieän + Thueâ troïng taøi ñeå baûo veä quyeàn lôïi + Cung caáp caùc chöùng cöù cho troïng taøi + 08/08/11 tranh luaän tröôùcthực hiện hợp đồng Tham gia 706001, troïng taøi 18
 19. II. CAÙC COÂNG VIEÄC PHAÛI LAØM ÑEÅ THÖÏC HIEÄN HÑ NK 1. GIUÏC NGÖÔØI BAÙN GIAO HAØNG: 2. MÔÛ L/C: - L aøm ñôn xin m L/C (theo m cuûa Ngaân haøng), caên cöù ôû aãu vaøo HÑ MB ñeå vieát. - Kyù quyõ taïi ngaân haøng 3. THUEÂ TAØU: điều kiện F 4. MUA BAÛO HIEÅM CHO HAØNG: F +CFR +CPT 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 19
 20. 6. GIAO NHAÄN HAØNG HOAÙ: 6.1 Nhaän haøng töø taøu bieån: -Kyù HÑ uyû thaùc giao nhaän -- Lieân heä vôùi caùc cô quan huõu quan: -. Vôùi coâng ty/ñaïi lyù taøu bieån: laáy leänh giao haøng vaø sô ñoà xeáp haøng leân taøu -. Vôùi caûng ñeå kyù HÑ thueâ phöông tieän boác dôõ, bieát ngaøy dôõ haøng ra khoûi taøu -. Vôùi coâng ty giaùm ñònh ñeå kieåmtra, giaùm ñònh, laäp caùc bieân baûn caàn thieát -+Cung caáp caùc chöùng töø caàn thieát phuïc vuï cho vieäc giao nhaän haøng -+Cöû ngöôøi theo doõi ñeå giaûi quyeát caùc vöôùng m trong aéc quaù trình giao nhaän -+Chuaån bò phöông tieän, nhaân coâng ra caûng nhaän haøng -+Thu thaäp caùc chöùng töø phaùp lyù ban ñaàu ñeå phuïc vuï cho vieäc khieáu naïi, ñoøi boài thöôøng sau naøy 706001, thực hiện hợp đồng 08/08/11 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2