intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý (TS.Phạm Hoàng Duy) - Chương 4: Lập trình hợp ngữ với 8088

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
158
lượt xem
31
download

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý (TS.Phạm Hoàng Duy) - Chương 4: Lập trình hợp ngữ với 8088

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 4 lập trình hợp ngữ với 8088 của bài giảng kỹ thuật vi xử lý , giới thiệu hợp ngữ, các câu lệnh căn bản 8088, các cấu trúc điều khiển. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý (TS.Phạm Hoàng Duy) - Chương 4: Lập trình hợp ngữ với 8088

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN Kỹ Thuật Vi Xử Lý Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy Điện thoại/E-mail: phamhduy@gmail.com Bộ môn: Khoa Học Máy Tính- Khoa CNTT1 Học kỳ/Năm biên soạn:2009
 2. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ NỘI DUNG LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8088 Giảng viên: TS. Phạm Hoàng Duy E-mail: phamhduy@gmail.com Năm biên soạn: 2009 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 2 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 3. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Nội dung  Giới thiệu hợp ngữ  Các câu lệnh căn bản 8088  Các cấu trúc điều khiển www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 3 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 4. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Câu hỏi  Xây dựng lưu đồ  Các câu lệnh xử lý dữ liệu  Các cấu trúc điều khiển www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 4 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 5. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Hợp ngữ  Cú pháp câu lệnh Tên Mã lệnh Toán hạng Chú giải Cộng: ADD AH 30H AH=AH+30H • Định nghĩa biến và hằng số Tên Độ dài Giá trị Chú giải X DB 1FH Khởi tạo 1 byte Y DW FFFFH Khởi tạo 1 word str DB ‘string’ Chuỗi M DB DUP(?) Mảng Hang EQU 1 Hằng số www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 5 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 6. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Định nghĩa các đoạn  .Stack kích_cỡ 1. .Stack 100  Định nghĩa đoạn ngăn 2. .Data xếp 3. ….  .Data 4. .Code  Định nghĩa đoạn dữ liệu 5. ….  .Code  Định nghĩa đoạn mã lệnh www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 6 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 7. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Lưu đồ thuật toán  Bắt đầu/Kết thúc • Điều kiện • Thao tác www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 7 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 8. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thao tác số học  Dịch trái • A=A+B  ADD A, B  SHL Đích,CL – VD. 3+5 • MOV CL,2 • MOV AX,5 – MOV AX,3 • SHL AX,CL – ADD AX,5  Dịch phải • A=A-B  SUB A, B  SHR Đích,CL – A=5-3  Tăng – MOV BX,5  INC DX; DX++ – SUB BX,3  Giảm  DEC DX;DX-- www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 8 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 9. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thao tác số học  A=A*B   MOV AX/AL,A;  MUL B B = 1 byte: AX = tích B = 2 byte: DXAX = tích  A=A/B   MOV [AX,DX],A  DIV B B = 1 byte: AL thương số, AH số dư B = 2 byte: AX thương số, DX số dư www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 9 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 10. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Các thao tác lôgic  A = A  B  AND A,B  A = A  B  OR A,B  A = A xor B  XOR A,B  A > B CMP A,B  A = B; ZF = 1  A > B; ZF = 0, CF = 0  A < B; ZF = 0,CF =1 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 10 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 11. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Rẽ nhánh  Ví dụ 1. CMP AX,10; kiểm tra điều kiện 2. JXX yyy; rẽ nhánh  JMP XX; Jump  JL XX; Jump if less - SF OF  JG XX; Jump if greater - SF = OF  JE XX; Jump if equal - ZF = 1  JA XX; Jump if above - (CF = 0) and (ZF = 0)  JB XX; Jump if below - CF = 1 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 11 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 12. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Cấu trúc IF …. THEN 1. CMP X,Y ; Điều kiện 2. Jmp Điều_kiện_2; Rẽ Điều nhánh kiện ? Điều kiện 2 3. …… ; Điều kiện 1 Điều kiện 1 4. JMP Thoat 5. Điều_kiện_2: Điều _kiện_2 Điều kiện 1 6. … 7. Thoat: Thoat www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 12 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 13. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Cấu trúc IF … THEN  IF điều kiện THEN thao tác Đúng  Gán BX giá trị tuyệt đối AX 1. CMP AX,0 AX < 0 2. JNL GAN 3. NEG AX AX = - AX Sai 4. GAN: MOV BX, AX BX  AX www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 13 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 14. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Cấu trúc lặp FOR  Sử dụng lệnh LOOP CX=XX  Số lần lặp CX 1. MOV CX,10 Câu lệnh 2. MOV AH,2 3. MOV DL,’$’ 4. Hien: INT 21H Giảm bộ đếm 5. LOOP Hien Bộ đếm =0 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 14 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 15. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Cấu trúc lặp REPEAT UNTIL 1. … 2. Tiep:… 3. …. Câu lệnh 4. CMP X,Y; điều kiện 5. JMP điều_kiện=sai; Điều_kiện? www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 15 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 16. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Emu8086 www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 16 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1
 17. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Bài tập  Kỹ thuật VXL, Văn Thế Minh  Ví dụ 1-11 (tr126) www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. Phạm Hoàng Duy Trang 17 BỘ MÔN: KHMT-Khoa CNTT1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản